Kiireellinen hoito

Sinulla on aina oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon asuinpaikastasi riippumatta. Kiireellisen hoidon jälkeen sinut voidaan siirtää kotikuntasi perusteella määräytyvään jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön mahdollisuus järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu.

Kiireetön hoito

Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon. Hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä lähetteen perusteella, mutta jos arviointi edellyttää erikoislääkärin vastaanottoa tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Jos sinulla todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa terveyskeskuksessa, sinut ohjataan hoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen.

Jos sairaanhoitopiiri ei pysty järjestämään tarvitsemaasi hoitoa tai tutkimuksia lain mukaisissa enimmäisajoissa, on ne järjestettävä joltakin muulta palveluntuottajalta. Hoitotakuun säädökset koskevat sinua, vaikka kotikuntasi on Vaasan sairaanhoitopiirin ulkopuolella, jos valitset kiireettömän hoidon hoitopaikaksesi sairaalamme.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitopaikan vapaa valinta

Terveydenhuoltolain (48 §) mukaan sinulla on oikeus valita kiireettömän hoidon hoitopaikkasi. Voit vaihtaa terveyskeskuksen tai terveysaseman korkeintaan kerran vuodessa. Terveyskeskuksen tai -aseman vaihdosta sinun on ilmoitettava kirjallisesti ja se astuu voimaan kolmen viikon kuluessa. Hoitopaikan resurssien mukaan sinulla on oikeus valita myös hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoidon palveluja, voit valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Lääkäri arvioi, tarvitsetko hoitoa perusterveydenhuollossa, keskussairaalassa vai yliopistosairaalassa.

Hoitoon ulkomaille

Jos sairaanhoitopiiri ei voi järjestää hoitotakuulainsäädännössä tarkoitettua hoitoa Suomessa säädetyissä enimmäisajoissa, sen on pyynnöstäsi annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioon taikka Sveitsiin. Ennakkolupaa myönnettäessä on otettava huomioon senhetkinen terveydentilasi ja todennäköinen taudinkulku. Ennakkolupaa haetaan Kelasta. Jos lääketieteellisesti perusteltu sairaanhoito voidaan järjestää asuinmaassa, ennakkolupaa ei tarvitse myöntää.

Katso lisätietoja Kela.fi: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille.

6.2.2020 Potilasasiamies