Sinulla on oikeus saada tietoa terveydentilastasi ja hoidostasi sekä hoidon aikana että sen jälkeen. Tietoa tulee antaa ymmärrettävässä muodossa ja käytämme tarvittaessa tulkkia. Toivomme sinun kokevan hoitosi avoimena ja luottamuksellisena. Hoitosi toteutetaan aina yhteisymmärryksessä kanssasi ja toivomme sinun osallistuvan hoitoosi. Sinun tulee saada tietoa hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hoitoosi liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä, kun hoidostasi päätetään. Potilaslain (5§) mukaan selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan hengelle tai terveydelle.

 

Henkilötietolain 26-28 § mukaan potilaalla on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjoissa olevat tiedot. Sinulla on oikeus pyytää kopioita potilasasiakirjoistasi. Osoita kopiopyyntösi potilaskertomusarkistoon rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella. Potilaan oikeudesta tietojen saantiin säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 ja 12 §:ssä. (30.6.2000/653)

16.5.2022 Potilasarkisto 2