Opinnäytetyö

Ohje Vaasan sairaanhoitopiirissä tehtävien ammattikorkeakoulujen lopputöitä/opinnäytetöitä, Progradu- / maisteritöitä varten

 

Ammattikorkeakoulun vastuu

Ammattikorkeakoulut vastaavat lopputöiden ja opinnäytetöiden (lopputyö ja kypsyyskoe) ohjauksesta, ja niiden tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) opetusvideo:Eettinen ennakkoarviointi ihmistesteissä

 

Opinnäytetyön aihe Vaasan keskussairaalassa

Opinnäytetyö voi olla työelämäperustainen siten, että Vaasan keskussairaala (VKS) on toimeksiantajana liittyen ajankohtaisiin teemoihin, ja opiskelijat voivat siten  osallistua Vaasan sairaanhoitopiirin laatuprojekteihin ja/tai muihin projekteihin. Pyrkimyksenä on, että opinnäytetyö nivoutuu isohkoihin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

Opinnäytetyö tehdään joko kirjallisuuskatsauksena tai henkilöstöön, väestöön tai potilasryhmään kohdistuvana empiirisenä tutkimuksena taikka toiminnallisena opinnäytetyönä.

 

Opinnäytetyön suunnittelu on yhteistyötä

Kaikkien opinnäytetöiden suunnittelu tapahtuu yhteistyössä ylihoitajan, osastonhoitajan ja osaston henkilökunnan kanssa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotetaan näyttöön perustuen esimerkiksi ohje, oppimateriaali, tapahtuma tai muu tuote. Vastuuhenkilö on palvelualueen ylihoitaja ja/tai osastonhoitaja siinä osastossa/yksikössä, jossa opinnäytetyön materiaalin tiedonkeruu tapahtuu. Ennen tutkimusluvan hakemista tulee opiskelijan varmistaa että opinnäytetyö on mahdollista suorittaa kyseisesessä yksikössä.

  

Opinnäytetöiden aiheita

 

Huomioi myös että, VKS tutkimuslupaa voi hakea vasta kun korkeakoulun tai oppilaitoksen opinnäytetyön ohjaaja tai opettaja  on hyväksynyt opiskelijan tutkimussuunnitelman.

Luvan anominen ja myöntäminen

Lupa-anomus tehdään Vaasan sairaanhoitopiirin Word-lomakkeella hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista, koska hyväksyntäkierros voi kestää yhdestä viikosta -kuukauteen.

 

Lupa - anomuksen prosessi Vaasan keskussairaalassa

Lupa-anomus suunnitelmineen ja mahdollisine liitteineen (kyselylomake, haastattelusuunnitelma) lähetetään liitetiedostona sähköpostitsepalvelualueen ylihoitajalle ja cc:nä tutkimushoitajalle.

Tutkimushoitaja tarkistaa että lupa-anomuksessa on tarvittavat liitteet ennenkuin lähettää sen hyväksyntäkierrokselle.

Palvelualueen johtaja tekee päätöksen luvan myöntämisestä, hylkäämisestä tai vaadittavista korjausehdotuksista.

Anomus, joka koskee useita alueita tai koko organisaatiota, lähettää tutkimushoitaja sen johtajaylihoitajalle hyväksyttäväksi.

 

Tutkimussuunnitelma

Tutkimusuunnitelmasta pitää käydä ilmi mm. tutkimuksen syy, tavoite ja kysymyksenasettelut, teoreettinen tausta (aikaisemmat tutkimukset, teoreettinen viitekehys), tutkimuksen toteuttamistapa (aineisto ja menetelmät mm. osallistujien valinta, tiedonkeruu ja analysointimenetelmät), eettinen pohdinta ja mahdolliset liitteet (kuten haastattelu-/ havainnointirunko, kyselylomake, suostumuslomake tutkimustiedotteineen)

 

Vaasan keskussairaalan lupa-anomuksessa tarvittavat yhteystiedot ja allekirjoitukset

Lupa-anomus (Word-lomake).

Opinnäytetyön lupa-anomuksessa tulee myös olla opinnäytetyön oppilaitoksen ohjaajien nimet, puhelinnumero ja s-postiosoite sekä päivämäärä milloin asia on yhteisesti sovittu opiskelijan ja ohjaajan välillä. Mikäli on tiedossa VKS yhteyshenkilöiden nimet, saisi ne myös merkitä hakemukseen. Opinnäyteyön tekijä allekirjoittaa anomuksen ensimmäisellä sivulla olevaan täyttöpäivän alle.

 

Vaasan keskusairaalan yhteyshenkilö

Kaikki anomukset (myös opinnäytetyöt) lähetetään nykyään tutkimushoitaja Susann Brunellille (puh. 040 649 3113) läpikäyntiä ja rekisteröitymistä varten.

