Terveydenhuoltolaki edellyttää, että laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta on tehty suunnitelma.

Suunnitelmassa on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö, erityisesti kansallisen potilasturvallisuusstrategian sisältämät näkökulmat ja tavoitteet potilasturvallisuuden kehittämiselle. Potilasturvallisuusstrategian esiin tuomat näkökulmat potilasturvallisuuden hallintaan otetaan huomioon laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman kaikilla osa-alueilla. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan Euroopan Unionin komission antamat suositukset potilasturvallisuudesta.

Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma on osa suurempaa riskien ja laadunhallinnan kokonaisuutta. Suunnitelmassa esiin tuoduilla menetelmillä ja potilasturvallisuuden kehittämisellä pyritään laadunhallinnan tavoin jatkuvaan kehittämiseen ja arviointiin täydentäen laatujärjestelmän avulla varmistettavia asioita. Suunnitelman laatimisesta ja täytäntöönpanosta vastaa organisaatioin johto. Sisältöä arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään toimintavaatimusten muuttuessa siten, että se palvelee parhaalla tavalla johdonmukaista laadun ja potilasturvallisuuden kehittämistä.

Suunnitelma koostuu kolmesta eri osasta, laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikasta, laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän kuvauksesta, sekä muista laadun ja potilasturvallisuuden menetelmiin ja käytäntöihin liittyvästä ohjeista. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikalla ohjataan laadun ja potilasturvallisuuden kehittämistä koko sairaanhoitopiirin alueella. Laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmässä kuvataan Vaasan keskussairaalan laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseen tähtäävä toiminta, jota täsmennetään osan kolme yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla.

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma (päivitetty 8.10.2020)

25.10.2021 laatu