Tupakkatuotteiden käyttö on mielenterveyskuntoutujilla ja päihdeongelmaisilla muuta väestöä paljon yleisempää. Tupakointi on yhteydessä suurempaan somaattiseen, usein krooniseen sairastavuuteen. Lisäksi tupakointi vaikeuttaa ja häiritsee psykiatristen sairauksien lääkehoitoa. Tupakka kiihdyttää lääkeaineiden eliminaatiota elimistöstä ja siten vähentää monien lääkeaineiden pitoisuutta plasmassa. Tupakoitsijat tarvitsevat suurempia lääkeannoksia riittävän vaikutuksen saamiseksi. (Hankesuunnitelma 2017-2018).

Vaasan Keskussairaalan psykiatrian yksikkö osallistuu vuosina 2017-2018 valtion kärkihankkeeseen ”Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen ”. Mielenterveysongelmista kärsivien sairastavuutta ja kuolleisuutta aiheuttavista riskitekijöistä tupakointi on tärkein estettävissä ja poistettavissa oleva aiheuttaja (Käypä hoito- suositus 2012, Ruther ym. 2014). Hankkeen tavoitteena on toimia valtakunnallisesti ja terveydenhuoltojärjestelmän kautta ja tuottaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville sopiva tupakoinnin lopettamisen tuki, johon sisältyy niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin järjestöjen tarjoama tuki lopettajalle (Hankesuunnitelma 2017-2018).

Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä ja jokaisessa on yksi aluetyöntekijä. Jokaiseen sairaanhoitopiiriin on perustettu Savuttomuus -työryhmä, johon kutsustaan työntekijöitä myös päihdehuollosta, avohoidosta ja  tukipalveluita tarjoavista järjestöistä. Tavoitteena on luoda yksikköömme yhteneväinen käytäntö; miten tupakointi otetaan puheeksi ja miten lopettajaa tuetaan. Aluevastaavana vierailen myös avohoidon ja päihdehuollon  yksiköissä kertomassa hankkeesta ja mietimme toimipaikkakohtaisesti, miten he voivat tukea asiakkaidensa savuttomuutta. Lisäksi teen yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa esimerkiksi lopettamisryhmien järjestämiseksi. Hankkeeseen kuuluu myös Savuttomuuskoutsien kouluttaminen. Savuttomuuskoutsi on henkilö, jolla on kokemusta tupakoinnin lopettamisesta ja myös mielenterveys- ja päihdeongelman kanssa elämisestä. Koutsin kanssa voi tavata tai soitella ja keskustella tupakoinnin lopettamiseen liittyvistä asioista. Lisäksi hanke tekee verkkoon materiaalia sekä ammattilaisille, tukihenkilöille että asiakkaille. Tarkoituksena luoda järjestelmä, jossa tupakoinnista keskustellaan säännöllisesti ja kun lopettamiseen hyvä hetki tulee, pystytään lopettajaa tukemaan monipuolisesti.

Outi Sarin

Aluetyöntekijä,
Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen -kärkihanke
16.5.2018 Redaktion_Toimitus