Potilas viettää nykyään aiempaa lyhyemmän ajan sairaalassa, minkä ovat mahdollistaneet uudet teknologiset parannukset kirurgiassa, kehittyneet anestesia-aineet ja -tekniikat sekä postoperatiivisen hoidon kehittyminen erityisesti leikkauksen jälkeisen kivun lievityksessä. Potilaan toipuminen kotona onkin keskeistä päiväkirurgiassa.

Potilaalle vastuuta itsehoidosta

Lyhentyneiden hoitojaksojen vuoksi vastuu postoperatiivisesta hoidosta siirtyy potilaalle itselleen. Muutos hoitokäytänteissä tarkoittaa kuitenkin potilaan tiedon tarpeen, itsehoitovaatimusten ja vastuun lisääntymistä.

Tiimityö onnistuneen hoidon edellytys

Päiväkirurginen potilas viipyy sairaalassa vain toimenpidepäivän. Laadukkaan hoidon edellytyksenä on hyvin ennakkoon suunniteltu tiimityö hoidon kaikissa vaiheissa leikkausjonosta leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Ajallisesti lyhyt päiväkirurginen hoitotapahtuma asettaa erityisvaatimuksia henkilökunnan ammattitaidolle, käytettäville tilaratkaisuille ja niiden joustavalle käytölle. Potilaan kokonaisvaltainen hoito ja tiimityö korostuvat ja moniammatillinen osaaminen nousee keskeiseen asemaan.

Potilasohjauksessa molemmat ovat asiantuntijoita

Asiakaslähtöisessä potilaan ohjauksessa kaksi asiantuntijaa kohtaa toisensa: potilas tuntee ja oivaltaa omat voimavaransa, tietonsa ja taitonsa. Sairaanhoitaja taas on hoitotyön ja potilasohjauksen erityisosaaja. Kiinnittämällä erityistä huomiota ohjaukseen varmistetaan hoidon laatu ja potilaan turvallisuus. Sillä on tutkitusti myös positiivinen vaikutus potilaan toipumiseen ja kotiutumiseen.

Postoperatiivinen kotisoitto antaa palautetta leikkauksen onnistumisesta

Postoperatiivisen eli leikkauksen jälkeisen kotisoiton tarkoituksena on tukea potilasta ja täydentää ohjausta sekä vähentää potilaan tarvetta hakeutua avoterveydenhuoltoon. Kotisoitolla osoitetaan, että potilaasta välitetään ja hoidon jatkuvuudesta otetaan vastuu.

Päiväkirurgisella osastolla on tapana tehdä postoperatiivinen kotisoitto seuraavana päivänä kotiutumisesta. Kotisoitto suoritetaan tietyille ennalta sovituille potilasryhmille, kuten sappi-, nielurisa- tai olkapääpotilaille. Postoperatiivisessa vaiheessa korostuu potilaan voinnin arviointi ja muutosten vertaaminen leikkausta edeltävään ja leikkauksenaikaiseen vaiheeseen. Tieto siitä, miten potilas on selviytynyt leikkauksen jälkeisestä illasta ja seuraavasta yöstä, antaa suoran palautteen hoitohenkilökunnalle päiväkirurgisen toiminnan onnistumisesta.

Meillä tutkittua: kotisoitto edistää potilaan toipumista

Päiväkirurgisella osastolla tehtiin tutkimus koskien postoperatiivisen kotisoiton hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta. Tarkoituksena oli kartoittaa postoperatiivisen kotisoiton sisältöä päiväkirurgisella osastolla ja arvioida kotisoiton merkitystä potilaalle.

Potilaat kokivat kotisoiton hyödyllisenä ja turvallisuutta luovana toimintona, vaikka suurella osalla tutkimukseen osallistuneista potilaista ei soitto johtanut kotihoidossa muutokseen. Ohjeet, kuten lääke- ja haavahoidon kertaaminen, edistivät toipumista ja vähensivät potilaiden tarvetta olla itse yhteydessä terveydenhuollon yksikköihin. Muutama potilas mainitsi, että yhteydenotto potilaaseen kannattaa toteuttaa laadunvarmistuksen vuoksi, sillä soiton aikana saattaa tulla esiin komplikaatiouhka. Tällöin varhainen puuttuminen ja nopea hoitoon ohjaaminen tekevät merkittäviä säästöjä. Usein komplikaatioiden hoito on moninkertaisesti kalliimpaa kuin itse toimenpiteestä aiheutunut kustannus.

Vastaajista 86 % olisi tarvittaessa ottanut yhteyttä päiväkirurgiaan. Yksi puhelinsoitto ja yhden puhelinhoitajan työpanos on taloudellisesti halvempaa kuin terveysaseman tiloissa käyty vastaava hoitokeskustelu, esimerkiksi haavahoidon ohjauksesta. Päivystävät asemat ja sairaalat tulisikin ensisijaisesti säilyttää akuutteja tilanteita varten, kuten vuotavia ja infektoituneita haavoja varten. Sen sijaan lääkehoidon ohjaus ja tarkistaminen ovat mahdollisia toteuttaa myös puhelinohjauksessa. Puhelinhoitajan mahdollisuus konsultoida lääkäriä sekä lääkärin mahdollisuus kirjoittaa potilaalle e-resepti apteekkiin saattavat vähentää potilaan hakeutumista päivystykseen.

Vaasan keskussairaalan päiväkirurgisen osaston ylilääkäri on ehdottanut, että organisaatioon saataisiin vuorokauden ympäri päivystävä puhelinhoitaja. Organisaation yhteinen tavoite on potilaan kokema hyvä hoito.

16.3.2020 Redaktion_toimitus