Sanasto ja allianssin keskeiset elementit

Aikainen integrointi 

Hankkeen keskeiset toimijat valitaan aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan projekti ja sen toteutus yhdessä. 

Allianssimalli 

Allianssi on tilaajan ja yhden tai useamman yrityksen yhteistyöryhmä. Toteutusmuoto perustuu hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, yhteiseen sopimukseen. Tyypillisesti osapuolina voivat olla esimerkiksi tilaaja, suunnittelija ja rakennusyritys. 

Allianssin osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä, mikä on keskeinen ero perinteiseen urakointiin verrattuna. Osapuolet tekevät kiinteää yhteistyötä, jakavat projektin riskit ja hyödyt yhdessä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita, esimerkiksi raportoivat kaikki projektin kustannukset avoimesti. 

Allianssin johtamisjärjestelmä

Johtamisjärjestelmässä määritellään allianssin johtaminen. Se sisältää useita asiakirjoja, joissa kuvataan allianssin toimintakulttuuri, toimintatavat ja -menetelmät hankkeen kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen toteuttamiseksi.

Allianssisopimuksessa sovitun lisäksi kehitämme allianssin johtamisjärjestelmää yhtenä kehitysvaiheen tehtävänä. Suoritamme kehitysvaiheen tehtäviä AJR:n hyväksymän johtamisjärjestelmän mukaisesti. 

Allianssin johtoryhmä

Allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa allianssin johtamisesta. Johtoryhmässä on edustus jokaiselta allianssin osapuolelta.

Allianssin kehitysvaihe

Allianssin kehitysvaiheessa määritellään allianssin toteutusvaiheen tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä tehdään suunnitelma projektin toteuttamisesta. Kehitysvaiheen tuloksena syntyy toteutusvaihetta koskeva toteutussuunnitelma.

Allianssin projektiryhmä (APR)

Allianssin projektiryhmän tehtävänä on johtaa ja koordinoida projektin päivittäistä toimintaa.

Avaintulostavoite 

Allianssin osapuolten sopimat tärkeimmät päämäärät hankkeelle, jotka ovat osa kannustinjärjestelmää. 

Avoimet kirjat eli Open book -periaate 

Sopijaosapuolet eli allianssin jäsenet jakavat projektiin liittyvän kustannusinformaation allianssiosapuolten kesken myös niiltä osin, mitä ei ole tavallisesti kerrottu.

Big Room 

Bothnia High 5 -allianssin kehitysvaiheessa osapuolet (mm. tilaajan edustajat, suunnittelijat, urakoitsijat, asiantuntijat) työskentelevät yhteisissä Big Room -tiloissa viikoittain. 

Big Room -työskentely edistää suunnittelua ja rakentamista. Yhteistoiminta yli organisaatiorajojen on vaivatonta. Tiedon ja tietämyksen jakaminen sekä ideointi on helppoa. Tarvittavien osapuolien näkökulmat kuullaan jo varhaisessa vaiheessa.

Big Roomissa hyödynnetään monia eri työskentelytapoja, aina yksilötyöskentelystä ryhmätyömenetelmiin ja työpajoihin. Tiloissa hyödynnetään uusinta teknologiaa.

Bothnia High 5 -allianssi 

Vaasan sairaanhoitopiirin H-uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa projektiallianssi Bothnia High 5.  

Bothnia High 5 muodostuu ryhmittymästä YIT, Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski yhdessä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa.   

Allianssiorganisaatio vastaa projektin toteutuksesta kehitys- ja toteutusvaiheiden allianssisopimusten mukaisesti. 

H-uudisrakennus 

Vaasan keskussairaalan yhteyteen rakennettava sairaalarakennus. Rakentamispäätöksen optiot huomioiden teki Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto 28.11.2016 kokouksessaan. 

Uusi H-rakennus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. 

Digitalisaation ja etäyhteyksien avulla palvelut tuodaan tasapuolisesti asiakkaiden lähelle asuinkunnasta riippumatta. Uudisrakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi ja monikäyttöiseksi. 

Asiakkaille ja henkilökunnalle rakennetaan terveet ja turvalliset tilat.  

Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022. 

Kannustinjärjestelmä 

Allianssin toteutusvaihetta koskeva järjestelmä, joka sitoo allianssin osapuolet toimimaan tavoitteiden ja määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Sopimuksen liitteenä olevan kannustinjärjestelmän pohjalta osapuolet saavat bonuksia tai sanktioita.  

