Vaasan sairaanhoitopiiri on palannut epidemian kiihtymisvaiheeseen 23.3.2021 lähtien.

Vaasan sairaanhoitopiirin ajankohtaisen tilannekuvan näet täältä (koronaluvut).

Ilmaantuvuusluku ilmoitetaan 20.1.2021 alkaen yhtenä koko aluetta koskevana lukuna. Tarpeen vaatiessa alueen tilannetta tarkennetaan pohjoisen, keskisen ja eteläisen alueen lisäkäsitteillä.

Tästä koosteesta näet ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa muun muassa kasvomaskisuosituksesta, yleisötilaisuuksista, julkisista kokoontumisista sekä ohjeistuksesta näytteenottoon hakeutumisesta ja ohjeistuksesta koskien vapaa-ajan harrastuksia.

Päätöksentekovastuu rajoittamistoimenpiteissä ja ohjeistuksissa on eri viranomaisilla. Tämän vuoksi tiedottamisessa seurataan Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aluehallintoviraston sekä kuntien päätöksiä, ohjeita, suosituksia ja rajoituksia.

Alueella epidemiologista tilannetta seuraa Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmä, jonka suositukset on myös koottu tänne.

Kasvomaskisuositus

 • Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa 30.4.2021 asti, jolloin tilannetta arvioidaan taas uudelleen.
 • Aina asioidessa julkisissa tiloissa kodin ulkopuolella, koskee Pohjanmaan väestöä jo alakoulujen 6. luokkalaisista alkaen (12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat).
 • Kauppojen ja muiden yleisten tilojen omistajia ja palveluiden tarjoajia toivotaan asettavan kasvomaskisuositus työsuojelullisista syistä henkilöstölleen ja asiakkailleen sekä varmistavan, että kaikissa tilanteissa noudatetaan 2 metrin turvavälejä.
 • Kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vieraileville koko sairaanhoitopiirin alueella, myös tapauksissa, joissa turvavälejä pystytään noudattamaan. Vierailujen aikana on pysyttävä potilaan omissa tiloissa eikä yhteistiloissa saa oleskella.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kasvomaskisuositus on tällä hetkellä voimassa koko maassa. Suositus on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin.
 • Mikäli kokoontuu muiden kuin oman perheen tai lähipiirin jäsenten kanssa, tulisi käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä.
 • Hoitohenkilökunnan ja muun sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän henkilökunnan tulee aina käyttää suu-nenäsuojusta tai suu-nenäsuojusta ja visiiriä yhdessä, mutta ei pelkästään visiiriä. Suositus on tullut voimaan 29.1. ja jatkuu toistaiseksi.
 • Katso myös kohta ”Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen, tehostussuositus”, jossa suositus vierailijoiden kasvomaskin käytöstä.

Suositus ja rajoitus yleisötilaisuuksista ja julkisesta kokoontumisesta

Aluehallintovirasto:

 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.4.2021– 30.4.2021.
 • Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä noudattaen. Aluehallintovirasto kuitenkin painokkaasti suosittelee, että turhia lähikontakteja jaksettaisiin edelleen sinnikkäästi välttää.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä:

 • Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suositus on, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Suositus koskee myös yli 10 hengen uskonnollisia tilaisuuksia. Niitä ei toistaiseksi suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa tulee käyttää kasvomaskeja, elleivät turvavälit toteudu. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. Suositus koskee kaikkia Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kunnista. Päätös on voimassa 23.3.–30.4.2021.
 • Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suositus on, että korkeakoulujen ja toisen asteen etä- ja lähiopetuksesta voidaan päättää kuntakohtaisesti riippuen paikallisesta tilanteesta.

Suositus turvaetäisyyksistä

 • Pyri pitämään toisiin ihmisiin riittävä 2 metrin suojaetäisyys. Suositus koskee kaikkia perhepiirin ulkopuolisia kontakteja niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
 • Muistutus erityisesti kuntosaleille, että riittävien turvavälien pitäminen varmistetaan.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen, tehostussuositus

 • Ikääntyneet ja riskiryhmät tulee edelleen huomioida erityisen tarkasti.
 • Vanhustenhuollon sisätiloissa vierailujen on tapahduttava tarkasti hoidettavan omassa huoneessa ja yleisiä oleskelutiloja vältetään. Tarkista kuntien ja toimintayksikköjen ajantasaiset ohjeet kuntien omilta sivuilta.
 • Vahva vetoomus alueen asukkaisiin, jotta ikäihmisiä ja sairaita, jotka ovat hoidossa, suojataan virustartunnalta. Vierailtaessa tulee käyttää kasvomaskia - ei visiiriä, josta poikkeuksena vierailijat, joilla on terveydellisiä syitä käyttää visiiriä kasvomaskin sijasta. Omaisten tulee huolehtia kahden metrin suojaetäisyyden pitämisestä. Vahva suositus on voimassa 29.1.2021 alkaen.

Etätyö

 • Vaasan sairaanhoitopiiri seuraa etätyön suosituksessa valtakunnallista suositusta. Alueen suositus on voimassa nyt 30.4.2021 asti. Etätyötä suositellaan erityisesti julkisen ja yksityissektorin työntekijöille.
 • Työpaikoille suositellaan myös taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä sekä kasvomaskien käyttöä.Työnantajien vastuulla on kuitenkin järjestää turvalliset työolosuhteet. Työjärjestelyillä vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
 • Matkalta palatessa suositellaan 14 vuorokauden ajan fyysisen sosiaalisen kanssakäymisen minimoimista (omaehtoista karanteenia), kuten myös etätyön tekemistä silloin kun se on mahdollista. On tärkeää, että koronatestiin hakeudutaan jo lievissäkin oireissa.

