Aster-blogissa: Osallisuus on välttämättömyys asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistyössä

Julkaisemme Aster-yhteistyöorganisaation blogissa julkaistuja alueemme ammattilasten tekstejä myös Aster Bothnian verkkosivuilla. Tässä Aster Bothnian muutosjohtaja Marja Mustosen ja Aster Keski-Suomen kollegan, Johanna Liukkosen teksti, joka on julkaistu 4.5.2021.

Milloin viimeksi muistat tulleesi kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi? Olleesi oikeasti osallinen jossakin? Mitä tunteita sinussa silloin heräsi? Mitä silloin ajattelit? Ja mitä tunnet ja ajattelet nyt, kun asiaa mietit? Mistä kaikesta sen huomasit, että olit vahvasti osallinen jotakin?

Entä toisin päin? Milloin viimeksi muistat tulleesi ohitetuksi ja jääneesi syrjään jostakin? Et kokenut olevasi osallinen ja tärkeä pala jotakin kokonaisuutta, vaikka olisit niin halunnut? Puolestasi ehkä päätettiin jotain, et kokenut tulleesi kuulluksi, vaikka näin olisit toivonut? Millaisia tunteita tämä sinussa herätti ja herättää nyt kun asiaa pohdit? Mistä kaikesta sen huomasit, että nyt osallisuutesi ei toteutunutkaan?

Kaikilla meillä, iästä, koulutuksesta, ammattiasemasta yms. riippumatta, on tarve olla osallisina omissa asioissamme. Tähän kytkeytyy usein kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tuleminen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että osallisuudella lisätään hyvinvointia sekä terveyttä ja että sillä on myös merkittävä rooli sitouttamisessa. Mikä olisikaan parempi paikka tehdä yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden ja potilaiden kanssa, kuin uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämishanke?

Mitä hyötyä työntekijöiden, asiakkaiden ja potilaiden osallistumisesta on?

Meillä Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistyössä on tärkeää kuulla kaikkia niitä, jotka tulevat uutta järjestelmää käyttämään. Haluamme vahvistaa ja edistää osallisuutta monilla eri tasoilla. Aster-hankkeessa työ etenee tarkasti määriteltyjen vaiheiden kautta hankintavaiheesta suunnitteluvaiheen ja toimitusvaiheen kautta järjestelmän lopulliseen käyttöönottoon. Kun uusi järjestelmä muutaman vuoden päästä käynnistetään, on hanketyöhön osallistunut lukematon määrä henkilöitä hanketyöntekijöistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin sekä kuntalaisiin asti. Kaikki eivät kuitenkaan osallistu yhtä aikaa, vaan osallistumisen ajankohta riippuu siitä, missä vaiheessa kehittämistyössä ollaan.

Olemme rakentamassa asiakas- ja potilastietojärjestelmää, joka tulee tarjoamaan asiakkaille ja potilaille entistä paremmat mahdollisuudet osallistua oman hoitonsa ja palvelunsa toteuttamiseen. Aster-kehittämistyössä nojataan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaan tietoon. Järjestelmätoimittajalla on toki paljon osaamista ja valmiita komponentteja, joista uusi järjestelmä tulee rakentumaan. Haluamme kuitenkin varmistaa, että järjestelmä toimii suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä meidän tilaajien kaikki vaatimukset huomioiden. Tämän takia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat alusta asti mukana kehittämässä järjestelmää. Erilaisia tapoja osallistua ovat esimerkiksi mukana oleminen maakunnallisessa valmistelutyössä ja/tai työpajoissa sekä toiveiden ja ajatusten ilmaiseminen ja yhteiseen keskusteluun osallistuminen kehittämistyön eri vaiheissa.

