Sivun banneri

Sjukdomar som behandlas

De vanligaste sjukdomarna som behandlas på ögonpolikliniken:

Ögontryckssjukdom glaukom:

Glaukom d.v.s. ögontryckssjukdom är en långsamt framskridande sjukdom i synnerven. Genom att man tidigt konstaterar och behandlar glaukom fördröjs utvecklingen av synskador. Glaukom framskrider lömskt, eftersom det i allmänhet inte ger symtom och den centrala synskärpan bibehålls länge bra.

Normalt ögontryck är 10-21 mmHg. Den främsta behandlingen är regelbunden medicinering med ögondroppar, som sänker ögontrycket.

 

Skelning

Med skelning avses en störning i ögonens normala samarbete, där det ena ögat är riktat direkt på iakttagelseföremålet och det andra skelande ögat ser inåt, utåt, uppåt eller neråt. Det finns många orsaker till skelning, och ofta kan man inte påvisa någon enskild orsak.

Vid behandling av skelning strävar man till att få en bra central synskärpa i båda ögonen, samt bra samsyn och djupseende. Det är dock inte alltid möjligt att komma fram till detta slutresultat och därför kan man som mål sätta en god synskärpa, besvärsfritt seende och korrigering av utseendet. Behandlingen kan innefatta flera olika former: ordinering av glasögon och/eller prismaglas, lappbehandling och skelningsoperation.

 Skelning hos barn och utveckling av synen. 

Åldersdegeneration i ögonbotten

Med åldersdegeneration, maculadegeneration, avses en sjukdom i näthinnans mest centrala del, d.v.s. macula. Macula är den del av näthinnan, som ansvarar för skarpseendet och största delen av färgseendet.

Man känner inte noggrant till vad som förorsakar åldersdegeneration i ögonbotten, men man känner till åtskilliga riskfaktorer när den centrala synen skadas. Symtom på åldersdegeneration är t.ex. försvagning av synen, förvridning av raka streck, bokstävers försvinnande från ord, störning i att se färger och uppenbarande av ett grått område i mitten av synfältet. Det finns två slag av åldersdegeneration i ögonbotten: torr och fuktig. Hos ca 80-90% av de som lider av åldersdegeneration är sjukdomen lindrigare, den torra formen. I huvudregel känner man inte till någon behandling för den.

Fuktig åldersdegeneration utvecklas i allmänhet mycket snabbt, synen kan t.o.m. försvagas inom ett par veckor. Med behandling av fuktig åldersdegeneration strävar man till att bevara synförmågan genom att hejda sjukdomens framskridning eller fördröja den. Man kan inte korrigera de förändringar som redan har skett och därför är det viktigt att fuktig åldersdegeneration konstateras och behandlas i ett så tidigt skede som möjligt.

Regnbågshinneinflammation

Regnbågshinneinflammation, irit, är en inre inflammation i ögat. Det är en vanlig ensidig ögonsjukdom hos vuxna, som börjar plötsligt. Den kan recidivera i samma öga eller i det andra ögat. Ifall det är frågan om recidivering så känner patienten igen symtomen. Vid irit är ögat blodsprängt, ljuskänsligt, och kan vara beröringsömt. Regnbågshinnan blir grumligare och gråare jämfört med det friska ögat.

Regnbågshinneinflammation behandlas med kortisonögondroppar samt ögondroppar som utvidgar pupillen. Vid svåra inflammationer kan man utöka kortisonkuren i tablettform. Behandlingen fortsätter vanligtvis i ca 4-6 veckors tid.

Ifall patienten har andra allmänna symtom, t.ex. ledsymtom, ryggvärk, kan man göra behövliga tilläggsundersökningar.

Näthinnesjukdom i ögat som orsakats av diabetes

Ögonproblem som orsakats av diabetes uppkommer i allmänhet långsamt. Med omsorgsfull behandling av diabetes kan man sänka risken för förändringar i näthinnan.

