Vaasan keskussairaalassa käynnistyi ammattienvälisen oppimisen pilottiprojekti keväällä 2016. Syksyllä 2016 ammattienvälinen oppiminen jatkuu jo neljällä osastolla. Ammattienvälisessä oppimisessa (IPL, Interprofessional learning) opitaan uudenlaisella pedagogisella tavalla tiimityö- ja kommunikaatiotaitoja.

Opiskelijoiden asenne muuttui positiivisemmaksi ammattienvälistä oppimista kohtaan

Pilottiprojekti järjestettiin keväällä 2016 Vaasan keskussairaalan ortopedis-traumatologisella vuodeosastolla T2, mihin osallistui Turun yliopiston lääketieteen sekä ammattikorkeakoulu Novian sairaanhoidon opiskelijoita. Tavoitteena oli tuoda esiin eri ammattiryhmien roolit ja lisätä opiskelijoiden ymmärrystä toisen ammattiryhmän työstä.  Opiskelijat pääsivät haastattelemaan ja tutkimaan ennalta valitun potilaan työpareittain sekä tekemään potilaalle yhteistyössä hoitosuunnitelman.

Parhaiten toimiviksi osa-alueiksi pilottiprojektissa opiskelijat nimesivät:

  • opiskelijoiden yleisperehdytystilaisuudet
  • informaation saamisen projektista sekä   
  • opiskelijoiden kohtaamisen.

Opiskelijat kokivat myös olleensa tervetulleita Vaasan keskussairaalaan ja työyksiköihin. Ohjauksen ja opetuksen laatua pidettiin hyvänä ja yhteistyö työparin kanssa koettiin sujuvaksi.

Ammattilaisten ennakkoluuloton asenne ratkaisee toimiiko pilotointi

Syksyllä 2016 pilotointi jatkuu T2:lla ja sitä kokeillaan T3- ja A3-vuodeosastoilla sekä lastenosaston A8- ja A9-moduuleissa. Tarkoitus on jalkauttaa opetustapa kaikkiin sairaalan hoitoyksiköihin, jotka tarjoavat opiskelijaohjausta. Pilottijakso toi esiin sen, että huolimatta opetusjaksojen tiiviistä aikataulusta on ammattienvälistä opettamista ja oppimista mahdollista sisällyttää ohjelmaan. Opetushenkilökunnan asennoitumisella ja ammattilaisten ennakkoluulottomilla asenteilla on suuri merkitys uuden pedagogisen opetusmetodin käyttöönotossa. Opetuksen kehittäminen ei vaadi aina suuria uusia rahallisia investointeja, vaan rakenteita muokkaamalla voidaan päästä toivottuihin tuloksiin.

 Ammattienvälisen oppimisen pilottiprojekti

23.9.2016 VKSadmin