© Vaasan sairaanhoitopiiri 2014

Palveluketjun vastuuhenkilö

 • Ylilääkäri, plastiikkakirurgi, Vaasan keskussairaala

Yleistä

 • Alipaineimuhoidon käyttö on lisääntynyt akuuttien ja kroonisten ongelmahaavojen hoidossa. Päätös alipaineimuhoidon aloituksesta ja lopetuksesta on hyvä jättää haavojen hoitoon perehtyneen yksikön lääkärille. Hoito voidaan toteuttaa aluksi erikoissairaanhoidossa ja sen jälkeen perusterveydenhuollon osastolla, terveysasemilla tai potilaan kotona kotisairaanhoidon turvin.
 • Alipaineimuhoito ei sovi:
  • syöpähaavoihin,
  • fistelihaavoihin, joissa yhteys suolistoon,
  • potilaalle jolla on infektio,
  • potilaalle jolla on merkittävä valtimoverenkierron häiriö,
  • potilaalle jolla on vaikea vuotohäiriö
  • potilaalle joka ei ole yhteistyökykyinen.
 • Nekroottispohjaisiin ja katteisiin haavoihin alipaineimuhoitoa voidaan käyttää kirurgisen puhdistuksen eli revidoinnin jälkeen.

Tavoitteet

 • Palveluketjun tavoitteena on selventää alipaineimulla hoidettavien aikuisten haavapotilaiden työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
 • Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja näiden toimijoiden välillä.
 • Yhteyshenkilötiedot ovat ajan tasalla.
 • Potilaskeskeinen toiminta.
 • Haavanhoidon kustannukset laskevat.

Kohderyhmä

 • Palveluketjun kohteena on potilas, haavahoidosta vastaavat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöt.

Hoidonporrastusperiaatteet

 • Perustutkimukset toteutetaan perusterveydenhuollossa.
 • Diagnostiset selvitykset tehdään erikoissairaanhoidossa.Hoito ja seuranta päätetään yksilöllisesti diagnoosin / hoidon tarpeen mukaan.
 • Haavan hoito, tutkimukset ja toimenpiteet perusterveydenhuollossa

Haavojen ennaltaehkäisy perusterveydenhuollossa

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteet

 • Ennen haavan syntyä on ennaltaehkäisystä huolehtiminen erityisen tärkeää. Esimerkiksi:
  • suonikohjupotilaan ihon / ihottuman huomioiminen ja hoitaminen säärissä > tukisukkien käyttö (potilaan motivointi ja informointi),
  • painehaavan ehkäisyssä huomioitava ja toteutettava mm. asentohoito,
  • hyvän patjan tai ilmapatjan käyttö,
  • potilasta motivoidaan lopettamaan tupakointi.
 • Ennen kuin haavaa lähdetään hoitamaan, pitää tietää mikä on syynä haavalle.Haavan syntyperä on selvitettävä ennen paikallishoidon aloittamista.

Haavan hoito

 • Haavan hoito aloitetaan tehokkaasti heti haavan ilmaannuttua, sillä hoidon viivästyessä paranemisen todennäköisyys vähenee ja haavan paraneminen pitkittyy.
 • Haavan asianmukainen paikallishoidon toteutus: haavan vesipesu, mekaaninen puhdistus ja / tai kirurginen puhdistus (revidointi) sekä haavan paikallishoitotuotteen valinta. Puhdas haavapinta auttaa haavan paranemista. Muun hoidon ratkaisee haavan perussyy.
 • Haavan taustalla olevien syiden hoito on ensisijaisen tärkeää!
 • Haavan koko mitataan jokaisella hoitokerralla.Hoito-ohjeita noudatetaan systemaattisesti, hoidon teho tulee arvioida ennen hoidon muuttamista.
 • Haavan digitaalinen valokuvaus toteutetaan säännöllisin väliajoin.
 • Kuva otetaan aina samasta suunnasta. Taustan on hyvä olla harmahtava, kuvauskohdassa tulee olla hyvä valaistus ja haavan vieressä mitta.

Tutkimukset ja toimenpiteet

 • Tarvittavat mittaukset toteutetaan (erityisesti säärihaava potilailla nilkka-olkavarsipainesuhteen määrittäminen –Abi).
 • Bakteerinäytteiden ottaminen.
 • Tarvittaessa röntgen-tutkimus (esim. osteomyeliitti epäily).
 • Tarvittaessa haavasta otetaan koepala.
 • Potilaan ravitsemus selvitetään ja tehostetaan tarvittaessa.
 • Potilasta motivoidaan tupakoinnin lopettamiseen.
 • Tarkistetaan patjan, lääkinnällisten hoitosukkien, erikoiskenkien, pohjallisten, ns. kevennysten tarpeellisuus ja toteutetaan ne.
 • Potilaan motivointi ja informointi ovat erityisen tärkeitä.
 • Potilaan lääkitys tarkistetaan ja optimoidaan.
 • Perussairauden hoito (esim. DM).

 

Indikaatiot (syyt) erikoissairaanhoitoon lähettämiselle

 • Abi indeksi huonontunut (Linkki: Käypähoito – suositus: Krooninen alaraajahaava)
 • Kriittinen iskemia (kiireellinen lähete)
 • Painehaavat, jos tilanne vain pahenee
 • Kosketusallergia potilaat – tilanne pahenee
 • Pitkäaikaiset haavat mille on yritetty tehdä ns. kaikki – ongelmaiset haavat
 • Pitkäaikaiset haavat – koepalan otto
 • Tapaturmaperäiset haavat

 

Mihin lähetetään?