Kaupallinen malli 

Asiakirja, jossa on kuvattu allianssin kaupalliset perusteet. Kaupallisessa mallissa sovitaan perusteet palkkioille, sanktioille, korvattaville kustannuksille ja kannustinmallille. Sen avulla ohjataan allianssin osapuolia työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS) 

Sopimus, jossa on sovittu projektin kehitysvaihetta koskevat yleiset asiat. 

Korvattavat kustannukset

Kustannuksia, jotka ovat kokonaan ja erityisesti syntyneet kehitys- tai toteutusvaiheen tehtävien toteuttamisessa. Allianssin projektipäällikkö hyväksyy ne allianssin johtoryhmän ohjeiden mukaisesti.

Muuntojoustava

Muuntojoustavuus tarkoittaa rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin muutoksiin, jotka liittyvät toiminnallisuuteen, käyttötarkoitukseen tai teknisiin järjestelmiin.

Palveluntuottaja 

Bothnia High 5 -allianssissa palveluntuottaja on useamman eri yrityksen ryhmittymä, joka suorittaa kehitysvaiheen sopimuksessa asetetut tehtävät ja velvollisuudet.  

Projektipäällikkö 

Projektipäällikkö on allianssin projektiryhmää ja allianssin päivittäistä toimintaa johtava allianssin projektiryhmän jäsen. 

Päätoteuttaja 

Allianssin osapuoli, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista sekä lainsäädännön mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. 

Tavoitekustannus 

Projektin kehitysvaiheessa allianssin asettama projektin toteutuksen kustannustavoite.

Tilaaja 

Bothnia High 5 -allianssihankkeen tilaaja on Vaasan sairaanhoitopiiri. Tilaajan edustajat ovat mukana yhteistyössä koko ajan. 

Tilaaja toimii kahdessa roolissa 

  1. allianssin asiakkaana, joka on hankkinut palveluntuottajien ryhmittymän hankkeeseen  
  2. allianssin yhtenä osapuolena.

Toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS) 

Allianssisopimus H-uudisrakennuksen toteuttamisesta sisältäen viiden vuoden jälkivastuuajan

Yhteinen sopimus 

Yksi yhteinen ja keskeisten osapuolten allekirjoittama sopimus, jossa on sovittu hankkeen tavoitteista, toimintamallista ja kaupallisesta mallista. 

Yhteiset tavoitteet 

Tilaajan hankkeelle asettamat, kaikille osapuolille yhteiset tavoitteet ja reunaehdot.

ALLIANSSIN PERIAATTEITA JA TOIMINTAKULTTUURI 

Arvoa rahalle 

Hankkeelle on määritetty tavoitteet, jotka perustuvat arvon tuottamiseen laajemmin. Lisäksi hankkeelle on asetettu tavoitekustannus, josta allianssitiimi pitää kiinni. 

Projektissa tavoitellaan optimaalista arvoa rahalle, mikä tarkoittaa käsitteenä enemmän kuin halvin hinta. Se on hyötyjen (asiakaslähtöisyys, muuntojoustavat tilat, älykäs sairaala, laatu ja kestävä elinkaari) suhde verrattuna hintaan ja riskeihin, joilla hyödyt saavutetaan. 

Hankkeen parhaaksi -periaate 

Toimintatapa, ratkaisut ja päätökset ovat yhdenmukaisia allianssin peruskirjan periaatteiden kanssa. Niiden avulla varmistetaan osapuolten kannalta paras lopputulos koko projektille.   

Jatkuva parantaminen  

Hankkeen suunnittelu tilaajan tavoitteisiin. Toimintatapoja, suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja parannetaan ja kehitetään jatkuvasti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Luottamuksen rakentaminen 

Allianssin osapuolten välinen yhteistyö perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen.  Keskustelu on avointa ja toiminta on läpinäkyvää. 

Riskien ja hyötyjen jakaminen 

Hankeen toteutukseen liittyvien riskien ja hyötyjen jakaminen sopimusosapuolten kesken kaupallisessa mallissa sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

Katso myös Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

Haluatko tietää lisää Bothnia High 5 -allianssista tai H-uudisrakennuksesta? Kokosimme yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Lue lisää

PALAUTE BOTHNIA HIGH 5 -ALLIANSSILLE Anna meille palautetta tai kysy meiltä H-uudisrakennuksesta, rakennustöistä tai Bothnia High 5 -projektiallianssista. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian!

Lue lisää