Muut suositukset

 • Jää kotiin lievienkin hengitystieoireiden ilmaantuessa ja toimi sairaanhoitopiirin antamien ohjeiden mukaan.
 • Suosittelemme, että myös testatun perheenjäsenet välttäisivät mahdollisimman paljon sosiaalisia kontakteja ja huolehtisivat erityisen tarkasti maskin käytöstä ja hygieniaohjeista, kun testitulosta odotetaan.
 • Ulkomailta saapuneiden kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 14 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa.

  Ulkomailta saapuneiden turkistarhausalan kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 14 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa. Myös muita ulkomailta saapuvia kausityöntekijöitä koskee 14 vuorokauden pituisen omaehtoisen karanteenin suositus.

  Mikäli työntekijää ei ole testattu maahan saapumisen yhteydessä lentoasemalla, on suositeltavaa, että työntekijä testataan omaehtoisen karanteenin aikana myös siinä tapauksessa, että työntekijä on oireeton. Koronavirustestauksen toteuttaa se kunta, jonka alueella kausityöntekijä työskentelee. Mikäli työntekijälle ilmaantuu omaehtoisen karanteenin aikana covid-19 -infektioon liittyviä oireita, on suositeltavaa, että työntekijä myös tuolloin testataan. Vaikka virustestin tulos olisi negatiivinen, on suositeltavaa, että työntekijä jatkaa omaehtoista karanteenia suositellun ajan (14 vrk) loppuun saakka.

Oppilaitoksia koskevat suositukset

Suositukset liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaan Pohjanmaalla

 • Epidemian vaikutukset liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan järjestämiseen vaihtelevat epidemian esiintymistilanteen eri vaiheissa. Alueellinen epidemian vaihe arvioidaan viikottain Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmässä. Tässä dokumentissa on nostettu esille kansalliset suositukset ja tarkennettu niitä eri vaiheisiin alueelliselle tasolle.
 • Kaikki aikuisten (yli 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta suositellaan vahvasti keskeyttämään välittömästi 29.1.2021 alkaen. Suositus on voimassa 30.4.2021 saakka. Tämän lisäksi kaikessa toiminnassa tulee huolehtia, että pystytään varmistamaan vähintään 2 metrin suojaetäisyys. Vahva suositus esitetään myös yksityisille vapaa-ajan toimintaa järjestäville tahoille. Tilannetta arvioidaan uudelleen ennen ajanjakson päättymistä.

Kuntakohtaiset ohjeet

Katso oman kuntasi verkkosivut ja sieltä mahdolliset kuntakohtaiset rajoitukset ja toimenpiteet koronavirukseen liittyen.

Matkustamisen suositukset

Huomioi itsesi, lähimmäistesi ja muiden kanssaihmisten turvallisuus matkustaessasi. Pohjanmaan hyvin noudatettu ohjeistus sopii käytettäväksi koko Suomessa, ulkomailla voi olla huomattavasti tiukempia, jopa sakon uhalla sanktioituja määräyksiä.

Matkalle lähtiessä: selvitä kohdepaikkakuntasi/maasi epidemiatilanne, ja siellä vallitseva ohjeistus. Valmistaudu noudattamaan sitä, jos se on vahvempi kuin jo oppimasi. Varmistathan, että olet itse ja tulevat tapaamasi ihmiset terveitä. Älä lähde matkalle sairaana tai ainakaan ilman negatiivista koronatestitulosta. Jos olet menossa ulkomaille, varmista, että sinulla on hyvä matkavakuutus.

Matkalla: muista suojautumisen perusperiaatteet - turvavälit, kasvosuoja ja käsihygienia. Kierrä ryhmittymät ja muut riskitilanteet kauempaa. Kaupassa asiointi kannattaa tehdä ruuhka-aikojen ulkopuolella. Ravintoloissa on asiallista muistaa suojautua perusperiaatteiden mukaisesti, ja baareissa ja yökerhoissa käymisen suhteen suositellaan äärimmäisen vakavaa turvallisuusharkintaa. Hakeudu ehdottomasti matkapaikkakunnallasi koronavirustestiin lievienkin oireiden takia, ja varmista, että saat testituloksen itsellesi. Testivastausta odotettaessa tulee muistaa välttää sosiaalisia kontakteja.

Matkalta palattaessa: muista; olet potentiaalinen viruksen kantaja ja tartuttaja. Tätä riskiä olet toki vähentänyt noudattamalla ohjeistuksia, mutta muiden käytös valitettavasti voi tuhota oman hyvän käyttäytymismallisi tulokset.
Pohjanmaalle palattaessa on siksi ehdottoman tärkeää muistaa pitää turvavälit, käyttää kasvomaskia ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta.
Kaikissa tilanteissa suosittelemme matkalta palatessa 14 vuorokauden ajan fyysisen sosiaalisen kanssakäymisen minimoimista (omaehtoinen kartanteeni), samoin kuin etätyön tekemistä silloin kun se on mahdollista. Äärimmäisen tärkeää on, että hakeudut koronatestiin hyvin pienistäkin oireista. Tauti on hyvin salakavala ja sen voi sairastaa ja toimia tartuttajana myös tietämättään.

 • THL:n antamaa ohjetta juhlien järjestämisestä on suositeltavaa noudattaa. Sen mukaan sosiaalista kanssakäymistä ei ole syytä kokonaan välttää, vaan keksiä muita turvallisia tapoja juhlien järjestämiseen. Jos halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle 6 hengen ryhmissä ja mahdollisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

6.4.2021 redaktion_toimitus