Työelämässä tapahtuva harjoittelu ja työssä oppiminen kuuluvat isona osana hoitoalan opiskelijan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen, noin vuosi opiskeluajasta kuluu erilaisilla työkentillä. Näin ollen harjoittelussa tapahtuvan ohjauksen laadulla on suuri merkitys.

Tämän kyselyn tavoitteena on antaa jokaiselle Vaasan keskussairaalassa harjoitteluaan suorittavalle hoitoalan opiskelijalle mahdollisuus palautteenantoon saamansa ohjauksen laadusta. Palaute annetaan Cles+T-kyselyn (Copyright Saarikoski 2002 ja 2008) avulla. Kysymykset on jaoteltu eri kategorioihin, joissa kussakin on omat kysymyspatteristonsa. Tulosten raportointi tapahtuu 1-2 kertaa vuodessa. Ohjausta on mahdollista kehittää  saatujen vastausten perusteella sekä yksikkötasolla että hoitoalan oppilaisten ja Vaasan keskussairaalan välillä. Tuloksien vertaileminen myös kansallisella tasolla tulee mahdolliseksi.

Vastaaminen on vapaaehtoista ja helpoiten se tapahtuu harjoittelujakson loppuarvioinnin yhteydessä tai A1 koneella. Kysely vie aikaa vain noin 10 minuuttia. Vastaajan henkilöllisyys ei tule esille missään tutkimuksen vaiheessa.

Tärkeää on antaa palautetta jokaisesta harjoittelujaksosta erikseen.

Cles+T-kysely ei estä suullisen ja/tai kirjallisen palautteen antamista suoraan harjoitteluyksikköön.

Opiskelijaohjauksen laatukysely 

Tiedustelut:

Kyselyn toimintoihin liittyviin kysymyksiin vastaa: opetusylihoitaja.

Jokainen vastaus ansaitsee suuren kiitoksen!

16.2.2022 laatu