Opinnäytetyö

Ohje Vaasan sairaanhoitopiirissä tehtäviä ammattikorkeakoulujen lopputöitö/opinnäytetöitä varten:

 

Ammattikorkeakoulut vastaavat lopputöiden ja opinnäytetöiden (lopputyö ja kypsyyskoe) ohjauksesta, ja niiden tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset. Lopputyö voi olla työelämäperustainen niin, että Vaasan keskussairaala (VKS) on toimeksiantaja liittyen ajankohtaisiin teemoihin, mutta opiskelijat voivat myös osallistua Vaasan sairaanhoitopiirin laatuprojekteihin ja/tai muihin projekteihin. Pyrkimyksenä on, että lopputyö nivoutuu isohkoihin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

 

Opinnäytetyö tehdään joko kirjallisuuskatsauksena tai henkilöstöön, väestöön tai potilasryhmään kohdistuvana empiirisenä tutkimuksena taikka toiminnallisena opinnäytetyönä.   Kaikkien opinnäytetöiden suunnittelu tapahtuu yhteistyössä ylihoitajan, osastonhoitajan ja osaston henkilökunnan kanssa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotetaan näyttöön perustuen esimerkiksi ohje, oppimateriaali, tapahtuma tai muu tuote. Vastuuhenkilö on palvelualueen ylihoitaja ja/tai osastonhoitaja siinä osastossa/yksikössä, jossa opinnäytetyön materiaalin tiedonkeruu tapahtuu.

 

Luvan anominen ja myöntäminen

 Lupa-anomus tehdään Vaasan sairaanhoitopiirin Word-lomakkeella hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista. Lupa-anomus suunnitelmineen ja mahdollisine liitteineen (kyselylomake, haastattelusuunnitelma) lähetetään liitetiedostona sähköpostitse palvelualueen ylihoitajalle, joka tekee päätöksen luvan myöntämisestä, hylkäämisestä tai vaadittavista korjausehdotuksista.  Kuitenkin anomus, joka koskee useita alueita tai koko organisaatiota, lähetetään hallintoylihoitajalle hyväksyttäväksi.

 

Suunnitelmasta pitää käydä ilmi mm. tutkimuksen syy, tavoite ja kysymyksenasettelut, teoreettinen tausta (aikaisemmat tutkimukset, teoreettinen viitekehys), tutkimuksen toteuttamistapa (aineisto ja menetelmät mm. osallistujien valinta, tiedonkeruu ja analysointimenetelmät), eettinen pohdinta ja mahdolliset liitteet.

 

Lupa-anomus (Word-lomake)

 

Tulosten esittely

Opinnäytetyöstä toimitetaan raportti sähköisesti tai tulosteena  

● luvan myöntäjälle

● osaston vastuuhenkilölle.

 

Opiskelija esittää raporttinsa esim. osaston osastotunnilla, mutta henkilökunnalla on myös mahdollisuus seurata opiskelijan opinnäytetyön esitysseminaaria oppilaitoksessa.

 

Sopimus

Sopimus opinnäytetyöstä (käyttöoikeus)

Sopimus opinnäytetyöstä (tekijänoikeus).docx 

 

Yliopisto-opiskelijoiden tutkimuslupalomakkeet löytyvät www-sivulta:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/ansokan-om-forskningstillstand2/   

 

Linkit tarvittaviin dokumentteihin:

 

 

 Sopimus opinnäytetyöstä (tekijänoikeus).docx

17.11.2016 undervisningsöverskötare