© Vaasan sairaanhoitopiiri 2014.

Palveluketjun vastuuhenkilö

 • Niclas Borgmästars, ortopedi, Vaasan keskussairaala 

Tavoitteet

 • Kiinnittää perusterveyden- ja työterveyshuollon toimijoiden huomiota nivelrikon ennaltaehkäisyn tärkeyteen sekä yksilö- että väestötasolla
 • Yhtenäistää lonkan ja polven nivelrikosta kärsivien potilaiden diagnostiikan, konservatiivisen ja operatiivisen hoidon päälinjat, hoitoon lähettämisen perusteet ja kuntoutusmenetelmät
 • Tehostaa polven ja lonkan nivelrikosta kärsivän potilaan hoitoa siten, että nivelrikosta aiheutuva kipu vähenee ja potilaan toimintakyky paranee. 

Tutkimukset ja hoito perusterveydenhuollossa

 • Tutkimukset ja hoito riippuvat nivelrikon vaikeusasteesta.

Nivelrikon vaikeusaste

Nivelrikkodiagnoosi perustuu:

 • Potilaan kuvaamiin oireisiin, kliinisessä tutkimuksessa tehtyihin nivellöydöksiin ja radiologisiin tutkimuslöydöksiin.

Oireet ja löydökset

Tutkimukset perusterveydenhuollossa

 • Tarvittaessa tehtäviin erotusdiagnostisiin laboratoriotutkimuksiin.

Erotusdiagnostiikka

Nivelrikon hoidon tavoitteita ovat:

 • kivun hallinta ja lieventäminen
 • toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen
 • sairauden pahenemisen estäminen 

Ennaltaehkäisy:

 • Ennaltaehkäisyn keskeisin menetelmä on painon hallinta, joka liikunnan ohella voi merkittävästi viivästyttää nivelrikon pahenemista.

Primääripreventio:

 • Painon hallinta
 • Liikunta
 • Työergonomia: toisto-/ylikuormituksen vähentäminen
 • Vammojen asianmukainen hoito

Sekundääripreventio:

 • Todetun nivelrikon hoitoon kuuluu aina sekundaaripreventio
 • Ylipainoisen potilaan ohjauksessa laihdutus on keskeistä: ohjaa painon seurantaan hoitajalle tai laihdutusryhmään, tarvittaessa ravitsemusterapeutille.
 • Annetaan potilasohjeet, tarvittaessa voidaan ohjata potilas liikuntaneuvojalle tai fysioterapeutille saamaan kuntoneuvola tyyppisesti ohjausta.
 • Katso Käypä hoito suositus

Konservatiivinen hoito perusterveydenhuollossa

Lääkkeettömät hoidot

 • Konservatiiviset lääkkeettömät hoidot ovat nivelrikon hoidon perusta.
 • Lääkkeettömiä hoitoja ovat (1) potilasohjaus, (2) laihduttaminen, (3) liike- ja liikuntaharjoittelu sekä (4) apuvälineet.
 1. Potilasohjaus. Polvi- ja lonkkanivelrikko potilasohje: suomeksi ja ruotsiksi
 2. Laihduttaminen näyttää tutkimusten mukaan parantavan ylipainoisten polvinivelrikkopotilaiden toimintakykyä.
 3. Liike- ja liikuntaharjoittelu. Ohjaa potilasta liikkumaan - liikkumattomuus ei tee hyvää nivelille.
 4. Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polven ja lonkan nivelrikossa: suomeksi , Suomen Nivelyhdistys ry: Nivelrikko-opas
 5. Apuvälineet ja polvituet:
 • Apuvälineillä on tarkoitus vähentää potilaan oireilua ja edistää toimintakykyä (esim. kävelykeppi, kyynärsauvat, rollaattori, pukemisen apuvälineet, wc-tuet).
 • Apuvälinetarpeen arvioivat fysio- ja toimintaterapeutit ja muut terveydenhuollon asiantuntijat, jotka hoitavat polvi- tai lonkkanivelrikkoa sairastavaa potilasta.
 • Potilas voi hakea oman terveyskeskuksensa apuvälinelainaamosta tarvittavat apuvälineet lainaan joko terveyskeskuksen tai sairaalan ohjeen mukaan.
 • Huom. Polvitukien käyttö ei ole yleistä polven nivelrikossa. Polvituen tarpeellisuuden arvioi lääkäri ja/tai fysioterapeutti tarvittaessa. Erityis-tilanteissa polvituen hankkimiseen voi saada maksusitoumuksen, muutoin potilas itse hankkii tuen.

