© Vaasan sairaanhoitopiiri 2018.

 

Hoitoketjusta vastaavat

VKS/lastentaudit

 • Ylilääkäri Tarja Holm, astmahoitaja Nina Pöllänen, kuntoutusohjaaja Kristina Back-Kanev, fysioterapeutti Marjo Tornikoski

Perusterveydenhuolto

 • Yliääkäri Leena Kettunen ,Vaasan terveyskeskus, yhteyshenkilö lastentautien erikoislääkäri Tuija Viitanen, Vaasan terveyskeskus
 • lääkäri Gun Bjolin, Mustasaaren terveyskeskus

Pietarsaaren sairaalan yhteyshenkilö

 • lastentautien erikoislääkäri Ann-Charlotte Hanner

 

Hoidon porrastus

 • 9/12 Käypä hoito -suosituksen «Astma»1,«Alle 3-vuotiaan ja 3 - 12-vuotiaan lapsen astman lääkehoidon porrastus»1. mukaisesti säännöllistä lääkitystä tarvitsevien alle kouluikäisten lasten hoitovastuu on pääosin erikoissairaanhoidolla. Perusterveydenhuollon tehtävänä neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on huolehtia ennaltaehkäisystä, ohjeiden antamisesta ja tarvittaessa tutkimukseen ja hoitoon lähettämisestä.
 • Hyvässä hoitotasapainossa olevan kouluikäisen lapsen hoidon seuranta kuuluu perusterveydenhuoltoon.

 

Perusterveydenhuollossa tehtävät diagnostiset tutkimukset

 • Esitiedot, allergiatekijöiden kartoitus (mahdolliset saneerausohjeet), infektioiden poissulku.
 • Laboratoriokokeina tvk ja crp. Harkinnan mukaan muut tutkimukset (mykoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae sekä bordetella pertussis vasta-aineet, IgE, pöly-IgE+erittely). Thx-kuva voidaan ottaa harkinnan mukaan.
 • 10-vuotta täyttäneiltä 2 viikon PEF-seuranta (molemmat viikot bronkodilataattorin kanssa, salbutamoli 0.4 mg), astmahoitajan rooli tärkeä (lääkkeenottotekniikka, PEF-puhallustekniikka).
 • 7-vuotta täyttäneiltä spirometria bronkodilataatiokokeella.

Indikaatiot ESH-lähetteeseen

 • Toistuva uloshengitysvaikeus, vinkuminen, pitkittynyt yskä (>6 vk) tai tiheästi toistuva yskä.
 • < 3-vuotiaalla, jolla astman riskitekijät ja kaksi todettua obstruktiota (ensimmäisen obstruktion jälkeen kotiin kirjoitetaan salbutamoli tilanjatkeella avaavaksi lääkkeeksi, opeta inhalaatiotekniikka jo akuutin obstruktion hoidon yhteydessä).
 • < 3-vuotiaalla, jolla astman riskitekijät negatiiviset ja kolme todettua obstruktiota (ensimmäisen obstruktion jälkeen kotiin kirjoitetaan salbutamoli tilanjatkeella avaavaksi lääkkeeksi, opeta inhalaatiotekniikka jo akuutin obstruktion hoidon yhteydessä).
 • > 3-vuotiaalla riittää indikaatioksi yksikin todettu obstruktio joko infektion, rasituksen tai allergeenikontaktin yhteydessä.
 • Lähetteen liitteeksi aina tiedot kasvusta (kasvukäyrien postitus), otetuista lab. kokeista (lab. yhteenveto) sekä lausunnot mahd. otetuista radiologisista kuvista.