Laserbehandling av ögonbotten är för tillfället den mest effektiva och i allmänhet den mest använda behandlingsformen. Med laserbehandlingen behandlar man med svaga bränningar endera små lokala ställen eller omfattande områden på näthinnan. Målsättningen är att bevara den centrala synen.

Diabetesförbund

Näthinneavlossning (Ablatio retinae)

Näthinneavlossning är en ögonsjukdom som obehandlad kan leda till förlorad syn. Näthinneruptur kan orsakas av ett hål på näthinnan, varvid vätska från glaskroppen läcker in under näthinnan och får den att lossna. Övriga riskfaktorer i näthinnan är närsynhet, degeneration i näthinnans kanter, ögonskador och -inflammationer. En avlossnad näthinna bildar en slöja, som påminner om en mörk ridå, på motsvarande område i synfältet. De första symtomen kan vara flimmer, ljusblixtar och "sotregn" orsakat av blodsutgjutelse.

En liten avlossning till följd av ett hål på näthinnan kan avgränsas med hjälp av laserbehandling. På så sätt kan man förhindra att avlossningen blir större. Omfattande avlossningar och avlossningar som riskerar att synen blir suddig kräver operativ behandling. Dessa operationer utförs i dagkirurgiska operationssalen för ögonsjukdomar och patienten hemförlovas samma dag. Efterkontroll sker följande dag på ögonpolikliniken.

Dessutom behandlas olika ögoninfektioner, sjukdomar i tårapparaten och ögonskador.

 

DE VANLIGASTE ÖGONOPERATIONERNA PÅ DAGKIRURGI

GRÅSTARR

Gråstarr innebär att linsen grumlas. Den vanligaste orsaken till att linsen grumlas är åldrande. Starr kan även orsakas av vissa allmänna sjukdomar, mediciner eller ögonolycksfall. Linsen grumlas på samma sätt som äggvitan stelnar vid kokning. En grumlig lins kan man inte med någon behandling få klarare, utan den måste tas bort från ögat med en operation.

I en gråstarrsoperation avlägsnas vanligen den grumliga linsen i lokalbedövning genom att man använder ultraljudsmetod. Istället för den borttagna linsen sätts en klar konstgjord lins av plast, vars styrka räknas individuellt på basis av mätningar av det öga som ska opereras.

Vi gör starroperationerna dagkirurgiskt vid centralsjukhusets ögonenhet. Inför operationen bedövar vi ögat med ögondroppar. Ibland hamnar vi att söva patienten inför en starroperation.

På dagkirurgi gör vi ca 700 starroperationer per år.

Inför gråstarrsoperationen skickar vi två tider åt patienten, av vilka den ena tiden är för en förkontroll och den andra tiden är operationsdatumet.

Vid förkontrollen utreder skötaren patientens övriga sjukdomar, medicinering, bloduttunnings-behandling och allergier, vilka är viktiga uppgifter för operationens del. Vid samma besök ger sjukskötaren patienten ett recept på antibiotikaögondroppar, vilka ska droppas i båda ögonen i tre dagars tid hemma före starroperationen. Efterkontrollen sker i allmänhet på den remitterande läkarens mottagning en månad efter åtgärden. Gråstarr.

SKELNINGSOPERATION

I skelningsoperationen inverkar man på ögats läge genom att flytta på och/eller förkorta musklerna som rör på ögat. Vi gör alltid operationerna i narkos på så sätt, att operationer på vuxna görs i operationssalen på dagkirurgin och operationer på barn i operationsavdelningens sal. Vi hemförlovar patienterna samma dag under förutsättning att återhämtandet efter operationen förlöper väl.

Vi skickar två tider åt de patienter som är på kommande till en skelningsoperation, av vilka den ena tiden är för en förkontroll och den andra tiden är operationsdatumet. Vid behov skickar vi även en tid för tagning av blodprov, hjärtfilm och lungbild. På dagen för förkontroll ger vi dessutom hemvårdsföreskrifter och recept på de ögondroppar som ska droppas hemma efter operationen.