Susann Brunell
Sairaanhoidon hallinto
Vaasan keskussairaala
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
etunimi.sukunimi@vshp.fi

 

Tulosten esittely

Opinnäytetyöstä toimitetaan raportti sähköisesti tai tulosteena:  

Luvan myöntäjälle

Osaston vastuuhenkilölle.

Opinnäytetyön (tutkimuksen) myöntäminen edellyttää että valmis opinnäytetyö tai raportti esitellään esim. osastotunnilla. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus seurata opiskelijan opinnäytetyön esitysseminaaria oppilaitoksessa

 

Sopimuksia

Sopimus opinnäytetyöstä (käyttöoikeus)

Sopimus opinnäytetyöstä (tekijänoikeus).docx 

Yliopisto-opiskelijoiden tutkimuslupalomakkeet löytyvät www-sivulta:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/ansokan-om-forskningstillstand2/   

Linkit tarvittaviin dokumentteihin:

Opinnäytetöiden aiheita

Lupa-anomus (Word-lomake)

Sopimus opinnäytetyöstä (tekijänoikeus).docx

 

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vshp.fi

 

Potilas- asiakasturvallisuuden keskus No Harm Bothnia

Tutkimusjohtaja Tuija Ikonen, LT, potilasturvallisuuden professori

040-579 5482

 

Vuodeosastohoidon palvelualue:

Ylihoitaja Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823
(Erityisgeriatrian osasto, Kirurgian vuodeosasto /T2, Kirurgian vuodeosasto/T3, Kirurgian vuodeosasto/A3, Onkologia, Sisätautien ja neurologinen osasto/E5, Sydänosasto/Y1B, Vaativa kuntoutusten osasto)

 

Avohoidon palvelualue

Ylihoitaja Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245
(Ihotautipoliklinikka, Kirurgian poliklinikka (pkl), Keuhko- ja neurologian pkl, Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, Päiväyksikkö/E4, Dialyysiosasto, Silmäyksikkö, Sisätautien pkl, Suusairauksien yksikkö, Sädehoito, Onkologian pkl, Sosiaalityöntekijät) 

Akuuttihoidon palvelualue

Ylihoitaja Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

(Ensihoito, Leikkaus- ja anestesiaosasto, Preoperatiivinen pkl, Päivystys, Päiväkirurgia, Päivystysosasto (Y1A), Sydänasema, Teho- ja valvontaosasto, Välinehuoltoyksikkö)

Psykiatrian palvelualue

Ylihoitaja Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808
(Akuuttipsykiatrian osasto 1 ja 2, Lastenpsykiatrian osasto ja poliklinikka, Nuorisopsykiatrian osasto ja poliklinikka Psykiatrinen poliklinikka, Psykiatrian hoito- ja kuntoutusosasto 5) 

Naisten ja lasten palvelualue sekä diagnostiikkakeskus

Ylihoitaja Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270
(Lastenneurologian yksikkö, Lastenpoliklinikka, Lastenosasto (A8/A9), Naistentautien poliklinikka, Synnytytäneiden ja naistentautien osasto, Synnytyssali, Äitiyspoliklinikka,

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Kliininen neurofysiologia, Patologia, Röntgen)

Sairaanhoidon tuen palvelualue

Ylihoitaja Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093
(Osatonsihteeripalvelut, Palvelupiste, Sairaala-apteekki, Sairaalahygenia, Hoidon palveluyksikkö/Kotitiushoitajat, Hoidon palveluyksikkö 1 [Vuodeosastot, avohoito, potilaskuljettajat], Hoidon palveluyksikkö 2 [Psykiatria], Hoidon palveluyksikkö 3 [Akuutti, naiset ja lapset, diagnostiikkakeskus])

Kuntoutuksen palvelualue

Ylihoitaja Heidi Kotanen, 06-213 4843, 040-486 7593
(Fysiatria ja kuntoutus,  Kuntoutusohjaus, Tominta-, ravitsemus- ja puheterapia, Tikoteekki ja Alueellinen apuvälinekeskus)

Hoitotyön asiantuntija

Anne Jaskari, 040-620 3974
(Eri hoitotyön kehittämisprojektit)

Kehittämispäällikkö

Tony Pellfolk, 040-128 6327

(Lean, Tuotantotalous, Riskien hallinta ja mittaminen)

Kehittämisylihoitaja

Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402
(CLES, Jobiili, Opiskelijaharjoittelu, Opiskelijaohajaus, Hoitotyön sensitiivisen mittarit ja mittaminen sekä muu tutkimus- ja kehitämisprojekteja)

Laatupäällikkö

Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

(Laatutyö, Potilasturvallisuus ja työvälineet, Riskein hallinta)

Asiakaspalvelupäällikkö

Sari West, 040-1628706

(Kunddelaktighet, kundservice, kundfeedback)

26.4.2021 undervisningsöverskötare