Osallisuuteen kuuluu, että on saatava riittävästi tietoa asioista voidakseen kertoa niistä näkemyksiään ja ajatuksiaan. Meillä ei ole toistaiseksi ollut kertoa riittävästi konkreettista uutta järjestelmää koskevaa tietoa, ja tämän vuoksi emme ole vielä ottaneet asiakkaita ja potilaita mukaan Aster-kehittämistyöhön. Heidän mukanaolonsa tulee ajankohtaiseksi hankkeen toimitusprojektivaiheessa ensi syksynä. Tätä varten olemme laatimassa erillistä osallisuussuunnitelmaa kaikkien Aster-kehittämistyössä mukana olevien alueiden (KSSHP, Siun sote, Essote, Vaasan sairaanhoitopiiri) yhteistyönä. Erilaisina osallisuuden keinoina voidaan käyttää esimerkiksi asiakasraateja, kansalaiskyselyjä sekä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä.

Aster-logo

Mikä on parasta mitä osallistuminen ja mukana olo voi tuottaa?

Mitkä asiat kannustavat osallistumaan? Kehittämistyöhön mukaan lähtemiseen on varmasti olemassa monenlaisia syitä. Kehittämistyössä tarvitaan ammattilaisten vahvaa osaamista ja kokemukseen perustuvaa tietoa sekä asiakkaiden ja potilaiden kokemusperäisiä näkemyksiä palveluiden toimivuudesta ja toimimattomuudesta. Nämä ovat syitä, joiden vuoksi haluamme kutsua työntekijät ja kuntalaiset mukaan hanketyöhön. Näiden syiden lisäksi osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden saada omat näkemyksensä esiin ja tulla kuulluksi. Hankeorganisaation velvollisuus on myös huolehtia siitä, että kehittämistyöhön osallistuneet saavat tietoa kehittämistyön etenemisestä.

Uuden tietojärjestelmän paras puolestapuhuja on kehittämistyöhön osallistunut ja järjestelmää tulevaisuudessa käyttävä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen sekä sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävä kuntalainen. Äänekosken kaupungilla Kanta-arkistoprojektin projektipäällikkönä työskentelevä Suvi Tikander toimii Keski-Suomessa Aster-yhdyshenkilöverkostossa ja vahvistaa ajatuksen toteamalla, että ”tietojärjestelmien kehittämistyössä olisi suorastaan hölmöä olla hyödyntämättä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tieto- ja kokemuspohjaa”.

“Suosittelen kaikkia ammattilaisia osallistumaan kehitystyöhön, jos se suinkin on mahdollista. Työssä koetut haasteet, kuten hyvät käytännötkin on mahdollista huomioida uuden kehittämisessä, mikäli ne vain tuodaan esiin”, painottaa Suvi. Hän kertoo olevansa mielellään mukana Aster-yhteistyössä. ”Sen lisäksi, että voin antaa substanssiosaamiseni yhteiseen käyttöön, opin valtavasti myös itse.”

Ideoita ja ajatuksia Aster-kehittämistyöhön voi lähettää suoraan kenelle tahansa Aster-projektin työntekijöistä tai osoitteeseen aster-projekti@ksshp.fi.

Marja Mustonen
Sosiaalihuollon muutosjohtaja, Aster Bothnia

Johanna Liukkonen
Sosiaalihuollon muutosjohtaja, Aster Keski-Suomi

 

Tämä blogiteksti on tuotettu kahden tilaajan yhteistyönä.

Johanna Liukkonen työskentelee Aster Keski-Suomessa sosiaalihuollon muutosjohtajana ja on taustaltaan sosiaalityöntekijä. Johanna on aiemmin työskennellyt mm. lastensuojelussa sosiaalityöntekijänä ja toiminut kuraattorina sekä tehnyt lastensuojelun kehittämistyötä järjestössä.

Marja Mustonen työskentelee Aster Botniassa sosiaalihuollon muutosjohtajana ja on myös koulutukseltaan sosiaalityöntekijä. Marja on työskennellyt ennen Aster-hanketta Aikuisten sosiaali- ja hoitopalvelujen palvelualuejohtajana Vaasan kaupungilla.