 

Mahdolliset ESH:ssa tehtävät tutkimukset ja hoito

 • Spirometria/oskillometria + bronkodilataatiokoe
 • Juoksukoe spirometria / oskillometriaseurannassa
 • Uloshengityksen NO
 • Histamiinialtistus
 • Laboratoriokokeiden täydennys harkinnan mukaan
 • ESH:ssa tehdään diagnoosi, annetaan astmainfo (lastenlääkäri, astmahoitaja) ja tarpeen mukaan konsultoidaan kuntoutusohjaajaa, lääkintävoimistelijaa, sosiaalityöntekijää ja ravitsemussuunnittelijaa.
 • Opastetaan astmakirjanpidossa, koti-PEF-seurannassa (alk. 7v), sopeutumisvalmennuskurssille hakeutumisessa sekä lääkkeiden erityiskorvattavuus- ja hoitotukianomusasioissa sekä tarvittaessa saneeraus- ja ammatinvalinta-asioissa.
 • Aloitetaan lääkitys, etsitään sopiva annos ja suunnitellaan jatkohoito-ohjeet avohoitoon tai tarvittaessa jatketaan kontrolleja erikoissairaanhoidossa (vähintään 2 käyntiä).

 

Hoidon yleinen porrastus

 • Astmaan liittyvä inflammaatio hoidetaan varhain tehokkaasti säännöllisellä tulehdusta hoitavalla lääkkeellä, jäljelle jäävät astmaoireet avaavalla lääkkeellä. 6–12 kk kestäneen hyvän oiretasapainon jälkeen voidaan lääkitystä keventää tai voidaan kokeilla lääkkeen tauottamista ja pyrkiä tulemaan toimeen pelkällä kohtauslääkkeellä sekä jaksottaisella hoitavalla lääkityksellä esim. siitepölykauden ajan.
 • ESH:ssa kontrollit puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämmin.
 • Perusterveydenhuollossa kontrolli 1–2 kertaa vuodessa.

  Perusterveydenhuollon hoidossa

 • Akuutti astmakohtaus. Akuutin obstruktion hoito ensisijaisesti tilanjatkeella (alle 25 kg painaville 0.6 mg salbutamolia ja yli 25 kg painaville 0.8 mg salbutamolia kolme kertaa 20 min välein).
 • Vain satunnaisesti kohtauslääkettä ja/tai kausiluontoista tulehdusta hoitavaa lääkitystä tarvitsevat. Diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidossa.
 • Erityistilanteissa hoitava astmalääke voidaan aloittaa lääkärin toteamien toistuvien obstruktiivisten bronkiittien perusteella Käypä Hoito suosituksen mukaisesti, jonka jälkeen potilas tulee ohjata jatkoseurantaan lastenpoliklinikalle.
 • Hyvässä hoidon hallinnassa olevat kouluikäiset.

 

ESH:n hoidossa

 • Astman diagnostiikka
 • Akuutti vaikea astmakohtaus, joka ei laukea perusterveydenhuollossa
 • Alle kouluikäiset, joilla säännöllinen astmalääkitys
 • Vaikea astma
 • Hoitoon sitoutuminen huono ja/tai runsaasti ongelmia muiden allergiaoireiden kanssa.

 

Muut erityisasiat

 • Astmatasapainon huonontuessa (tehostetusta hoidosta huolimatta) potilaan voi ohjata uudelleen ESH:n seurantaan ja tarvittaessa osastojaksolle, jossa erityistyöntekijöiden konsultointimahdollisuus (astmahoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä).

 

Kirjallisuutta

 1. Astman Käypä hoito –suositus 2012 Astma»1
 2. Lasten astman diagnostiikka ja hoito. 2016 Lääkärin käsikirja Lasten astman diagnostiikka ja hoito»2
 3. Lapsen akuutin uloshengitysvaikeuden ja astmakohtauksen hoito. 2016 Lääkärin käsikirja Lapsen akuutin uloshengitysvaikeuden ja astmakohtauksen hoito»3
 4. Näin tutkin, hoidan ja seuraan lasten astmaa. Mäkelä M et al. SLL 6/2018

 

 

30.11.2018 laatu