 • Lähettävän lääkärin tulee huomioida, että lähete suunnataan oikealle erikoisalalle.
 • Kirurgian poliklinikka:
  • verissuonikirurgia: verisuoniin liittyvät haavat
  • plastiikkakirurgia: palovammat, painehaavat, arpien hoito, yleiset haavat
  • yleiskirurgia: yleiset haavat ja rinnan alueen haavat
 • Sisätautipoliklinikka: Diabetekseen liittyvät haavat (jalkatyöryhmä
 • Ihotaudit: Vaskuliitit, iho-ongelmaiset, pyoderma gangrenosum

Keskeiset lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Potilaan tiedot (henkilötiedot, osoite, puhelinnumero, lähiomainen ja hänen puhelinnumero)
 • Onko potilas muistisairas
 • Käykö potilaalla kotihoito / kotisairaanhoito ja kuinka usein
 • Etiologian mukainen diagnoosi, jos tiedossa
 • Potilaan perussairaudet (ennen kaikkea DM, ASO, immunosupressiiviset taudit)
 • Käytössä oleva lääkitys (lääkkeen nimi, vahvuus ja annostus sekä omega-3 / muut vastaavat luontaistuotteet)
 • Tiedossa olevat allergiat
 • Haava-alueelle kohdistuneet vammat, laskimotukokset, infektiot ja leikkaukset
 • Paino / BMI
 • Ravitsemus
 • Tupakointi
 • Liikunta- ja toimintakyky,
 • Haavaan kohdistuneet paineenesto toimenpiteet, mm. asentohoito, ilmapatjan käyttö)
 • Haava-anamneesi:
  • käytössä olleet haavahoidot,
  • haavakipu,
  • digitaalinen kuva haavasta (kuvat liitetään lähetteeseen joko sähköisesti tai tämän ollessa ongelmallista lähetetään postitse saatekirjeellä varustettuna)
 • Jos koepala otettu, koko PAD vastaus lähetteen mukaan
 • Bakteeriviljelyn ja laboratoriotutkimusten tulokset
 • Hoitajan yhteenveto toteutetusta haavahoidosta
 • Yhteystiedot kehenkä voi ottaa yhteyttä potilaan hoidosta – lääkäri / hoitaja ja puhelinnumerot.

Hoito erikoissairaanhoidossa

 • Erikoissairaanhoito tarjoaa aina lääkärin arvion ja tämän arvion perusteella tarvittaessa moniammatillisen työryhmän selvityksen diagnoosia / hoitoa varten.
 • Tarvittaessa konsultoidaan muita erikoisaloja.
 • Monialaharkinta tarvittaessa (esim. kirurgia, ihotaudit, infektiotaudit)
 • Erikoissairaanhoito tekee arvion haavan hoidosta. 
 • Erikoissairaanhoidon suosituksen mukaan alipainehoidon aloitus ja lopetus.
 • Erikoissairaanhoito koordinoi hoidon.
  • Heti alipainehoidon suunnitteluvaiheessa otetaan yhteys potilaan terveyskeskuksen alipainehoidon vastaavaan yhteyshenkilöön.
  • Näin terveyskeskuksessa pystytään varautumaan hoidon toteutukseen. ISBAR-menetelmän käyttö raportoinnissa.

 

Epikriisitiedot

 • Mitä potilaalle on tehty erikoissairaanhoidossa.
 • Hoidon tavoitteet.
 • Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Hoitosuositus. Selkeät ohjeet jatkohoidolle, suunnitelma milloin kontrollit ovat erikoissairaanhoidossa, kun haavan hoito toteutetaan perusterveydenhuollossa.
 • Todetut paikallishoitoallergiat.
 • Milloin mahdollinen uusi lähete tai konsultaatio jos haava ei parane.
 • Hoitajan yhteenveto toteutetusta haavahoidosta.
 • Epikriisi ja hoitajan yhteenveto lähetetään lähettävälle lääkärille, terveyskeskukseen jatkohoidosta vastaavalle lääkärille ja hoitohenkilökunnalle sekä potilaalle. Potilaalle annetaan myös kirjalliset hoito-ohjeet.

 

Jatkohoito perusterveydenhuollossa

 • Potilas siirtyy perusterveydenhuollon hoitoon, kun tutkimukset on tehty ja hoito aloitettu sekä hoitosuunnitelma on tehty.
 • Erikoissairaanhoidosta tulleen ennakkoilmoituksen jälkeen perusterveydenhuolto varaa tarvittavat välineet. Ensimmäisen kerran haavamateriaali lähetetään potilaan mukana erikoissairaanhoidosta. Tämän jälkeen materiaalista vastaa perusterveydenhuolto.
 • Perusterveydenhuollon lääkäri on yhdessä vastuussa potilaan hoidon seurannasta ja toteuttamisesta erikoissairaanhoidon kanssa.
 • Jatkohoito epikriisin suositusten / ohjeiden mukaisesti.
 • Muut hoidon järjestämiseen liittyvät asiat
 • Kotihoidon tarpeen arviointi ja järjestäminen, yhteydenotto jo tarvittaessa erikoissairaanhoidosta kotikuntaan.

Palveluketjun päivitys

 • Päivityksestä vastaavat Vaasan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikkö, plastiikkakirurgian ylilääkäri ja kirurgian poliklinikan haavahoitajat.
 • Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi päivitystä.
 • Päivitys tehdään vuosittain.

Palveluketjun toimivuuden arviointi

 • Alipaineimuhoidon toimivuus arvioidaan vuoden kulutta kuukauden seuranta-aikana, ennen palveluketjun päivitystä.

 Ohjeita

VKS ohjeita

 

 

7.9.2017 Primärvårdsenheten