teksti: verisuonikirurgian ylilääkäri Olli Hautero

Vallitseva poliittinen ilmasto on antanut varmasti monenlaista huolenaihetta erikoissairaanhoidon järjestelyiden jatkosta Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Verisuonikirurgian osalta voidaan todeta, että nyt valmisteilla olevat suunnitelmat eivät millään tavalla vaikuta sairaalan palveluihin. Jatkamme toimintaa täysin muuttumattomalla laajuudella. Huomattava osa potilaista pystytään nykyisin hoitamaan endovaskulaarisin keinoin toimenpideradiologien toimesta. Näiden hoitojen saatavuus Vaasan keskussairaalassa on parantunut saatuamme uuden toimenpideradiologin virkaan pari vuotta sitten. Edelleen on kuitenkin paljon potilaita, joita ei pystytä hoitamaan näillä vähemmän invasiivisilla keinoilla ja joille avokirurginen korjaus on ainoa toimiva hoitomuoto.

Valtimosairauksien osalta jatkamme alaraajojen tukkivan valtimotaudin hoitoa täysin entisessä laajuudessaan. Käypä hoito -suosituksen mukaisesti klaudikaatiopotilaiden ensisijainen hoito on konservatiivinen, johon kuuluu tupakoinnin lopettaminen ja liikunnallinen elämäntapa. ASA- ja statiinilääkitykset ovat myös tärkeitä kaikilla perifeeristä valtimotautia sairastavilla potilailla. Verenpainetauti on syytä hoitaa hyvin. Jos konservatiivinen hoito ei tuota tulosta, voidaan potilaille tarjota invasiivisia hoitoja silloin kun se katsotaan perustelluksi. Alaraajan kriittisestä iskemiasta kärsivät potilaat on syytä lähettää kiireellisesti jatkotutkimuksiin verisuonikirurgialle. Etenkin iskeemiset haavat on saatava nopeasti hoitoon ennen kuin ollaan väistämättömän amputaation edessä.

Vaasan keskussairaalassa on mahdollista tehdä niin sanottuja hybriditoimenpiteitä, joissa yhdistetään avokirurgisia ja endovaskulaarisia tekniikoita. Esimerkiksi lonkkavaltimon stenttaus voidaan toteuttaa samassa istunnossa alaraajan ohitusleikkauksen kanssa. Jatkossa valmiuttamme ja tilojamme tullaan kehittämään tällä saralla, jotta pystymme hoitamaan entistä vaativampia valtimotaudin ilmentymiä vähemmän invasiivisilla hybriditekniikoilla.

Diabeetikoiden jalkahaavojen hoito on moniammatillista yhteistyötä. Sairaalassamme toimii endokrinologivetoinen diabetes-jalkatyöryhmä. Verisuonikirugia on myös edustettuna työryhmässä. Haavat ovat usein pitkäkestoisia ja sen seurauksena hoitokustannukset ovat huomattavia. Jalkahaavoista kärsivät diabetes-potilaat on hyvä lähettää jalkatyöryhmän arvioon riittävän varhain. Mikäli perifeerisessä pulssistatuksessa jalkateräpulssit puuttuvat tai mitattujen ABI-arvojen ja kliinisen kuvan pohjalta herää epäily valtimoverenkierron vajauksesta, haavoista kärsivät diabetes-potilaat on syytä lähettää suoraan verisuonikirurgialle kuten muutkin kriittisen iskemian potilaat. Etenkin revaskularisaatiota tarvitsevilla diabeetikoilla viiveet heikentävät merkittävästi hoitotuloksia ja lisäävät riskiä ajautua amputaatioon.

Vatsa-aortan aneurysmien hoito jatkuu porrastettuna keskussairaaloiden ja yliopistoklinikoiden välillä. Suonensisäisesti tehtäviä stenttigraftihoitoja eli EVAR-hoitoja toteutetaan yliopistoklinikoissa. Avokirurgisia korjauksia toteutetaan edelleen Vaasassa. Vatsa-aortan aneurysman elektiivisen korjauksen rajana pidetään miehillä 55 mm suurinta läpimittaa. Naisilla raja on vastaavasti 52 mm.

Kaulavaltimokirurgia säilyttää asemansa ennallaan, eikä sitä myöskään uuden keskittämisasetuksen mukaan tulla jatkossa siirtämään yliopistoklinikoihin. Vähitellen lisääntyviä, mutta edelleen melko harvinaisia, kaulavaltimoahtaumien stenttauksia toteutetaan yliopistosairaaloissa. Lähetämme tällaiset potilaat tapauskohtaisen harkinnan jälkeen yliopistosairaaloihin.

Dialyysipotilaiden veritiekirurgia jatkuu myös ennallaan. Alaraajojen laskimovajaatoiminnan hoidossa pyrimme noudattamaan 11 / 2016 päivitettyä Käypä hoito -suositusta.

20.11.2017 Redaktion_Toimitus