VKS/ Syöpätautien klinikka

 • Yhteydenotto: virka-aikaan ja päivystyskonsultaatiot arkipyhäisin ja viikonloppuisin puhelinkeskuksen kautta

Vastaanottopoliklinikka

 • Päätökset syöpäpotilaan hoidosta ja hoitolinjasta,
 • Jarruttavat lääkehoidot,
 • Hoitolinjan muuttuessa oireenmukaiseksi hoitovastuu siirtyy perusterveydenhuoltoon epikriisillä ja yhteyshenkilöiden informoimisella.
 • Perusterveydenhuolto voi tarvittaessa konsultoida oireenmukaisten syöpäpotilaiden hoidosta tai tilanteen niin vaatiessa voidaan heidät ottaa uuteen hoitoarvioon uudella lähetteellä.
 • Tulevaisuudessa pyritään aloittamaan erillinen palliatiivinen vastaanotto syöpätautien poliklinikan yhteydessä, jolloin pyrkimyksenä olisi, että potilas saisi jarruttavan hoidon päättyessä käydä vähintään kerran palliatiiviseen hoitoon perehtyneen lääkärin vastaanotolla helpottamaan siirtymistä perusterveydenhuollon piiriin. Myös oireenmukaisessa hoidossa olevien potilaiden toimenpiteet (esim. punktiot) ja perusterveydenhuollon palliatiiviset konsultaatiot voitaisiin koordinoida tätä kautta.

Sädehoitoyksikkö

Palliatiivista sädehoitoa voidaan harkita kun:

 • hankalaa kipua aiheuttava (luusto) metastaasi,
 • murtumavaarallinen metastaasi (ortopedin konsultaatio ensin),
 • oireinen aivometastasointi,
 • hankalat keuhko-oireet, kuten ilmateiden obstruktioriski ja hankala veriyskä,
 • ulseroiva ihometastasointi,
 • metastaasin aiheuttama parapareesioire (päivystyssädehoidon tarve; ortopedin tai neurokirurgin konsultaatio ensin)
 • uhkaava vena cavaoireyhtymä (päivystyssädehoidon tarve)
 • Potilaalta vaaditaan riittävää kooperaatiota.
 • Päivystyssädehoitoa voidaan antaa arkisin virka-ajan puitteissa.
 • Nimeen omaan sädehoitoarviota haluttaessa voi lähetteen suunnata suoraan sädehoitoon.
 • Kiireellisissä tapauksissa kannattaa sädehoitolääkäriä konsultoida ensisijaisesti puhelimitse, muuten tavallisen lähetemenettelyn puitteissa.

Syöpätautien vuodeosasto

 • Vaikeat syöpäkivut, kivunhoidon aloitukset potilaan vaatiessa kivunhoidon erityistekniikoita.
 • Muut lääketitraukset ja vaikeiden syöpäoireiden hoito.
 • Oireenmukaisessa hoidossa olevan potilaan tarvitsemat toimenpiteet voidaan tarvittaessa sopia tehtäväksi osaston kautta.
 • Osastolla annetaan myös jossain määrin saattohoitoa, etenkin kun tarvitaan sedaatiota tai saattohoito muutoin on erityisen vaativaa.
 • Oireenmukaisia potilaita voidaan ottaa osastolle myös suunnitellusti, vaikka suurin osa tulee päivystyksenä. Osastonlääkäriä kannattaa konsultoida virka-aikana puhelimitse.

 

VKS/ Leikkaus- ja anestesiaosasto ja kipupoliklinikka

Yhteydenotto:

 • kiireettömät anestesialääkärin konsultaatiot lähetteellä kipupoliklinikalle,
 • päivystysluonteiset anestesiakonsultaatiot ensisijaisesti päivystävälle anestesialääkärille puhelinkonsultaationa päivystävän anestesialääkärin hakuun, joka mahdollisuuksien mukaan antaa konsultaatioapua itse tai ohjaa eteenpäin kivunhoitoon perehtyneelle anestesialääkärille.
 • Ensisijaisesti hoitava lääkäri konsultoi anestesiologia, mutta myös palliatiiviset/ syöpähoitajat voivat ottaa yhteyttä virka aikana.

Anestesialääkäriä voidaan konsultoida mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Ongelmallisen kivun hoito
 • Kipua ei saada hallintaan.
 • Neuropaattisen kivun osuus kokonaiskivussa merkittävä.
 • Kivun hoito muusta syystä epätyydyttävää (esim. VAS yli 4/10 jatkuvasti tai potilas kokee tilanteen sivuvaikutuksien vuoksi epätyydyttävänä).
 • Kivunhoidon erityistekniikat, esimerkiksi spinaalinen kipukatetri tai kestoepiduraalipuudutus.
 • Laskimoportin tai tilapäisen keskuslaskimokatetrin asettaminen.
  • Laskimoportit asennetaan pääsääntöisesti elektiivisesti leikkaussalissa virka-aikana.
 • Palliatiiviseen terminaalivaiheen sedaatioon liittyvät kysymykset.


