Lasten palvelualue julkaisi toisen eVanhempainraati -kyselynsä kevättalvella 2018. Kyselyllä kartoitettiin tiedonkulkua ja informaatiota hoitopaikan ja vanhempien välillä.

Kysymyksiin saimme vastauksia seuraavasti:

 1. a) Miten haluat mieluiten saada tietoja lapsestasi, esim. ajanvaraustiedot, lasta koskevat lääkärin / hoitajan tekstit / lausunnot, kuten vastaanottokäyntiä koskevat tekstit, jatkohoito-ohjeet, kuntoutussuunnitelmat, erilaiset liitteet jne.?

Vastausjakauma oli seuraava. Vanhemmat saivat valita useamman vaihtoehdon:

                                                                                                                   

taulukkokuva ensimmäisen kysymyksen vastausten jakautumisesta.

 

Tiedonsaannin tärkeysjärjestys oli seuraava koskien kaikkia erilaisia yhteydenottoja, tiedonantoja jne.:

 1. Kirjeitse postin välityksellä
 2. Omakanta -sivujen välityksellä
 3. Tekstiviestinä
 4. Puhelimitse
 5. Sähköpostilla

 

 1. b) Haluatko vielä tarkentaa millaista tietoa valitsemillasi tiedonvälitystavoilla toivot saavasi?

Kysymykseen saatiin vastauksia 66 kpl. Kyselyyn vastasi 45 ruotsinkielistä ja 20 suomenkielistä vanhempaa. Yksi vastauksista oli tyhjä.

Vastauksista tuli ilmi seuraavaa:

 • Vaikka kirje ja Omakanta -sivut nousivat etusijalle kaiken informaation ja tiedonvälityksen keinoina, tekstiviestit koettiin selkeästi tärkeinä ajanvaraustietojen lähettämisessä. Ajanvaraustiedon saamista tekstiviestillä toivoi 30 vanhempaa kaikista kysymykseen vastanneista (66). Myös tekstiviestimuistutukset ajanvarausten osalta koettiin hyvänä asiana. Ajanvarausmuistutukset ovatkin jo käytössä.
 • Kiireellisissä asioissa toivottiin mieluiten yhteydenottoa puhelimitse.
 • Lapsen vastaanottokäyntejä koskevat tekstit sekä erilaiset lausunnot ja kuntoutussuunnitelmat toivottiin löytyvän lapsen Omakanta -tiedoista. Negatiivisena nähtiin se, että lapsen Omakanta -tietoihin ei päässyt enää sen jälkeen, kun lapsi on yli 10 -vuotias.
 • Sähköpostin mahdollisuus tiedonvälityksessä nähtiin vastauksissa pienenä. Sähköpostia ei käytetä potilaan ja hoitohenkilökunnan välisessä yhteydenpidossa tällä hetkellä, koska salattua sähköpostia ei Vaasan keskussairaalassa ole käytössä.
 • Kirjeen osuus nähtiin 1a) kysymyksessä tärkeänä, kun kyseessä oli lääkärin ja hoitajan tekstit, lausunnot, vastaanottokäyntiä koskevat tekstit, jatkohoito-ohjeet, kuntoutussuunnitelmat, erilaiset liitteet jne. Ajanvarausilmoitusten osalta kirjeposti nähtiin kuitenkin huonona vaihtoehtona. Tähän näytti vaikuttavan mm. se, että postiliikenne on nykyään hidasta ja ajoittain epävarmaa. Varsinkin, jos ilmoitus ajanvarauksesta lähetetään lyhyellä varoitusajalla, tavallisen postin käyttö nähtiin huonona vaihtoehtona.
 • Muutamissa vastauksissa otettiin esille myös kielen merkitys (oma äidinkieli ja sen osaaminen hyvin/ selkokielisyys). Omakannassa olevien tekstien toivottiin olevan perheen äidinkielellä.
 1. Oletko saanut lapsesi hoito-ohjeita tai muita vastaavia tietoja omalla äidinkielellä?

