Riskienhallinta sairaalaorganisaatiossa

• Opinnäytetyössä kuvataan riskien hallinnan teoriaa, käydään läpi nykyisiä riskienhallinnan malleja sairaaloista ja myös muilta aloilta. Opinnäytetyön tuloksena syntyy konkreettinen malli riskienhallintapolitiikalle sekä käytännöt riskien hallinnalle jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi syntyy malli prosessien kehittämisen ja muutostilanteiden riskienhallintaan.

Lean-ajattelun implementointi asiantuntijaorganisaatioon

• Opinnäytetyö kuvaa lean-ajattelun teorian yleisesti sekä lean-ajattelun hyödyntämismalleja palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioissa. Opinnäytetyön tuotoksena tilaajaorganisaatio toivoo vaihtoehtoja lean-ajattelun voimakkaalle hyödyntämiselle verkostomaisesti.

Mittaamisen ja jatkuvan seurannan merkitys tuottavuuden ja laadun parantamiseksi

• Opinnäytetyö kuvaa mittaamisen ja jatkuvan seurannan teoriaa. Opinnäytetyössä käy ilmi parhaat käytännöt mittaamiselle ja jatkuvalle seurannalle, kun haetaan tuottavuuden ja laadun nousua.

Laatujärjestelmän vaikutus hoidon laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen

• Opinnäytetyö kuvaa laadun ja laatujärjestelmien teoriaa. Opinnäytetyössä kuvataan sairaaloissa käytössä olevia parhaita käytäntöjä saavuttaa laadukas ja kustannusvaikuttava hoito sekä kuvataan onko laatujärjestelmällä vaikutusta laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen hoitoon.  

Hoitotyön mittareiden vaikuttavuus hoidon laatuun

• Opinnäytetyössä tarkastellaan ja kuvataan näyttöön perustuvan hoitotyön mittareiden implementointi kliinisessä käytännössä

Hoitohenkilökunnan sitoutuminen turvallisuuskäytäntöihin

• Opinnäytetöissä voidaan laajemmin tutkia eri ohjeistuksiin liittyvää problematiikkaa ja sitoumusta.

Potilasturvallisuus ja organisaation arvot/arvopohja

• Opinnäytetyössä voidaan tutkia miten potilasturvallisuusajattelu on kytketty organisaation arvoihin/arvopohjaan.

Haittatapahtumat 

• Opinnäytetyössä analysoidaan haittatapahtumia ja niiden pohjalta tehtyjä kehitystoimenpiteitä. Opinnäytetyössä voidaan myös analysoida haittatapahtumiin myötävaikuttaneita tekijöitä tai tarkastella sitä, miten haittatapahtumailmoituksen tekijä on itse ehdottanut tilannetta korjattavan ja miten ilmoittajan ehdotus on otettu huomioon korjaavia toimenpiteitä tehtäessä.

7.3.2017 undervisningsöverskötare