Päivitetyt ja ajantasaiset laboratoriotutkimuksiin liittyvät ohjeet (laboratorion tutkimusohjekirja ja potilasohjeet) löytyvät sähköisesti intranetistä ja eri ohjelmien sisältämistä linkeistä sekä VKS:n internetsivuilta.

Ohjeiden tulostaminen varastoon ei ole suotavaa. Se voi johtaa esimerkiksi väärän näytteenottovälineen tai näyteastian käyttöön, jolloin näyte joudutaan hylkäämään ja ottamaan uudestaan. Ohjeita päivitetään jatkuvasti, eikä kaikista muutoksista välttämättä lähetetä erillistä tiedotetta.

Laboratorion tutkimusohjekirja (laboratorio-ohjekirja)

Biotiini-ravintolisän mahdollinen vaikutus laboratoriotutkimuksiin

Suurten biotiiniannosten (etenkin yli 5 mg/vrk) ravintolisänä käyttö voi vaikuttaa häiritsevästi joihinkin laboratoriotutkimusmenetelmiin (biotiini-streptavidiinimenetelmällä tehtävät immunologiset määritykset) ja aiheuttaa näin virheellisiä tuloksia. Vaikutus tulokseen voi olla nostava tai laskeva.

Tästä syystä VKS:n kliininen laboratorio suosittelee, että mikäli tutkittava käyttää biotiinilisää etenkin suurella annoksella (yli 5 mg/vrk), tulee biotiinin käyttö tauottaa vähintään 8 tunniksi ennen näytteenottoa.

Ohjeita laboratoriotutkimukseen tulevalle -potilasohjeeseen on lisätty: ”Jos käytät lisäravinteita (esim. luontaistuotteita, urheiluvalmisteita tai vitamiineja), pidä näiden käytössä vähintään 8 tunnin tauko ennen näytteenottoa.”

Vaasan keskussairaalan potilasohjeet laboratoriotutkimuksiin

Laboratoriotulokset (tulos valmiina)

Laboratoriotutkimukset pyritään tekemään ja vastaamaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun näytteet ovat saapuneet laboratorioon. Tutkimusten valmistumisajoista löytyy lisätietoa laboratorion tutkimusohjekirjasta.  Laboratorioon soittaminen ei nopeuta analyysien tekoa. Tulokset kirjataan sähköiseen laboratoriojärjestelmään heti analyysien valmistuttua. Tietyistä tutkimusvastauksista (esim. positiiviset veriviljelyt) myös soitetaan tilaajalle.

Erityisesti viikonloppuisin ja päivystysaikana laboratoriohenkilökuntaa on vähän ja tarpeettomia puheluita on syytä välttää. Tänä aikana näytteitä voidaan näytemäärästä riippuen joutua myös priorisoimaan niin, että vähemmän kriittisten analyysien vastauksiin tulee viivettä.

Erityisen kiireellisistä näytteistä tulee ilmoittaa laboratorioon etukäteen.

Yhteistyöterveisin

VKS Kliinisen laboratorion johtoryhmä

27.2.2020 Redaktion_toimitus