Riskienhallinta sairaalaorganisaatiossa

• Opinnäytetyössä kuvataan riskien hallinnan teoriaa, käydään läpi nykyisiä riskienhallinnan malleja sairaaloista ja myös muilta aloilta. Opinnäytetyön tuloksena syntyy konkreettinen malli riskienhallintapolitiikalle sekä käytännöt riskien hallinnalle jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi syntyy malli prosessien kehittämisen ja muutostilanteiden riskienhallintaan.

Lean-ajattelun implementointi asiantuntijaorganisaatioon

• Opinnäytetyö kuvaa lean-ajattelun teorian yleisesti sekä lean-ajattelun hyödyntämismalleja palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioissa. Opinnäytetyön tuotoksena tilaajaorganisaatio toivoo vaihtoehtoja lean-ajattelun voimakkaalle hyödyntämiselle verkostomaisesti.

Mittaamisen ja jatkuvan seurannan merkitys tuottavuuden ja laadun parantamiseksi

• Opinnäytetyö kuvaa mittaamisen ja jatkuvan seurannan teoriaa. Opinnäytetyössä käy ilmi parhaat käytännöt mittaamiselle ja jatkuvalle seurannalle, kun haetaan keinoja potilasturvallisuuden, tuottavuuden ja laadun parantamiseksi.

  • Opinnäytetyössä tarkastellaan potilasturvallisuuden indikaattoreiden merkitystä terveydenhuollon kehittämiseksi.

Laatujärjestelmän vaikutus hoidon laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen

• Opinnäytetyö kuvaa laadun ja laatujärjestelmien teoriaa. Opinnäytetyössä kuvataan sairaaloissa käytössä olevia parhaita käytäntöjä saavuttaa laadukas ja kustannusvaikuttava hoito sekä kuvataan onko laatujärjestelmällä vaikutusta laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon.  

Hoitotyön mittareiden vaikuttavuus hoidon laatuun

• Opinnäytetyössä tarkastellaan ja kuvataan näyttöön perustuvan hoitotyön mittareiden implementointi kliinisessä käytännössä

Hoitohenkilökunnan sitoutuminen turvallisuuskäytäntöihin

• Opinnäytetöissä voidaan laajemmin tutkia eri ohjeistuksiin liittyvää problematiikkaa ja sitoumusta.

Potilasturvallisuus ja organisaation arvot/arvopohja

• Opinnäytetyössä tarkastellaan potilas- ja asiakasturvallisuusajattelun ja menettelytapojen muuttumista organisaation työntekijöiden ja johtajien esimiesten kokemana.

  • Opinnäytetyössä selvitetään potilas- ja asiakasturvallisuusajattelun eri muotoja (teknisluonteinen, ennakoiva ja adaptiivinen) ja resilienssien ilmenemistä organisaation potilasturvallisuuskulttuurissa.
  • Opinnäytetyössä selvitetään potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamista sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa.
  • Opinnäytetyössä selvitetään turvallisuuden varmistamista etänä annetuissa ja kotiin vietävissä palveluissa.

Haittatapahtumat 

• Opinnäytetyössä analysoidaan haittatapahtumia ja niiden pohjalta tehtyjä kehitystoimenpiteitä. Opinnäytetyössä voidaan myös analysoida haittatapahtumiin myötävaikuttaneita tekijöitä tai tarkastella sitä, miten haittatapahtumailmoituksen tekijä on itse ehdottanut tilannetta korjattavan ja miten ilmoittajan ehdotus on otettu huomioon korjaavia toimenpiteitä tehtäessä.

13.11.2020 undervisningsöverskötare