  VKS /Gastrokirurgia

Yhteydenotot: sähköinen lähete, puhelinsoitto puhelinkeskuksen kautta gastrokirurgille.

Sappitietukos:

 • Lisääntyvä keltaisuus ja hyperbilirubinemia.
 • Jos kyse on sappitietukoksesta, harkitaan sappiteidenstenttausta joko endoskooppisesti (ERCP) tai perkutaanisesti ultraääniohjauksessa (PTBD).
  • ennen primaaria perkutaanista sappidrenaasista pitää olla käytettävissä tuore vatsan CT.
 • Tukkeutunut sappitiestentti voidaan vaihtaa, mikäli ikterusta tai toistuvia kolangiitteja.
 • Edeltävää uä- tutkimusta ei tarvita jo stenttihoidetulla potilaalla.

Nielemis- tai syömisvaikeus:

 • Ruokatorven tukkeutumisen hoidoksi voidaan harkita esophagusstentin laittoa myös jo aiemmin stenttihoidetulla ruokatorvisyöpäpotilaalla. Muun gastroduodenaalisen obstruktion (mahalaukun tyhjenemiseste, oksentelu esim. haima-tai mahasyöpäpotilaalla) hoidoksi voidaan yrittää duodenum- tai pylorusstentin laittoa tai potilaan kokonaistilanne huomioiden harkita operatiivista ohitusta obstruktion hoidoksi.
 • Jos PEG-letku on potilaan hoitolinjan mukainen ratkaisu, potilas on siihen halukas eikä muita keinoja ole, voidaan PEG-letku asentaa potilaan mahasuolikanavan tilanteesta riippuen joko endoskooppisesti tai avoimesti leikkauksessa.
 • Joskus PEG-letkua voidaan tarvita myös mahalaukun tyhjennykseen vaikeassa ventrikkeliretentiossa.


VKS/ Hematologia

Yhteydenotot: hematologin konsultaatiot puhelinkeskuksen kautta.

 • Hematologi tekee päätöksen palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitovaiheeseen siirtymisestä. Hematologi keskustelee tästä potilaan ja hänen omaisten kanssa. Asiasta tehdään merkinnät sairauskertomukseen ja hoitosuunnitelmaan.
 • Hematologi määrittelee palliatiivisen hoidon sisällön eli tarvitseeko esim. oireita lievittävää ylläpitolääkitystä vielä.
 • Saattohoitoon siirryttäessä hematologi tekee jatkohoitolähetteen perusterveydenhuoltoon ohjeistuksen kera.


VKS/ Urologia

Yhteydenotto: sähköinen lähete, puhelinkeskuksen kautta puhelinkonsultaatio urologille

Urologisten syöpien hoito:

 • hoitoneuvottelut,
 • urologisten syöpien leikkaushoidot,
 • prostatasyövän kastraatio- ja hormonihoidot,
 • verivirtsaisuuden hoito.

Hydronefroosi:

 • Munuaisten UÄ:ssä hydronefroosin kuva ja Krea nousussa voidaan harkita virtsanjohdinstentin asetusta urologin toimesta tai jos ei mahdollista, niin perkutaanisten nefrostoomien asetusta radiologiin toimesta.
 • Virtsanjohdinstentin vaihto
 • Virtsaummen hoito


VKS/ Ensihoito

 • Hoitohenkilökunta ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen, jos on arvioitu että potilas tarvitsee potilaskuljetus ambulanssilla.
 • Pelastuslaitokselle annetaan tietoa potilaan hoitopäätöksistä (esim. hoitolinjauksesta, DNR- päätöksestä) ja potilaalle järjestetystä luvatusta hoitopaikasta.
 • Yhteyttä otetaan aina luvattu hoitopaikalle ennen potilaan siirtoa.
 • Ensihoidon henkilökunta on tutustunut sairaanhoitopiirissä hyväksyttyyn palliatiiviseen hoitokansioon. Hoitokansiosta saadaan yleensä tietoa potilaan ajankohtaisesta lääkityksestä.
 • Ensihoidon hoitohenkilökunta ottaa tarvittaessa yhteyttä palliatiiviseen hoitajaan.


VKS/ Päivystyspoliklinikka

 • Päivystyskäynnit ovat usein rasite palliatiivisessa oireenmukaisessa hoidossa olevalle potilaalle, ja näin ollen päivystys ei ole palliatiivisen potilaan ensisijainen hoitopaikka.
 • Päivystyksellisiä toimenpiteitä tarvittaessa suositellaan että hoitohenkilökunta ottaa yhteyttä etukäteen päivystykseen, puh. 06 213 1310

