• Suositus perustuu yhteiseen hyvään käytäntöön kyselylomakkeiden sekä kaavakkeiden käytössä ADHD-oireiden kartoittamiseen Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.
 • Käytön suositukset ovat palveluketjun työryhmässä toimivien asiantuntijoiden ja ammattilaisten laatimia.
 • Tarkoituksena on saavuttaa yhteinen hyvä käytäntö alueella sekä välttää päällekkäistä työtä. Suosituksen tavoitteena on saavuttaa hyvä käytäntö ADHD selvityksiin liittyvien oirekartoitusmenetelmien käytössä peruspalveluissa.
 • ADHD:n Käypä hoito -suositus sisältää lisätietoja kyselylomakkeista sekä niiden käytöstä.

ADHD-oirekartoituskysely

 • ADHD Rating scale (ADHD-RS IV)
  • Kyselylomake perustuu ADHD.N DSM IV- diagnoosikriteereihin
  • Käytetään selvityksen varhaisessa vaiheessa oireiden kartoittamiseen
  • Täytetään lapsen huoltajan ja opettajan toimesta
  • Soveltuu hyvin kouluikäisten lasten hoitotoimenpiteiden/hoidon vaikutusten arviointiin
  • Liittetään mahd. lähetteseen erikoissairaanhoitoon Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ADHD diagnoosin kannanottoa varten (virallinen lomakeversio on saatavilla ainoastaan suomeksi)

ADHD- RS- Oirekysely

Laajemmin kehitystä ja taitoja kartoittavat kyselyt

 •  Viivi 5-15 (Five to Fifteen, FTF)
  • Lomake lapsen kehityksen kartoittamiseksi eri osa-alueilla
  • Voidaan käyttää tukena siinä selvityksen vaiheessa, jossa diagnoosin antaminen on ajankohtaista (eli selvityksen myöhemmässä vaiheessa)
  • Täytetään lapsen huoltajan toimesta
  • Voidaan käyttää lisätutkimuksessa, eli jos lapsella/nuorella epäillään olevan muita ongelmia
  • Sähköisen version käyttöä suositellaan (helpottaa tulosten tulkintaa)

Kyselylomake vanhemmille lapsen kehityksestä ja käyttäytymisestä (Viivi 5-15)

Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende (Viivi 5-15)

 

 •  Kesky (kouluikäisten keskittymisvaikeuksien kartoittaminen)
  • Laajemmin kehitystä ja taitoja kartoittava kysely,  
  • Opettajien täytettäväksi tarkoitettu kyselylomake,
  • Kehitetty kouluikäisten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien arviointimenetelmäksi.

Psyykkistä kokonaisoirekuvaa kartoittava kysely

 • SDQ-kyselylomaketta (Strengths and Difficulties Questionnaire) on sovellettu ADHD-oireiden seulontaan.

 

 

24.2.2020 Redaktion_toimitus