VSHP:n, KSSHP:n, Essoten ja Siun soten yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) toimittajaksi on valittu Cerner Ireland Limited.

Yhteishankintayksikkönä toimi KL-Kuntahankinnat Oy.
- Kilpailu oli tiukkaa koko hankintamenettelyn ajan. Kummallakin loppusuoralla olleella tarjoajalla on kokonaisvaltaiset ratkaisut omine vahvuuksineen. Cerner menestyi tasaisesti kaikissa vertailun osakokonaisuuksissa, sairaanhoitopiirien yhteisen APTJ-asiakasorganisaation johtaja ja hankintaprojektissa aiemmin projektipäällikkönä toiminut Simo Reipas kertoo.
Kilpailutuksen viimeisessä vaiheessa olivat mukana Cerner Ireland Limited ja Epic Systems Corporation. Muut tarjoajat ovat karsiutuneet tai jättäytyneet pois kilpailutuksen aikaisemmissa vaiheissa. Hankintapäätös kahden tarjoajan välillä perustuu tarkkaan ja yksityiskohtaiseen järjestelmäratkaisujen ja palveluiden laadullisten ominaisuuksien ja hinnan vertailuun sekä pisteytykseen.
Valitun tarjoajan Cernerin laskennallinen vertailuhinta yhteensä neljälle sairaanhoitopiirille on n. 286 miljoonaa euroa sisältäen järjestelmien käyttöoikeudet, toimituksen sekä 10 vuoden ylläpitokustannukset.
Laadulliset ominaisuudet tarkoittavat ratkaisun toiminnallisuuksia, valitun toimittajan toteutus- ja käyttöönottokykyä sekä ratkaisun teknistä toteutusta, ylläpitoa ja jatkokehittämistä. Näitä ominaisuuksia arvioitiin mm. helmikuussa 2020 järjestetyssä, yhteensä 10 päivää kestäneessä varsinaisessa tuotevertailussa (VTV). Siihen osallistui yli 300 sote- ja ICT-alan ammattilaista hankinnassa mukana olevista sairaanhoitopiireistä.

Suunnitteluprojekti alkaa

Hankintapäätöksen tiedoksiannosta alkoi 14 päivän mittainen valitusaika, jonka aikana asianosaiset voivat ilmaista tyytymättömyytensä hankintapäätökseen. Kun valitusaika on kulunut ja puitesopimus valitun tarjoajan kanssa saatu tehtyä, alkaa noin vuoden kestävä suunnitteluprojekti. Sen myötä selviävät mm. hankinnan todelliset kustannukset. Sairaanhoitopiirit ja alueen kunnat sitoutuvat toteutuskustannuksiin vasta tässä vaiheessa.
- Sairaanhoitopiirin jäsenkunnista osallistuu hankkeeseen tulevan vuoden aikana lukuisia sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ammattilaisia. He kokoavat yhteen tietoa nykyisistä toimintatavoista ja ennen kaikkea pohtivat, millaiset tulevaisuuden työskentelytavat palvelisivat aluetta parhaiten. Tämän kartoitustyön pohjalta järjestelmää aletaan rakentaa, Pohjanmaan alueellisen hankkeen hankejohtaja Jarkko Pirttiperä kertoo.

Tavoitteena on, että APTJ:n ensimmäisten yhteisten osien käyttöönotto toteutetaan vuonna 2023, ja ne jatkuvat vuosien 2024–2025 aikana porrastetusti. Kehittämistyö tulee jatkumaan myös järjestelmän käyttöönottojen jälkeen.
Projektin vetovastuu on ns. Asiakasorganisaatiolla, joka on KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja VSHP:n yhteinen. Lisäksi jokaisella sairaanhoitopiirillä on oma maakunnallinen tilaajaorganisaationsa, joka koordinoi toiminnan muutosta sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmän alueellista kehittämistyötä.

APTJ edistää tiedon hyödyntämistä ja auttaa resurssien kohdentamisessa

Täydessä laajuudessaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee palvelemaan noin 700 000 asukasta.
Sekä sosiaali- että terveydenhuollon toimijoiden käyttöön kehitettävä järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon saamisen ja käytön niin yksilö- kuin maakunnallisella tasolla. Tämä edistää palvelujen ja hoidon oikea-aikaista ja oikein kohdennettua tarjoamista. Uusi tietojärjestelmä tuo myös uusia sähköisiä asiointimahdollisuuksia asiakkaille ja potilaille.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa ovat mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) ja Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP). Yhteishankintayksikkönä toimi KL-Kuntahankinnat Oy.

31.3.2020 Redaktion_Toimitus