Määräaikaiset sijaiset ja opiskelijat, jotka toimivat tilapäisenä hoitohenkilöstönä.

Terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön toimiessa määräaikaisena sijaisena

Toimii terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä, sairaanhoitajana. Laillistettu ammattihenkilö suorittaa LOVe-täydennyskoulutuksen: LOP, PKV, IV. Lastenyksiköissä suoritetaan lisäksi LAS ja psykiatrialla PSYK. Lääkehoitosuunnitelman mukaan suoritettavia osioita ovat: PSYK, KIPU ja ABO. Yksikössä vaaditut LOVe:n osa-alueet tulee olla kirjattuna lääkehoitosuunnitelmassa.

Henkilökohtaisen koulutuksen (lääkehoidon perehdytys, teoria, laskut, näytöt) päätyttyä terveydenhuollon laillistetulle ammattihenkilölle annetaan johtajaylilääkärin allekirjoittama määräaikainen kirjallinen lupa tehtävien toteuttamiseen. Lupa on voimassa 5 vuotta allekirjoittamisesta. Ne hoitajat, jotka eivät osallistu suonensisäiseen neste- ja lääkehoitoon, verensiirron toteuttamiseen tai niihin liittyviin toimenpiteisiin eivätkä kipupumppua vaativaan lääkehoitoon, saavat luvan sijaan osastonhoitajan allekirjoittaman osallistumistodistuksen. 

Sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija toimiessa tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä


Jos opiskelija toimii tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, työnantaja arvioi hänen valmiutensa ottaen huomioon työyksikön lääkehoidon vaativuuden ja antaa hänelle tarvittavat oikeudet kirjata tietoja potilastietojärjestelmiin.

Opiskelijan toimiessa tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä työnantaja määrittää opiskelijan oikeudet lääkehoidon toteuttamisessa. Tällöin huomioidaan opiskelijan valmiudet ja vastuuyksikön lääkehoidon vaativuuden.
Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla suoritettuna 140 opintopistettä (2/3 opinnoista) ennen kuin hän voi toimia sairaanhoitajan sijaisena (Valvira 26.10.2010), sekä riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen käytännössä saavutettujen kokemusten tai muiden seikkojen perusteella. (Liite 1)
Lisäksi opiskelijasijaisella on oltava kirjallisesti nimetty ohjaaja, joka seuraa, valvoo ja ohjaa opiskelijan toimintaa ja viivytyksettä puuttuu siinä mahdollisesti esiintyviin epäkohtiin sekä hänen on keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.
Lääkehoitoon osallistuakseen (p.o-lääkkeiden jakaminen ja antaminen) on terveydenhuollon opiskelijan ensin suoritettava lääkehoidon osallistumiseen vaadittava koulutus: perehdytys, LOVe (LOP ja PKV) ja annettava käytännön näytöt.  Sairaanhoitajaopiskelijalla on täten samat luvat yksikössä kuin lähihoitajalla. Henkilökohtaisen koulutuksen päätyttyä annetaan osastonhoitajan allekirjoittama kirjallinen osallistumistodistus. Se on voimassa 5 vuotta allekirjoittamisesta.

Huom. sairaanhoitajaopiskelija ei voi tilapäisen sijaisuudenkaan aikana toteuttaa itsenäisesti laskimoon annettavaa lääke-, neste-, ja verensiirtohoitoa. Iv-luvan vaatimuksena on aina laillistaminen terveydenhuollon ammattilaiseksi ja tarvittavien lääkehoidon lisäkoulutuksien ja näyttöjen suorittaminen.

Opiskelija toimiessa tilapäisesti nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä

Sairaanhoitajaopiskelijan toimiessa nimikesuojatun ammattihenkilön sijaisena hän voi osallistua lääkehoitoon ammattihenkilön oikeuksin. Nimikesuojattu ammattihenkilö suorittaa LOVe-täydennyskoulutuksesta LOP-osion lääkehoitosuunnitelman mukaan. Henkilökohtaisen koulutuksen päätyttyä annetaan osastonhoitajan allekirjoittama kirjallinen osallistumistodistus. Se on voimassa 5 vuotta allekirjoittamisesta.

