1. HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT

Rahoituksen hakijoina voivat olla työntekijöitä terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävässä kunnassa tai kuntayhtymässä Vaasan sairaanhoitopiirissä (Vaasan keskussairaala, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto, Vaasan sairaanhoitopiirin alueella toimivat terveyskeskukset) ja työntekijöitä Vanhan Vaasan sairaalassa. VTR:n hakijana voi olla vain yksi henkilö. Tutkimusrahan hakija voi olla laajemman tutkimusryhmän johtaja tai sen jäsen, tai yksittäinen tutkija. Mahdollisesti myönnettävä tutkimusraha kohdennetaan yhdelle henkilölle, joka on työ-/virkasuhteessa Vaasan keskussairaalaan. Tutkimusrahan hakijan henkilö-, osoite-, puhelin- ja muut yhteystiedot, tutkinnot, työnantajatiedot, virka tai tehtävä ilmoitetaan.

 

2. TUTKIMUSRYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT

Kuvataan tutkimusryhmä, mikäli hakija kuuluu sellaiseen. Tutkimusryhmän kokoonpano tulee ilmoittaa. Tutkimusrahaa voi hakea kuulumatta tutkimusryhmään.

Tutkimusryhmän yhteyshenkilöstöstä on annettava pyydetyt tiedot mikäli yhteyshenkilö on joku muu kuin hakija. Yhteyshenkilön kautta hoidetaan mahdolliset kyselyt ja täydennyspyynnöt.

 

3. KÄYTTÖTARKOITUS

Tutkimuksen täydellinen nimi
Tutkimuksen koko nimi sillä kielellä kuin se on tutkimussuunnitelmassa ilmoitettu.

Tutkimuksen lyhyt nimi
Tutkimuksen lyhyt nimi, jota pääsääntöisesti pyritään käyttämään viitattaessa tutkimukseen.

Mikäli tutkimus on käsitelty tai käsitellään eettisessä toimikunnassa, käytetään samaa nimeä.

Julkaisusuunnitelma
Onko tutkimuksen tarkoituksena monografiaväitöskirja, osajulkaisuväitöskirja, julkaisuja tai muu tutkimus? Väitöskirjan ohjaaja ja tämän osoite/työpaikka on aina mainittava.

 

4. TUTKIMUKSEN AIKATAULU

Tutkimuksen aloitus:
Sellainen tutkimus, johon tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto alkaa virallisesti vasta eettisen toimikunnan annettua myönteisen lausuntonsa.

Tutkimuksen kesto tai lopetusaika:
Arvioitu päivä, jolloin potilaskontaktit tai muu materiaalin keräys/analysointi on päättynyt ja loppuraportit tai julkaisut on tehty tai väitöskirja on valmistunut.

 

5. RAHOITUS

Muut kuin VTR- tutkimusrahasta myönnetyt apurahat

Tähän kohtaan kuvataan muualta kuin Tyks ervasta/Vshp:stä myönnetyt tutkimusrahat, myöntämisvuodet ja euromäärät. Tähän voi myös merkitä, onko rahaa vielä jäljellä.

Vireillä olevat muut kuin VTR-rahoituksesta haettavat apurahat
Myös muihin rahoituslähteisiin vireillä olevat hakemukset mainitaan.

 

6. EETTISEN TOIMIKUNNAN KÄSITTELY

Hyväksytty eettisessä toimikunnassa
Tässä kohdassa ilmoitetaan mikä eettinen toimikunta, eettisen toimikunnan hyäksyminen tutkimukselle; päätöspöytäkirjan päivämäärä ja ko. kohta/pykälä

Toimitettu eettisen toimikunnan käsittelyyn
Mikäli tutkimusta ei ole vielä tutkimusrahahakemusta jätettäessä käsitelty, merkitään, että tutkimus on toimitettu eettisen toimikunnan käsittelyyn. Hakija on velvollinen ilmoittamaan johtajaylilääkärille päätöksestä heti saatuaan siitä tiedon.

Toimitetaan eettisen toimikunnan käsittelyyn myöhemmin
Vaihtoehto vain erityisissä poikkeustapauksissa.

Ei käsitellä eettisessä toimikunnassa
Mikäli tutkimusta ei käsitellä eettisessä toimikunnassa eikä lausuntoa pyydetä, merkitään siitä tieto tähän.

 

7. SUORITUSPAIKKA

Tutkimuksen pääasiallinen suorituspaikka
Tutkimuksen suorituspaikka on se organisaatio/toimintayksikkö, jossa tutkimus pääasiallisesti toteutetaan. Pääasiallisen suorituspaikan johtajan, mikäli hän on eri henkilö kuin tutkija, on oltava tietoinen tutkimuksesta. Hänen on myös hyväksyttävä, että tutkimusta tehdään kyseisen organisaation/toimintayksikön tiloissa.

Muut suorituspaikat
Mikäli tutkimuksesta merkittävä osa tehdään muualla kuin pääasiallisessa suorituspaikassa, merkitään muut yhteistyöorganisaatiot/toimintayksiköt.

Klinikkaryhmäjohtajien hyväksymismerkinnät
Pääasiallisten suorituspaikkojen tulosyksikköjohtajien hyväksymismerkinnät.

 

8. a) Tutkimussuunnitelman lyhennelmä

Lyhennelmän tekoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lyhennelmässä kuvataan lyhyesti ja selkeästi tutkimuksen pääpiirteet. Tausta, tavoite ja merkitys, menetelmät, toteutus sekä julkaisusuunnitelma. Lyhennelmä tulee tehdä siten, että tutkimuksesta voidaan saada käsitys jo lyhennelmää lukemalla, liitteisiin tutustumatta.

 

b) Julkaisusuunnitelma

Lyhyt yhteenveto kaikista julkaistavaksi aiotuista artikkeleista.

 

9. Haettavan VTR-tutkimusrahan alustava käyttösuunnitelma

Tutkijan henkilökohtainen palkka ja apuhenkilöstön palkka: tutkijan ja apuhenkilöstön todellinen palkka + sivukulut x kk. Tarkista aina HR-yksiköstä että kokonaispalkka on oikein laskettu.

Laitehankinnoista ilmoitetaan bruttohinta.

 

10. Hakijan allekirjoitus

Päiväys ja hakijan alkuperäinen allekirjoitus sekä nimen selvennys. Allekirjoittamatonta hakemusta ei huomioida.

 

11. Liitteet

  1. Tutkimussuunnitelmasta voi jättää pois tässä tutkimusrahahakemuksessa eritellyt asiat
  2. Julkaisuluettelo kolmelta (3) viime vuodelta
  3. Hakijan ansioluettelo tai nimikirja
  4. Mahdolliset asiantuntijalausunnot
23.10.2020 Redaktion_Toimitus