Läheisenä sinulla on keskeinen rooli potilaan tukemisessa hoidon aikana. Täysi-ikäisellä potilaalla on kuitenkin oikeus itse päättää hoidostaan ja siitä, kenelle saa antaa tietoja hänen terveydentilastaan ja hoidostaan. Hoitohenkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus, jonka mukaan potilasta koskevia tietoja ei saa antaa kenellekään sivulliselle, ei myöskään lähiomaisille, ilman potilaan lupaa. Jos potilas ei pysty tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tätä lupaa antamaan, potilastietoja annetaan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas tätä kieltäisi.

Potilas ei aina itse pysty osallistumaan hoitoonsa. Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaslain 6 §:n mukaisesti potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Tällöin sinulla on oikeus potilaan läheisenä saada kuulemista ja suostumuksen antamista varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta.

Läheisenä sinun tulee suostumusta antaessasi ottaa huomioon potilaan aiemmin ilmaisema tahto tai, jos hoitotahtoa ei ole ilmaistu, hänen henkilökohtainen etunsa. Jos läheinen kieltää hoidon antamisen tai hoitotoimenpiteen tekemisen potilaalle, potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä suostumisesta kieltäytyvän henkilön kanssa muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen näkemykset hoidosta eroavat toisistaan, potilasta hoidetaan tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena. Jos läheisiltä ei saada selvitystä siitä, millainen hoito vastaisi potilaan tahtoa, potilasta hoidetaan tavalla, jota voidaan pitää hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena.

Alaikäisen potilaan asema

Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi annettavaa tarpeellista hoitoa.

6.2.2020 Potilasasiamies