Lääkehoito

 • Nivelrikon lääkehoito on yksilöllistä, potilasta ohjataan käyttämään lääkitystä tarpeen mukaan. Potilaalle on hyvä selventää, että lääkehoito on oireita lievittävää eikä nivelrikkoon ole parantavaa tai taudin etenemistä hidastavaa lääkehoitoa.

Nivelrikon lääkehoito

 • Indikaatiot erikoissairaanhoidon lähetteeseen (operatiivinen hoito) 

Konsultaatio

 • Konsultaatio erikoissairaanhoitoon tehdään, mikäli:
  • Konservatiivisesta hoidosta ei ole ollut riittävää hyötyä potilaalle.
  • Potilaalla on invalidisoiva oire (kipu, särky, toimintakyky) ja/tai työkyky uhattuna.
  • Röntgenkuvissa todetaan artroosia

 Nivelrikkopotilaan lähetetiedot

 • perussairaudet (mahdolliset aikaisemmat leikkaukset polvissa/lonkissa),
 • tärkeimmät/poikkeavat tutkimustulokset lähetetekstissä: Hb, krea, ProBNP, TnT, Hb-A1C,
 • niveloireiden kestoaika (kuukausia tai vuosia),
 • toteutettu konservatiivinen hoito (rustolääkkeet/nivelinjektiot/fysioterapia)
 • oireilevan nivelen status,
 • pituus, paino, BMI,
 • rasituskipua ja/tai leposärkyä,
 • kävelymatka (km) – mikä rajoittaa (lonkka/polvikipu vai jotain muuta?),
 • käytössä oleva lääkitys, myös tilapäiset särkylääkkeet,
 • potilaan taustatiedot (osoitetiedot, lähiomainen, huomioi erityisesti muistisairas potilas, tulkin tarve, mahdollinen kotihoito / kotisairaanhoito).

Indikaatiot tekonivelleikkaukseen

 • invalidisoiva oire: potilaan kuvaama kipu tai särky
 • röntgenmuutokset: yleensä gr III-IV Kellgren-Lawrence luokituksessa (Gr I-IV)
 • potilas on itse halukas tekonivelleikkaukseen.

Tekonivelleikkauspäätöksen jälkeinen preoperatiivinen ohjaus ja valmistelu perusterveydenhuollossa

 • Leikkauspäätöksen jälkeen huomioitavaa:
  • Ihon kunto: Ei ihohaavoja keholla tai naarmuja leikkausalueella
  • Hammaslääkärin todistus. Hammaslääkärikäynti edeltävän 8 kuukauden aikana ennen leikkausta
  • Optg-röntgenkuva tulee olla otettu 12 kuukauden sisällä ennen leikkausta
  • Leikkausta edeltävä harjoittelu:
   • Voimisteluohje annetaan ensikäynnin yhteydessä poliklinikalla tai lähetetään kotiin, kun potilas laitetaan leikkausjonoon.
 • Potilasohjeet:

Ohjeita polven tekonivelleikkausta odottaville

Ohjeita lonkan tekonivelleikkausta odottaville

 

Potilaan leikkauskunnon optimointi turvallisen anestesian ja leikkauksen turvaamiseksi

 • Perussairauksien hoidon optimointi:
  • anemian hoito,
  • sokeri-tasapaino ja kalium (diureettilääkitys),
  • verenpainetauti
 • Peruskunnon kohotus
 • Tupakka ja alkoholi – tauko tai mieluimmin lopetus.
 • Preoperatiivinen poliklinikkakäynti:
  • Potilas kutsutaan preoperatiiviselle poliklinikalle 2 – 4 viikkoa ennen suunniteltua leikkausta. Käynnillä potilas tapaa endoproteesihoitajan, fysioterapeutin sekä leikkaavan ortopedin.

