Vaasan sairaanhoitopiirin ja vuodenvaihteen jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialueen käyttöön otettava omistajaohjauksen uusi strategia on valmistunut. Omistajaohjauksen strategia on laadittu uuden kuntayhtymän, Pohjanmaan hyvinvointialueen, strategian mukaiseksi. Omistajaohjauksen strategian muodostavat kolme osa-aluetta: tavoite, perusta ja luokittelu.

Vaasan sairaanhoitopiiri on nykyisessä muodossaan mukana laajassa joukossa yhtiöitä osa-omistajana. Omistajaohjauksen uutta strategiaa valmisteli omistajaohjauksen jaosto, jossa uudelle strategialle nähtiin suuri tarve uuteen kuntayhtymään siirtymisen vuoksi.

– Tammikuussa 2022 toimintansa aloittavaan Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluu 13 kuntaa ja kaksi kuntayhtymää, joista kullakin on ollut omat ohjausperiaatteensa omistajuuksissa. Uuden kuntayhtymän myötä jaoston tehtävät laajenevat entisestään. Nyt oli oikea aika muodostaa uusi selkeä strategia, joka antaa kokonaiskäsityksen omistamisesta, raamittaa kannanottoja siitä ja antaa näkemyksiä suunnasta, johon omistuksia halutaan kehittää, kertoo kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hans Franz.

Omistajaohjauksen strategian muodostaminen oli nyt mahdollista, sillä uuden kuntayhtymän oma strategia oli jo valmisteluissaan pitkällä. Valtuuston hyväksymän strategian jatkoksi hallitus hyväksyi maanantaina 14.6. kokouksessaan kuntayhtymälle omistajaohjauksen strategian.

Tavoitteiden määrittely yhtiöille sisältyy strategiseen johtamiseen

Omistajaohjauksen strategian myötä uusi kuntayhtymä saa selkeän käsityksen siitä, missä toiminnoissa kuntayhtymän on perustelua olla mukana omistajana, mitä omistukselta odotetaan ja mihin suuntaan sitä ollaan kehittämässä sekä millä kriteereillä omistuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Omistusten strategiseen johtamiseen sisältyy myös kehittämistavoitteiden määrittely, jotta toimintaa voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Yhtiöille voidaan asettaa esimerkiksi taloudellisia tai toiminnallisia tavoitteita kuten osinkotavoitteita tai merkittävän hankkeen suunnittelun tai toteutuksen tavoitteita.

Kuntayhtymällä sekä omistaja- että asiakasrooli

Kuntayhtymässä omistajaohjauksen strategia perustuu kahteen eri rooliin: omistajarooliin ja asiakasrooliin. Omistajaroolissa kuntayhtymän tehtävänä on arvioida säännöllisesti liiketoiminnalle asetettujen strategisten kehittämistavoitteiden saavuttamista, omistaja-arvon kehittymistä sekä sitä, onko omistajarooli tarkoituksenmukaista. Asiakasroolissa kuntayhtymän tehtävänä on varmistua siitä, että laadittujen ja hallinnoitujen sopimusten avulla kuntayhtymä saa juuri ne palvelut, joita se on tilannut. Omistajaohjauksen molempien roolien toteutumista ja kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Strategiassa yhtiöt jaotellaan kolmeen luokkaan

Omistajaohjauksen strategiaan sisältyy kohta omistuksen luokittelusta. Sen avulla kuntayhtymä voi keskittyä selkeämmin sellaisen omistuksen kehittämiseen ja omistaja-arvon maksimointiin, joka tukee kuntayhtymän omaa toimintaa. Luokittelun avulla kuntayhtymällä on mahdollisuus tarkastella kriittisesti sellaista omistajuutta, joka ei enää mahdu strategisen luokittelun piiriin.

Kuntayhtymä on jaotellut yhtiöomistukset kolmeen luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan. Luokkia ovat merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset omistukset. Merkittävät-luokkaan kuuluvat yhtiöt tarjoavat kuntayhtymälle sellaisia tukipalveluita, joita se käyttää päivittäin tai lähes päivittäin. Tarpeelliset-luokassa yhtiöt auttavat kuntayhtymää varmistamaan laajan palvelutarjonnan, joka tukee ydintoimintaa. Hyödylliset-luokan yhtiöissä kuntayhtymä on mukana sen vuoksi, että niiden omistaminen tarjoaa kuntayhtymälle lisäarvoa kuten sidosyksikköaseman. 

14.6.2021 redaktion_toimitus