     Vastaajien määrä oli 159 ja vastaukset jakaantuivat seuraavasti:

tilastokuva vastausten jakautumisesta

 

 1. Kuinka tärkeänä koet, että saat tietoja lapsestasi omalla äidinkielellä? Valitse sopivin vaihtoehto.

     Vastaajien määrä oli 161 ja vastaukset jakaantuivat seuraavasti:

Tilastokuva vastausten jakautumisesta

 

 1. Mitä muuta haluat tuoda esille edellä mainituista aiheista?

Kysymykseen vastanneiden määrä oli 49. Kysymykseen vastasi 33 ruotsinkielistä ja 16 suomenkielistä vanhempaa.

Vastauksista tuli ilmi seuraavaa:

Kieliasiat nousivat vahvasti esiin vastauksista. Kielen tärkeyttä lapsen hoitokontaktissa ja vastaanotoilla korostettiin 39 vastauksessa mm. seuraavasti.

 • Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden toivottiin potilaskontaktissa puhuvan aina lapsen omaa äidinkieltä. Tämä koettiin erittäin tärkeäksi asiaksi jokaisessa kieltä koskeneessa vastauksessa. Vastauksissa todettiin mm. että kieli tulee olla ehdottomasti aina lapsen/perheen äidinkieli väärinkäsitysten välttämiseksi.  Oman äidinkielin koettiin tuovan lapselle ja perheelle myös turvallisuuden tunnetta.
 • Sihteereiden toivottiin hallitsevan myös molemmat kotimaiset kielet, kun vanhemmat ottavat yhteyttä hoitavaan yksikköön puhelimitse, tai sihteeri kohtaa vanhemmat/lapsen heidän ilmoittautuessa poliklinikalle tullessaan.
 • Useassa ruotsinkielisessä vastauksessa kerrottiin kotiin tulleen vastaanottotekstin/lausunnon olleen suomenkielellä, vaikka perhe oli täysin ruotsinkielinen. Jompikumpi vanhemmista saattoi ymmärtää jonkin verran suomea, mutta vanhemmat olivat joutuneet kääntämään tekstiä ruotsiksi mm. Google -kääntäjän avulla. Hankaluutena oli lisäksi se, että lääkäri oli puhunut myös vastaanotolla suomea.
 • Toiveena oli lisäksi saada tietoa kielellä, jota lapsi ja vanhemmat ymmärtävät. Tässä ilmeisesti tarkoitettiin kielen lisäksi myös kotiin tulleen tekstin lääketieteellisen sisällön ymmärrettävyyttä (selkokielisyyttä).
 • Vastauksissa nousi esille myös se, että lääkärin tulee selittää lapselle, mitä hän aikoo tehdä vastaanotolla. Tässä kielellä koettiin olevan iso merkitys.

Yksittäisissä vastauksissa oli kommentoitu myös odotusaikoja, kohtaamista, kutsukirjettä, Omakantaa, ammattitaidon merkitystä ja ajanvarausasioita:

 • Kiitosta tuli hyvästä työstä ja empaattisesta henkilökunnasta, joka osaa suomea ja ruotsia.
 • Toivottiin lapselle värikästä ja hauskaa kutsukirjettä.
 • Tärkeää, että kutsukirjeessä mainitaan selkeästi, missä vastaanotto tai käynti tapahtuu sekä, mitä asiaa tullaan hoitamaan (joillakin lapsella voi olla useita terveysongelmia, minkä vuoksi käyntejä voi olla useammalle eri poliklinikalle sairaalassa).
 • Sähköistä ajanvarausta, jonka vanhemmat voivat tehdä itse, toivottiin esim. määräaikaiskontrolleita varten sekä mahdollisuutta ajanvaihtoon sähköisesti.

Olemme kiitollisia kaikista vastauksista, joita kyselyn kautta saimme. Vastukset antavat meille tärkeää tietoa siitä, miten lastenyksiköiden tulee jatkossa parantaa ja kehittää tiedonantoaan. Vastauksenne auttavat meitä jatkossa panostamaan entistä enemmän sellaiseen tiedonvälitykseen, jonka pienet asiakkaamme ja heidän vanhempansa kokevat tärkeiksi. Asiakaslähtöisyys ja -tyytyväisyys ovat työssämme kaiken A ja O. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

8.4.2019 Redaktion_Toimitus