TEP- potilaan leikkausta edeltävä käynti endoproteesihoitajalla

TEP- potilaan leikkausta edeltävä käynti fysioterapeutilla

 

Postoperatiivinen jatkohoito tekonivelleikkauksen jälkeen

 • Potilaan kotiutus toteutetaan 2 – 4 päivänä leikkauksesta tai jatkohoitopaikkaan siirtyminen toisena päivänä leikkauksesta.

Jatkohoitoon tai kotiin siirtämisen kriteerit. 

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

 • TEP kontrollit toteutetaan hajautetun mallin mukaan kuntien fysioterapiassa 4 ja 6 viikkoa leikkauksen jälkeen.
 • Kotiutumisen / jatkopaikkaan siirtymisen yhteydessä ortopedian osaston osastonsihteerit lähettävät fysioterapeutin laatiman yhteenvedon ja lääkärin laatiman epikriisin potilaan kotikunnan terveyskeskukseen, TEP- vastuu fysioterapeutille. Terveyskeskuksen fysioterapeutti lähettää potilaalle kutsun kontrollikäynnille terveyskeskukseen.
 • Ensimmäinen leikkauksen jälkeinen kontrolli toteutetaan seuraavasti:
  • polvikontrolli: 4 viikon jälkeen  
  • lonkkakontrolli: 6 viikon jälkeen.
 • Mikäli potilaalla pidemmät rajoitukset, tehdään kontrolli myöhemmin tilanteen mukaan.
 • Kontrollikäynti terveyskeskuksen fysioterapeutilla.  

Kontrollikäynti terveyskeskuksen fysioterapeutilla

 • Tämän jälkeen 1-3 yksilöllistä seurantakäyntiä oman harjoittelun tueksi, jolloin rohkaistaan ja kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja harjoitteluun sekä neuvotaan suositeltavat liikuntamuodot.
 • Tarpeen mukaan ohjataan ryhmäharjoitteluryhmään yksilöllisen ohjelman mukaisesti.
 • Seurannan loppukäynti toteutuu fysioterapeutin ohjeistuksella. 

Jälkitarkastukset ja seuranta

 • Röntgenkuva otetaan potilaan leikatusta nivelestä ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä
 • 3 kk kuluttua leikkauksesta röntgenkuvaus ja käynti kirurgian poliklinikalla leikanneelle ortopedille
 • Ellei jälkitarkastuksessa 3 kuukauden kuluttua leikkauksesta ole leikatun nivelen suhteen erityistä, potilaan kontrollit siirretään ns. hajautettuun seurantaan. Tällöin potilas kutsutaan 5 vuoden kuluttua röntgenkuvauksiin terveyskeskukseen ja fysioterapeutti tekee statuksen, jonka hän syöttää ImplantDB -ohjelmaan, josta kirurgi ne tarkistaa.
 • Tarkistuksesta lähetetään palaute potilaalle.
 • Seuranta jatkuu ortopedin ohjeen mukaan, yleensä seuraava tarkistus on 10 vuoden kuluttua leikkauksesta ja sitten harkinnan mukaan joka 3. vuosi.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja ammatillinen kuntoutus

Perusterveydenhuolto / Työterveyshuolto

 • Ensivaiheen työ- ja toimintakyvyn arviointi tulee tehdä perusterveydenhuollossa ja/tai työterveyshuollossa.
 • Ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää heti huomiota nivelvaivojen ilmaannuttua

