Opinnäytetyö

Ohje Vaasan sairaanhoitopiirissä tehtäviä ammattikorkeakoulujen lopputöitö/opinnäytetöitä varten:

 

Ammattikorkeakoulut vastaavat lopputöiden ja opinnäytetöiden (lopputyö ja kypsyyskoe) ohjauksesta, ja niiden tulee täyttää tutkimustyön yleiset vaatimukset. Lopputyö voi olla työelämäperustainen niin, että Vaasan keskussairaala (VKS) on toimeksiantaja liittyen ajankohtaisiin teemoihin, mutta opiskelijat voivat myös osallistua Vaasan sairaanhoitopiirin laatuprojekteihin ja/tai muihin projekteihin. Pyrkimyksenä on, että lopputyö nivoutuu isohkoihin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

 

Opinnäytetyö tehdään joko kirjallisuuskatsauksena tai henkilöstöön, väestöön tai potilasryhmään kohdistuvana empiirisenä tutkimuksena taikka toiminnallisena opinnäytetyönä.   Kaikkien opinnäytetöiden suunnittelu tapahtuu yhteistyössä ylihoitajan, osastonhoitajan ja osaston henkilökunnan kanssa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotetaan näyttöön perustuen esimerkiksi ohje, oppimateriaali, tapahtuma tai muu tuote. Vastuuhenkilö on palvelualueen ylihoitaja ja/tai osastonhoitaja siinä osastossa/yksikössä, jossa opinnäytetyön materiaalin tiedonkeruu tapahtuu.

 

Luvan anominen ja myöntäminen

 Lupa-anomus tehdään Vaasan sairaanhoitopiirin Word-lomakkeella hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista. Lupa-anomus suunnitelmineen ja mahdollisine liitteineen (kyselylomake, haastattelusuunnitelma) lähetetään liitetiedostona sähköpostitse palvelualueen ylihoitajalle, joka tekee päätöksen luvan myöntämisestä, hylkäämisestä tai vaadittavista korjausehdotuksista.  Kuitenkin anomus, joka koskee useita alueita tai koko organisaatiota, lähetetään johtajaylihoitajalle hyväksyttäväksi.

 

Suunnitelmasta pitää käydä ilmi mm. tutkimuksen syy, tavoite ja kysymyksenasettelut, teoreettinen tausta (aikaisemmat tutkimukset, teoreettinen viitekehys), tutkimuksen toteuttamistapa (aineisto ja menetelmät mm. osallistujien valinta, tiedonkeruu ja analysointimenetelmät), eettinen pohdinta ja mahdolliset liitteet.

 

Lupa-anomus (Word-lomake)

 

Tulosten esittely

Opinnäytetyöstä toimitetaan raportti sähköisesti tai tulosteena  

● luvan myöntäjälle

● osaston vastuuhenkilölle.

 

Opinnäytetyön (tutkimuksen) myöntäminen edellyttää että valmis opinnäytetyö tai raportti esitellään esim. osastotunnilla. Henkilökunnalla on myös mahdollisuus seurata opiskelijan opinnäytetyön esitysseminaaria oppilaitoksessa.

 

Sopimus

Sopimus opinnäytetyöstä (käyttöoikeus)

Sopimus opinnäytetyöstä (tekijänoikeus).docx 

 

Yliopisto-opiskelijoiden tutkimuslupalomakkeet löytyvät www-sivulta:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/for-forskare/ansokan-om-forskningstillstand2/   

 

Linkit tarvittaviin dokumentteihin:

 

 

 Sopimus opinnäytetyöstä (tekijänoikeus).docx

 

 

Yhteystiedot:

Sähköposti: etunimi.sukunimi@vshp.fi

 

Vuodeosastohoidon palvelualue: Ylihoitaja Kosti Hyvärinen, 06-213 4350, 040-620 4823

(Erityisgeriatrian osasto, Kirurgian vuodeosasto /T2, Kirurgian vuodeosasto/T3, Kirurgian vuodeosasto/A3, Onkologia, Päivystysosasto/Y1A, Sisätautien ja neurologinen osasto/E5, Sydänosasto/Y1B, Vaativa kuntoutusten osasto)

 

Avohoidon palvelualue: Ylihoitaja Lisa Sundman, 06-213 2602, 044-660 8245

(Fysiatrian osasto, HEVA, Ihotautipoliklinikka, Kirurgian poliklinikka (pkl), Keuhko- ja neurologian pkl, Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, Päiväyksikkö/E4, Dialyysiosasto, Silmäyksikkö, Sisätautien pkl, Suusairauksien yksikkö, Sädehoito, Onkologian pkl) 

 

Akuuttihoidon palvelualue: Ylihoitaja Saija Seppelin, 06-213 4303, 040-653 1726

(Ensihoito, Leikkaus- ja anestesiaosasto, Preoperatiivinen pkl, Päivystys, Päiväkirurgia, Sydänasema, Tehohoito ja CCU, Välinehuoltoyksikkö)

 

Psykiatrian palvelualue: Ylihoitaja Tanja Jaakola, 06-213 4808,044-323 4808

(Psykiatrinen poliklinikka, Akuuttipsykiatrian osasto 1 ja 2, Psykogeriatrian osasto 4, Psykiatrian hoito- ja kuntoutusosasto 5, Lastenpsykiatrian osasto ja poliklinikka, Nuorisopsykiatrian osasto ja poliklinikka) 

 

Naisten ja lasten palvelualue sekä diagnostiikkakeskus: Ylihoitaja Birgitta Ivars, 06-213 1807, 044-323 2270

(Kliinen fysiologia ja isotooppilääketiede, Kliininen laboratorio, Kliininen neurofysiologia, Patologia, Röntgen)

 

Sairaanhoidon tuen palvelualue: Ylihoitaja Satu Hautamäki, 06-213 2599, 040-183 9093

Osatonsihteeripalvelut, Palvelupiste, Sairaala-apteekki, Sairaalahygenia, Hoidon palveluyksikkö/Kotitiushoitajat, Hoidon palveluyksikkö 1/Vuodeosastot, avohoito, potilaskuljettajat, Hoidon palveluyksikkö 2/Psykiatria, Hoidon palveluyksikkö 3/Akuutti, naiset ja lapset, diagnostiikkakeskus)

 

Kuntoutuksen palvelualue: Ylihoitaja Heidi Kotanen, 06-213 4843, 040-486 7593

(Fysiatria ja kuntoutus - Vaativa kuntoutuksen osasto, tominta-, ravitsemus- ja puheterapia, Tikoteekki ja Alueellinen apuvälinekeskus)

 

 

Hoitotyön asiantuntija: Carola Wisur-Hokkanen, 06-213 1902, 044-323 1902

(Eri hoitotyön kehittämisprojektit)

Kehittämispäällikkö: Tony Pellfolk, 040-128 6327

(Lean, Tutantotalous, Riskien hallinta ja mittaminen)

Kehittämisylihoitaja: Susanne Salmela, 06-213 2402, 044-323 2402

(CLES, Jobiili, Opiskelijaharjoittelu, Opiskelijaohajaus sekä tutkimus- ja kehitämisprojekteja)

Laatupäällikkö: Mari Plukka, 06-213 4803, 040-668 2212

(Laatutyö, Potilasturvallisuus ja työvälineet, Riskien hallinta)

8.3.2019 undervisningsöverskötare