Ketjulähettijakso: sosiaali- ja/ tai perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon tai erikoissairaanhoidosta sosiaali-ja/ tai perusterveydenhuoltoon

VSHP:n alueen sosiaali- ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyömuoto, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • Tietojen päivittäminen ja oman ammatillisen osaamisen syventäminen,
 • Yhteistyöverkoston luominen,
 • Palveluketjujen kehittäminen, moniammatillisuuden hyödyntäminn,
 • Ketjulähettitoiminta on käytännönläheistä täydennyskoulutusta.
 • Sosiaali- ja perusterveydenhuollon henkilökuntaan (lääkäri / hoitaja / muuhun henkilökuntaan) kuuluva voi tutustua erikoissairaanhoidossa valitsemaansa yksikön toimintaan.
 • Erikoissairaanhoidon lääkäri / hoitaja / muuhun henkilökuntaan kuuluva voi tutustua sosiaali- ja / tai perusterveydenhuollossa valitsemaansa yksikön toimintaan.
 • Ketjulähetti syventää ja päivittää tietojaan jakson aikana.
 • Jaksolla tutustutaan yhteistyökumppaneihin ja luodaan yhteistyöverkostoja. ”Tutut kasvot”.
 • Samalla tutustutaan toisten toimintakäytäntöihin ja -mahdollisuuksiin.
 • Ketjulähetti toimii viestinviejänä oman organisaation ja ketjulähettiorganisaation välillä.
 • Osastot/yksiköt ovat miettineet etukäteen mihin aihealueisiin ketjulähetti voi jaksolla tutustua, taustalla jo ennakkokysely.
 • Jakso voi olla yksilökohtainen sekä toiveisiin että tavoitteisiin perustuva.
 • Jakso voi olla hoito- ja palveluketjukohtainen, esim. neurologinen potilas tai ortopedinen kuntoutus.

 
Toteus

 • Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi toimintaa.
 • Työnantajan hyväksyttyä ketjulähettijakson, jaksosta kiinnostunut lääkäri, hoitaja tai muuhun henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa kiinnostuksensa koordinoijalle.
 • Viikot varataan keskitetysti Perusterveydenhuollon yksikön kautta, joka toimii yhteistyössä yksiköihin nimettyjen yhteyshenkilöiden / osastonhoitajien kanssa.
 • Jakso on viikon mittainen (5 pv) tutustumis- ja oppimisjakso. (Joissakin tapauksissa voi olla kahden viikon mittainen – 10 pv – jakso, tällöin tulee olla sekä erityinen perustelu että ylemmän esimiehen suostumus jaksoon.)
 • Ketjulähetti saa n. 3 viikkoa ennen jaksoa täytettäväksi ennakkokyselylomakkeen sekä vaitiolositoutumislomakkeet. (VSHP:n salassapitosopimus)
 • Ennen ketjulähettijaksoa kysytään lähetiltä omat oppimistavoitteet, jotka lähetetään koordinoijalle. Koordinoija välittää nämä kyseiseen yksikköön vastuuhenkilölle, joka miettii tavoitteiden pohjalta ketjulähetille ohjaajan, viikko-ohjelman sekä ottaa ketjulähetin vastaan.
 • Ketjulähetti osallistuu osaston / yksikön toimintaan ohjaajan opastuksella. Ketjulähetti toimii ohjaajan vastuulla, jolla on ensisijainen hoitovastuu.
 • Jaksosta saa todistuksen
 • Jokaiselta jaksolta käyneeltä kerätään jaksopalaute.
 • Kaikki lomakkeet lähetetään etukäteen Perusterveydenhuollon yksiköstä ketjulähetille.
 • Käyttäjätunnuksia tietojärjestelmiin ei ketjuläheteille automaattisesti anneta.
 • Henkilökohtaista kulkulupa-avainta ketjuläheteille ei anneta, koska he liikkuvat pääsääntöisesti organisaation henkilökunnan kanssa.
 • Kustannukset; jaksoista EI peritä osallistumismaksua ja ketjulähetin oma työnantaja maksaa palkan ja mahdolliset matka- ja sijaiskulut.
23.12.2015 primärvårdsenheten