FÖRTRÄNGNING I TÅRVÄGARNA HOS BARN

Symptom på förträngning i tårvägarna är vattniga ögon, varvid ögat tåras inomhus och utomhus. Tårvätskans utflöde har försvagats. Till tårflödet kan även höra en infektion, varvid ögat varas.

Förträngning i tårvägarna kan vara medfödd. Orsaken är då att slemhinnevecket i tårkanalens ända på nässidan inte har öppnats. Lyckligtvis har förträngningen en tendens att läkas av sig själv, och hos ca 80 % av barnen läks förträngningen innan de fyller åtta månader. Läkningen främjas av tryckbehandling av tårsäcken, vilket utförs flera gånger om dagen.

Ifall symptomen fortsätter, kan man i narkos göra sköljning av tårvägarna och öppnande av för-trängningen genom sondering.

Vi reserverar två tider för de barn som är på kommande till öppnande av tårvägarna, av vilka den ena tiden är för en förkontroll och den andra tiden är åtgärdsdatumet. Vid förkontrollbesöket ger vi även ett recept på de ögon- och näsdroppar som ska droppas hemma efter åtgärden.

Åtgärden görs i operationsavdelningens operationssal, men förberedelserna inför åtgärden och observationen efter åtgärden sker på ögonenheten.

Pterygium

Vinghinna, d.v.s. pterygium är ett triangulärt veck av bindehinnan, som växer på hornhinnan. Hinnan, som har fått sitt namn av flugans vinge, och som växer från näsans riktning, är en godartad förändring. Den kan orsaka irritation och även störa synen.

Pterygium förekommer ofta hos utomhusarbetare och man antar att solens strålning har betydelse vid uppkomsten av förändringen.

Pterygium avlägsnas med operation i den dagkirurgiska operationssalen efter att man bedövat ögat med droppar.

Inför åtgärden skickar vi tid förkontrolltid och operationsdatum åt patienten.

ÖGONLOCKSOPERATIONER

Ögonlockens uppgift är att skydda ögat från yttre retningar. De sprider även ut tårvätskan på ögats yta och begränsar mängden ljus som riktas mot ögat.

Ögonlocket kan svänga sig inåt, varvid ögonfransarna skaver mot hornhinnan. Detta orsakar en känsla av skräp och vattnighet i ögat, även inflammation. Att ögonlocket svänger sig inåt är typiskt för det nedre ögonlocket och hör ihop med att elasticiteten i huden försvagas. Orsaken kan också vara en skada.

Som första hjälp kan man sätta hudplåster så att nedre ögonlocket svänger sig utåt till normalläge. Den slutliga behandlingen är dock operativ behandling.

Att ögonlocket svänger sig utåt är även ett fenomen som hör ihop med åldern. Symtom på detta är tårflöde och att bindehinnan lätt torkar, förtjockas och inflammeras. Även tumörer, utdragna inflammationer samt olika ärr efter skador kan orsaka felställning i det nedre ögonlocket. Som första hjälp kan man använda ögondroppar som fuktar ögats yta, salva och vid behov urglasförband.

BEHANDLING AV ÅLDERSDEGENERATION

Det finns en torr och en fuktig form av åldersdegeneration. Det finns inga behandlingar för den torra formen, däremot finns det behandlingsformer för den fuktiga formen.

Man kan fördröja eller stoppa upp symtomens framskridande. Man kan injicera medicin in i ögat, med vilket man minskar på blodkärlens överdrivna tillväxt genom att hindra blodkärlens tillväxtfaktors verksamhet.

Medicinbehandling som ges som en injektion i ögat görs i ögonenhetens operationssal. Behandlingen genomförs vid tre olika gånger med en månads mellanrum. Efter det ger vi en kontrolltid till ögon-polikliniken 2 månader efter den sista medicinbehandlingen.

 

Uppdaterad 15.9.2015 / H. Rantala