Työelämässä olevat

 • Erityisesti on huomioitava potilaat, joiden työ vaatii toistuvaa kyykistelyä, nivelen ääriasentoja ja raskaiden taakkojen nostamista.
 • Potilas tulee ohjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työterveyshuollon arvioon, jos nivelrikko uhkaa heikentää työssä selviytymistä.
 • Työterveysneuvottelut (3-kanta kokous) ovat tarpeelliset jos katsotaan olevan tarvetta työnkuvan kevennykseen.
 • Tarvittavien apuvälineiden huomioiminen sekä kotiin että työhön tulee miettiä.
 • Sairasloman pituus tulee arvioida yksilöllisesti. Työhön paluu voi tapahtua myös osasairaspäivärahan turvin. 

Työikäiset, ei työelämässä

 • Huomioidaan apuvälineiden tarve
 • Sairausloman pituus arvioidaan yksilöllisesti
 • Yhteistyö työvoimaviranomaisen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Huom. Potilas saattaa tarvita työvoimaviranomaiselle lääkärinlausunnon nivelrikon aiheuttamasta työkyvyn rajoittuneisuudesta. 

Ammatillinen kuntoutus

 • Polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaan ammatillinen uudelleenkoulutus tulee kyseeseen erityisesti nuorilla ja keski-ikäisillä.
 • Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat toimenpiteet tulisi käynnistää, jos työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet polvi- tai lonkkanivelrikon vuoksi tai on olemassa työkyvyttömyyden uhka lähivuosina, vaikka hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet otetaan huomioon.
 • Ikääntyneillä työntekijöillä ensisijaisia ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat työjärjestelyt, työergonomian parantaminen ja työsijoitusratkaisut.
 • Erikoissairaanhoidon ortopedia voidaan konsultoida kuntoutuksesta.
 • Nivelrikkopotilas voidaan lähettää lääkärin B- tai E-lausunnolla kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävään tutkimukseen Kansaneläkelaitoksen tai työeläkelaitoksen kautta.
 • Tapaturma- ja liikennevakuutustapauksissa potilaat ohjataan Vakuutusalan kuntoutuskeskukseen (VKK).

Potilasjärjestöt

Palveluketju työryhmä

 • Puheenjohtaja Kettunen Leena, ylilääkäri (avopalvelut), Terveyspalvelut, Sosiaali- ja terveysvirasto, Vaasan kaupunki
 • Grannas-Honkanen Hedvig, ylilääkäri (kuntoutus), Terveyspalvelut, Sosiaali- ja terveysvirasto, Vaasan kaupunki
 • Lindholm Maria, sairaanhoitaja, Terveyspalvelut, Sosiaali- ja terveysvirasto, Vaasan kaupunki
 • Salmensuo Kirsi, sairaanhoitaja, Terveyspalvelut, Sosiaali- ja terveysvirasto, Vaasan kaupunki
 • Tonberg Nina, endoproteesihoitaja, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
 • Strandberg Elisa, vastaava hoitaja, Mustasaaren terveyskeskus
 • Ljung Bengt-Johan, fysioterapeutti, Mustasaaren terveyskeskus
 • Borgmästars Niclas, ortopedi, Vaasan keskussairaala
 • Martin Nina, endoproteesihoitaja, Vaasan keskussairaala
 • Rauhala Nina, fysioterapeutti, Vaasan keskussairaala
 • Barkholt Inge-Brit, osastonhoitaja, Perusterveydenhuollon yksikkö, Vaasan sairaanhoitopiiri (5.6.2014)
 • Wadén Pirjo, vt. perusterveydenhuollon yksikön päällikkö, Vaasan sairaanhoitopiiri (päivitys 13.10.2014 lausuntojen jälkeen)

Palveluketjun päivitys

 • Päivityksestä vastaavat palveluketjutyöryhmän puheenjohtaja ja erikoissairaanhoidon ortopedi.
 • Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi päivitystä.
 • Päivitys tehdään joka toinen vuosi
27.5.2019 Redaktion_Toimitus