Määräaikaiset sijaiset ja opiskelijat, jotka toimivat tilapäisenä hoitohenkilöstönä.

Määräaikainen sijainen, terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö

Toimii terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä, sairaanhoitajana. Laillistettu ammattihenkilö suorittaa LOVe-täydennyskoulutuksen (LOP, IV, EPI ja ABO), EPI ja ABO lääkehoitosuunnitelman mukaan. Henkilökohtaisen koulutuksen päätyttyä annetaan johtajaylilääkärin allekirjoittama määräaikainen kirjallinen iv-lupa. Lupa on voimassa 5 vuotta allekirjoittamisesta.

Opiskelijan toimiessa tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävissä

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna teoreettisista opinnoistaan kaksi kolmasosaa opintosuunnitelman mukaisessa ajallisessa järjestyksessä sekä riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen käytännössä saavutettujen kokemusten tai muiden seikkojen perusteella. (Liite 1)

Lisäksi opiskelijalla on oltava kirjallisesti nimetty ohjaaja, joka seuraa, valvoo ja ohjaa opiskelijan toimintaa ja viivytyksettä puuttuu siinä mahdollisesti esiintyviin epäkohtiin sekä hänen on keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Työnantaja määrittää opiskelijan oikeudet lääkehoidon toteuttamisessa huomioiden opiskelijan valmiudet ja työyksikön lääkehoidon vaativuus. Pääsääntöisesti henkilö, joka on palkattu terveydenhuollon ammattihenkilöna, toimii sairaanhoitajan tehtävissä, mutta ei niissä tehtävissä, jotka ovat luvanvaraisesti delegoitu, ei esimerkiksi iv-lääkehoidossa.

Nimikesuojatun ammattihenkilön sijainen

Sairaanhoitajaopiskelijan toimiessa nimikesuojatun ammattihenkilön sijaisena hän voi osallistua lääkehoitoon ammattihenkilön oikeuksin. Nimikesuojattu ammattihenkilö suorittaa LOVe-verkkokoulutuksesta LOP-osion lääkehoitosuunnitelman mukaan. Henkilökohtaisen koulutuksen päätyttyä annetaan osastonhoitajan allekirjoittama kirjallinen todistus. Se on voimassa 5 vuotta allekirjoittamisesta.

Opiskelijan osallistuminen lääkehoitoon ohjatussa harjoittelussa ja työssäoppimisen jaksoilla

Opiskelijat toimivat ohjaajiensa vastuulla!

Osallistuminen lääkehoitoon edellyttää opiskelijalta riittäviä teoreettisia tietoja ja taitoja lääkehoidosta.

Opiskelijan on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan lääkehoidon opintojen laajuus sekä suoriutuminen opinnoista ja lääkelaskuista.

Nimikesuojattu ammattihenkilö-opiskelija harjoittelevat koulutuksensa mukaista lääkehoitoa työssäoppimisjaksojen aikana työpaikkaohjaajan välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa.

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat osallistuvat lisäksi ohjaajan vastuulla ja välittömässä valvonnassa ja ohjauksessa vaativan lääkehoidon, kuten suonensisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttamiseen, suonensisäisen kanyylin asettamiseen, verensiirtojen toteuttamiseen sekä niihin liittyviin valmistaviin toimenpiteisiin. Ohjaajalta edellytetään asianmukaista pätevyyttä lääkehoidon toteuttamiseen.

Ammattikorkeakoulussa opiskeleva voi siis osallistua iv- lääkehoitoon, sc ja im pistoksien antamiseen, mutta hoidosta vastaa ohjaaja, jolla on oltava oikeus antaa ko. lääkkeitä. Toiminta tulkitaan kuin ohjaaja itse antaisi lääkkeet. Opiskelijan on toimittava välittömässä valvonnassa. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä riskialttiiden lääkkeiden kohdalla, kuten insuliini, solunsalpaajat, narkoottiset aineet ja opiaatit yms.

 

Liite 1.

Ammattikorkeakouluopisjelijan palkkaaminen terveydenhuollon ammattihenkilön sijaiseksi.

(Ks. tarkemmin valtioneuvoston asetusta 14.2.2008 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta)

Asetus tuli voimaan 1.6.2008.

Asetuksessa tarkennetaan, millä ehdoilla opiskelija voi työskennellä terveydenhuollossa.

Ammattikorkeakouluopiskelija voi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena, kun kaksi kolmasosaa sekä teoreettisista että käytännön opinnoista on suoritettuna opintosuunnitelman mukaisessa ajallisessa järjestyksessä.

Joidenkin keskeisten ammattien opintokokonaisuudet:

sairaanhoitaja 210 op. terveydenhoitaja 240 op. kätilö 270 op. röntgenhoitaja 210 op.

Jotta opiskelija voisi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena, hänellä on sairaanhoitajan osalta oltava suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Työnantajan vastuulla on:

• tarkistaa opiskelijan opintosuoritukset

• arvioida opiskelijan edellytykset toimia kyseisessä sijaisuudessa

• tarkentaa opiskelijan tehtävänkuvaus hänen tietojensa ja taitojensa mukaiseksi

• seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan työtä ja tarvittaessa välittömästi puuttua epäkohtiin

• nimittää opiskelijalle ohjaaja

• määrätä vastaava laillistettu sairaanhoitaja toimimaan jokaisessa vuorossa myös opiskelijan ohjaajana

pdf

 

15.10.2015 Laatu