Vaasan sairaanhoitopiiri on antanut lausuntonsa maan hallituksen sote-lainsäädäntöluonnokselle. Erityisesti rahoitusmallia sairaanhoitopiiri ei pidä hyväksyttävänä.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään maanantaina 28.9.2020 antaa lausunnon maan nykyisen hallituksen lainsäädäntöluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta ja niiden järjestämistä. Lausunnon Vaasan sairaanhoitopiiri antaa sekä nykyisenä sairaanhoitopiirinä että tulevana Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymänä.

Suomen hallitusohjelman mukaisesti uudistuksessa on tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja niiden saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Sairaanhoitopiiri toteaa lausunnossaan, että uudistuksen kautta tavoiteltavat asiat nähdään oleellisina ja tärkeinä. On myös tarkoituksenmukaista, että sosiaali-ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja ensihoito saatetaan yhteen yhden toimijan ja saman aluejaon alle. Lakiesityksessä nähdään kuitenkin yhteiskuntaohjauksen huomattavaa keskittämistä valtiolle eikä maakuntien erilaisuutta katsota otettavan uudistuksessa tarpeeksi huomioon.

– Pohjanmaalla on tietoisesti resursoitu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Kukaan ei voine kieltää, että sillä ei olisi mitään tekemistä sen kanssa, että Pohjanmaalla on Suomen terveintä väestöä. Sote-maakuntalainsäädännön mukaisesti rahoitus vähenee Pohjanmaalla kolmanneksi eniten Suomessa - tämän hetkisten laskelmien mukaisesti 186 euroa asukasta kohden eli yhteensä 33 miljoonaa. Tätä emme hyväksy, toteaa Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Näin ollen erityisesti rahoitusmalli on asia, jota Vaasan sairaanhoitopiiri ei lausunnossaan pidä hyväksyttävänä. Rahoitusmallin ei katsota huomioivan jo aiemmin ennaltaehkäisevään toimintaan tehtyjä keskittymisiä. Sairaanhoitopiirin lausunnossa rahoitusmalliin ehdotetaan muutosta, jossa rahoituskertoimia yksinkertaistetaan, niistä tehdään kannustavampia ja painokertoimia muutetaan. Erityisesti kaksikielisyyden painokerrointa ehdotetaan kaksinkertaistettavaksi.

18.12.2020 redaktion_toimitus