Laatija: erikoislääkäri Heidi Bengts, osastonylilääkäri, onkologian yksikkö, VKS. Hyväksyjä: onkologian ylilääkäri Antti Jekunen, VKS.

Hoitolinjauksen teko sekä potilaan ja omaisten informoiminen

 • Kun parantavaa hoitoa ei ole tarjolla potilaan tautitilanteen, muiden sairauksien tai toiveen perusteella siirrytään oireenmukaiseen (palliatiiviseen) hoitoon.
 • Hoitolinjaus tehdään erikoissairaanhoidossa/ perussairautta hoitavassa perusterveydenhuollon yksikössä.
 • Asiasta tulee käydä potilaan kanssa hoitoneuvottelu kasvotusten, johon omainen potilaan toiveen ja mahdollisuuksien mukaan pyydetään mukaan.
 • Selkeä hoitolinjaus on kirjattava selvästi potilasasiakirjoihin, eli “potilas on palliatiivisessa/ oireenmukaisessa hoidossa”, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää diagnoosinumeroa Z51.5 Palliatiivinen hoito.
 • Mikäli jäljellä olevan elinajan katsotaan olevan lyhyt (päiviä-viikkoja) on hyvä tehdä myös päätös saattohoidosta ja kirjata saattohoito erikseen potilasasiakirjoihin.
 • Saattohoitoon sisältyy aina elvytyskielto (DNR), josta tulee potilasta ja mahdollisuuksien mukaan tämän omaisia informoida ja kirjata potilasasiakirjoihin.
 • Potilaan riittävän aikaisin laatima hoitotahto on hyvä apu ilmaisemaan potilaan omaa näkemystä etenkin, kun kyseessä esim. dementoiva sairaus.

 

Jatko-hoitotahojen informoiminen

 • Perusterveydenhuolto vastaa palliatiivisen hoidon toteutuksesta erikoissairaanhoidon hoitolinjauksen teon jälkeen.
 • Perusterveydenhuollon palliatiivisen hoidon yhteyshenkilöitä (kunnan syöpäsairaanhoitaja, Syöpäyhdistyksen palliatiivinen hoitaja) tulee informoida potilaan siirtymisestä oireenmukaiseen hoitoon puhelimitse ja heidän tulee ottaa potilaaseen yhteyttä kartoituskäynnin järjestämiseksi.
 • Myös potilasta täytyy informoida, kenen puoleen hän voi jatkossa kääntyä (esim. syöpäsairaanhoitaja).
 • Kopio tekstistä lähetetään jatkohoitotaholle ja mielellään myös potilaalle kotiin.
 • Olisi hyvä jos potilaalle olisi mahdollista järjestää vielä yksi kontrollikäynti erikoissairaanhoidon yksikköön, ennen täydellistä siirtämistä perusterveydenhuoltoon.

 

Potilaan sosiaalietuuksien kartoittaminen

 • Ennen perusterveydenhuoltoon siirtymistä tulisi potilas ohjata sosiaalityöntekijälle.
 • Tarkista, että potilalla on B-lausunto erityiskorvattavaista lääkkeistä (m.m. vahvat kipulääkkeet syöpäpotilaalla) ja sairasloma-/työkyvyttömyysasiat kunnossa.
  • Mikäli potilas tarvitsee pidempiaikaista (>6kk) antikoagulaatiota pienimolekylaarisella hepariinilla täytyy tästä laatia erillinen B-lausunto. Max. 6 kk käyttö erityiskorvataan reseptimerkinnällä (Tromboembolia pp.kk.vvvv)
 • Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat täyttävät pääasiallisesti hoitotukeen edellyttävät kriteerit, ja heille on hyvä laatia C-lausunto, mikäli sitä ei ole aiemmin tehty.
  • C-lausunnossa voi mainita tarvittaessa omaishoidon tuen tarpeen omaiselle sekä kuljetuspalvelun tarpeen.

 

Lääkityksen läpikäynti

Potilaan siirtyessä oireenmukaiseen hoitoon tulisi oireiden sen hetkinen lääkehoito hoitaa kuntoon ennen siirtoa.

 • Kipulääkitys: tarvitaan sekä säännöllinen kipulääke että tarvittaessa otettava kipulääke myös vaikka potilaalla ei juuri sillä hetkellä olisi kipulääkkeen tarvetta, on hyvä jo hänelle kirjoitetaan ainakin tarvittaessa otettava kipulääke, mikäli voidaan olettaa, ett sairaus voisi lähitulevaisuudessa aiheuttaa kipuja.
 • Muut oirelääkkeet (esim. ummetuksen esto, pahoinvoinnin hoito, hengenahdistuksen hoito): pyritään pitämään huolta, että potilaalla on sen hetkisiin oireisiin riittävä oirelääkitys ja mielellään hiukan ennakoiden, niin että potilaalle on kirjoitettu tarvittaessa otettava lisälääke oireiden hankaloituessa.
  • Kaikilla vahvoja opioideja käyttävillä tulee olla ummetuksen estolääkitys.
 • Muu säännöllinen lääkitys: Oireenmukaiseen hoitoon siirryttäessä on myös asiallist käydä läpi potilaan muuta lääkelistaa; primääriprofylaksialääkkeet (kute kolesterolilääkkeet ja ASA) voidaan yleensä tässä vaiheessa lopettaa ja jättää listalle vain potilaan oireisiin/elämänlaatuun selkeästi vaikuttavat lääkkeet.

 

Henkisen tuen tarpeen kartoitus

 • On hyvä kartoittaa potilaan ja omaisten henkisen tuen tarve sekä voimalliset resurssit.
  • Keskusteluapua tarjoavat m.m. sairaalapastorit sekä Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat ja potilaskuraattori.
  • Vaikeaoireisten potilaiden osalta tarvittaessa lähete/yhteys mielenterveyspalvelujen piiriin.

 

Erityiset huomioitavat seikat

 • Tahdistin defibrillaatiotoiminnolla: palliatiiviseen hoitoon siirryttäessä tulee tahdistimen defibrillatiotoiminto inaktivoida (tahdistintoiminto voidaan jättää päälle), lähete kardiologille uudelleenohjelmoimista varten.
14.7.2017 primärvårdsenheten