 • Lähetteestä tulee ilmetä:
  • potilaan hoitolinjaukset,
  • potilasta hoitava henkilö, jota voidaan tarvittaessa konsultoida (esim. syöpä- tai pal-liatiivinen sairaanhoitaja),
  • onko potilaalla valmiina jatkohoitopaikka (esim. luvattu hoitopaikka).
 • Päivystyksen apua voidaan tarvita mm.:
  • välitöntä askites- tai pleurapunktiota,
  • päivystyksellistä CVK: n asetusta,
  • akuutin kivun hoitoon tai muun akuutin sairaustilanteen hoitamiseksi.
 • Palliatiivisenkin potilaan kohdalla tulee tehdä riittävät kuvantamis- tai laboratoriotutkimukset akuutin oireen selvittämiseksi, mutta rutiininomaisia tutkimuksia tulee välttää.
 • Saattohoidossa olevan potilaan kohdalla tulee päivystyskäyntejä tai – siirtoja välttää, elleivät ne potilaan hoidon jatkuvuuden kannalta ole aivan välttämättömiä (esim. CVK lääkityksen turvaamiseksi). Tällöin potilaalle ei tule tehdä mitään muita tutkimuksia/toimenpiteitä, kuin pyydetty toimenpide.


VKS/ Keuhkosairaudet

Yhteydenotto: sähköinen lähete, sähköinen konsultaatio ja/tai puhelinkonsultaatiot.

Konsultaatio voi koskea:

 • keuhkopotilaiden palliatiivinen lääke- ja muuta hoitoa, kuten palliatiivista happihoitoa tai hengitysapuvälineen tarvetta,
 • pleuranesteilyn tutkimuksia,
 • punktioita, PleurX,
 • pleuroskopiaa tai toistuvan pleuranesteilyn palliatiivisiä hoitoja.


VKS/Neurologia

Yhteydenotto: sähköinen lähete tai neurologin puhelinkonsultaatio puhelinkeskuksen kautta

Konsultaatio voi koskea:

 • aivokasvainpotilaiden epilepsialääkitys,
 • neurologisten etenevien sairauksien hoito ja hoitolinjaukset,
 • aivotuumorien/metastaasien leikkausmahdollisuus,
 • shuntin asetus likvorikierron häiriössä,
 • vaikeiden kiputilojen neurokirurgiset hermoratamanipulaatiot (ritsotomia, kordotomia).
 • TAYS tai TYKS/Neurokirurgia (ensin konsultoidaan VKS: n neurologia neurokirurgisen konsultaation tarpeesta).
 • Päivystystapauksissa suositellaan lähettämään kuvat PACS:in kautta ennen puhelinkonsul-taatiota, muutoin lähete + kuvien siirto, lähete voidaan myös käsitellä neuro-onkologisessa meetingissa.


VKS/Ortopedia

Yhteydenotto: ortopedian konsultaatio puhelinkeskuksen kautta

 • Selkäydintä painavien tuumoreiden leikkauskonsultaatio tuoreessa parapareesissa (päivystysaikaan TAYS; kuvat PACS: n kautta)
 • Murtumavaarallisen muutoksen profylaktinen naulaus kantavassa luussa (huomioiden potilaan ennusteen ja luuhun kohdistuvan rasituksen)
 • Patologisten murtumien hoito


VKS/ Kardiologia

Yhteydenotto: sähköinen lähete, kardiologin puhelinkonsultaatio puhelinkeskuksen kautta

 • Kardiologisten sairauksien hoitolinjaukset.
 • Sydänperäisten oireiden diagnostiikka ja hoito konsultaation pohjalta.
 • Tahdistimen uudelleenohjelmoiminen (esim. defibrillaatiotoiminnon poiskytkeminen).


VKS/ Gynekologia

Yhteydenotto: sähköinen lähete tai gynekologin konsultaatio puhelinkeskuksen kautta

 • Gynekologisten syöpien jarruttava hoito ja hoitolinjaukset
 • Gynekologisten oireiden hoito, esim. vuodot, fistelit.


VKS/ Radiologia

Yhteydenotto: NeaRIS- lähete; päivystyksellisiä toimenpiteitä haluttaessa yhteys toimenpiteen tekevään lääkäriin.

Palliatiiviset toimenpideradiologiset toimenpiteet, esim.

 • sappiteiden ulkoinen dreneeraus (PTC),
 • nefrostomioiden asetus,
 • pleuradreenin astus UÄ-ohjauksessa,
 • askitesdreenin asetus UÄ-ohjauksessa,
 • pleurX-dreenin asetus (myös thoraxkirurgit asettavat keuhkopussin alueelle),
 • muut punktiot, biopsiat.
 • Potilaan tullessa toimenpideradiologiaa varten täytyy potilaalla olla paikka (osasto, päivystyspkl) minne hänet palautetaan toimenpiteen jälkeen kotiutusta varten.

Päivistykselliset toimeenpiteet:

 • Yhteys päivystävään radiologiin (Ascites ja Pleuradreenin laitot onnistuvat päivystäjiltä ja mahdollisesti myös nefrostomiat).
 • Tarvittaessa toimenpideradiologi tekee toimeepiteen hälytystyönä (PTC, Pleurx-dreeni).
 • Palliatiivisen potilaan tarvitsemat diagnostiset tutkimukset.
14.7.2017 primärvårdsenheten