Lähihoitajaopiskelija, joka toimii sijaisena, ei pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen. Mikäli yksikön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että tällainen sijainen antaa asiakkaalle/potilaalle valmiiksi annosteltuja, luonnollista tietä annettavia lääkkeitä, tulee työnantajan varmistaa hänen osaamisensa.

Opiskelijan osallistuminen lääkehoitoon ohjatussa harjoittelussa ja työssäoppimisen jaksoilla

Opiskelijat toimivat ohjaajiensa vastuulla. Sairaanhoitajaopiskelijoiden osallistuminen lääkehoitoon ohjatussa harjoittelussa ja työssäoppimisen jaksoilla edellyttää heiltä riittäviä teoreettisia lääkehoidon tietoja ja taitoja lääkehoidosta, jotka he ovat koulutuksessaan saaneet, sekä lääkelaskujen moitteetonta hallintaa. Oppilaitoksen tehtävänä on varmistaa opiskelijan lääkehoito-osaaminen ja ohjata lääkehoitotaitojen opiskelussa.

Lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden tulee harjoitteluyksikön pyytäessä osoittaa lääkehoidon opintojensa laajuus sekä suoriutuminen opinnoista ja lääkelaskennasta. Koulutuksen järjestäjien ja harjoitteluyksiköiden ohjattua harjoittelua ja työssä oppimista koskevissa sopimuksissa otetaan huomioon opiskelijoilta lääkehoidossa vaadittava osaamisen taso, lääkehoitoon osallistuminen ja lääkehoitoa koskevat oppimistavoitteet.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) suorittavat opiskelijat harjoittelevat koulutuksensa mukaista lääkehoitoa työssä oppimisjaksojen aikana työpaikkaohjaajan välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa.

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat osallistuvat lisäksi ohjaajan vastuulla ja välittömässä valvonnassa ja ohjauksessa vaativan lääkehoidon, kuten suonensisäisen neste- ja lääkehoidon toteuttamiseen, suonensisäisen kanyylin asettamiseen, verensiirtojen toteuttamiseen sekä niihin liittyviin valmistaviin toimenpiteisiin. Toiminta tulkitaan kuin ohjaaja itse antaisi lääkkeet. Erityistä huomiota on kiinnitettävä korkean riskin lääkkeiden annosteluun kuten insuliini, solunsalpaajat, narkoottiset aineet ja opioidit. Ohjaajalta edellytetään asianmukaista pätevyyttä ja lupaa lääkehoidon toteuttamiseen.

Liite 1. Ammattikorkeakouluopiskelijan palkkaaminen terveydenhuollon ammattihenkilön sijaiseksi

(Ks. tarkemmin valtioneuvoston asetusta 14.2.2008 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta)
Asetus tuli voimaan 1.6.2008.
Asetuksessa tarkennetaan, millä ehdoilla opiskelija voi työskennellä terveydenhuollossa.
Ammattikorkeakouluopiskelija voi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena, kun kaksi kolmasosaa sekä teoreettisista että käytännön opinnoista on suoritettuna opintosuunnitelman mukaisessa ajallisessa järjestyksessä.

Joidenkin keskeisten ammattien opintokokonaisuudet:

  • sairaanhoitaja 210 op.
  • terveydenhoitaja 240 op.
  • kätilö 270 op.
  • röntgenhoitaja 210 op.

Jotta opiskelija voisi toimia laillistetun ammattihenkilön sijaisena, hänellä on sairaanhoitajan osalta oltava suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.
Työnantajan vastuulla on:
• tarkistaa opiskelijan opintosuoritukset
• arvioida opiskelijan edellytykset toimia kyseisessä sijaisuudessa
• tarkentaa opiskelijan tehtävänkuvaus hänen tietojensa ja taitojensa mukaiseksi
• seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan työtä ja tarvittaessa välittömästi puuttua epäkohtiin
• nimittää opiskelijalle ohjaaja
• määrätä vastaava laillistettu sairaanhoitaja toimimaan jokaisessa vuorossa myös opiskelijan ohjaajana

28.2.2020 Redaktion_toimitus