Johtamismenetelmät imetyksen edistämisessä

1.a WHO:n kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodia noudatetaan synnytysyksikössä.

1.b Synnytysyksikössä on kirjallinen imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma, joka perustuu WHO:n ja UNICEF:in Baby-friendly Hospital Initiative Implementation Guidance 2018 Toimintasuunnitelma viestitetään perheille ja henkilökunnalle.

1.c Synnytysyksikkö tilastoi, seuraa ja arvioi kuukausittain vauvamyönteisyyden toteutumista. Vuosittain kerätään myös äitiyshuollon imetystilastoja.

2 Synnytysyksikön henkilökunnalla on hyvät taidot edistää, tukea ja motivoida imetystä. Henkilökunta on suorittanut WHO:n 20 tunnin imetysohjaaja-koulutuksen ja kaikki osallistuvat säännöllisesti imetysohjauksen lisäkoulutuksiin. Uudet työntekijät perehdytetään imetyksen edistämisen toimintasuunnitelmaan.

Imetyksen tukeminen hoitotyössä

3 Kaikissa Vaasan keskussairaalan äitiyshuoltoa tarjoavissa yksiköissä annetaan raskaana oleville ja heidän perheilleen tietoa imetyksen eduista ja imetyskäytännöistä. Perheiden mielipiteitä imetyksestä kunnioitetaan.

4 Äideille annetaan mahdollisuus ja heitä rohkaistaan keskeytymättömään ihokontaktiin heti synnytyksen jälkeen synnytystavasta riippumatta. Äitejä kannustetaan aloittamaan imetys mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen ja huolehditaan siitä että ensi-imetys onnistuu synnytyssalissa tai osastolla.

5 Äidit saavat käytännön ohjausta imetyksen aloittamiseen ja jatkamiseen. Äitejä opastetaan maidonerityksen ylläpitämiseen siinäkin tapauksessa, että he joutuvat olemaan erossa vauvastaan. Äidit saavat myös tietoa tavallisimpien imetysongelmien ratkaisemiseen.

6 Rohkaistaan välttämään muun ravinnon kuin rintamaidon antamista vauvalle, elleivät lääketieteelliset syyt muuta edellytä.

7 Mahdollistetaan äideille ja vauvoille ympärivuorokautinen vierihoito.

8 Ohjeistetaan äitejä tunnistamaan ja vastaamaan vastasyntyneen nälkäviesteihin ja niiden avulla rohkaistaan vauvantahtiseen imetykseen.

9 Annetaan perheille tietoa tuttipullojen ja tuttien käytöstä sekä niiden haitoista.

10 Kotiutusvaiheessa laaditaan yksilöllinen kirjallinen imetyssuunnitelma. Perheelle annetaan tietoa mistä he saavat asianmukaista hoitoa ja tukea ympäri vuorokauden myös kotiutumisen jälkeen.

11.7.2019 synnytys