Tyytymättömyys hoitoon

Mikäli  koet, että hoitosi ei ole sujunut toivotulla tavalla, toivomme, että kerrot siitä meille. Jos jokin hoitoosi liittyvä asia on sinulle epäselvä, on hyvä keskustella siitä lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Usein asiat ratkeavat avoimella keskustelulla ja hoidossa kokemasi puutteet voidaan korjata.

Muistutus

Mikäli keskusteluyhteys hoitavaan tahoon ei tuota toivottua tulosta tai et saa kysymyksiin vastauksia, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen hoitoyksikön johtajalle.

Muistutus tehdään joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella. Muistutuksesta on käytävä ilmi potilaan henkilötiedot (nimi, osoite ja henkilötunnus). On suositeltavaa, että potilas itse tekisi muistutuksen. Jos muistutuksen tekijä on jokin muu henkilö, ei muistutuksen vastauksessa voida paljastaa potilastietoja. Potilasasiamies voi tarvittaessa auttaa sinua muistutuksen tekemisessä. Johtajaylilääkäri antaa asiaan kirjallisen ratkaisun, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta toteutettavat toimenpiteet. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa. Muistutukseen liittyviä asiakirjoja ei säilytetä potilaskertomuksessasi vaan johtajaylilääkärin arkistossa.

Kantelu

Mikäli haluat tai olet tyytymätön muistutuksen ratkaisuun, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) tai Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti ja pysyvästi vammautuneen potilaan hoitoa. Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. 

Ennen kantelun tekemistä pyritään asia kuitenkin ratkaisemaan organisaation sisäisesti esimerkiksi muistutuksen tai muun asian käsittelyn avulla.  AVI:n tehtävänä on valvoa terveydenhuollon palveluiden laatua ja määrällistä riittävyyttä. Kantelun avulla sinulla ei ole mahdollisuutta saada korvauksia eikä AVI tai Valvira voi muuttaa tehtyjä hoitopäätöksiä. Kanteluun annetussa päätöksessä voidaan antaa hallinnollista ohjausta siitä, miten asiassa olisi tullut menetellä. Sen tavoitteena on ohjata ammattihenkilöä tai toimipaikkaa toimimaan vastaisuudessa toisella tavalla.

Aluehallintovirasto tai Valvira ei tutki kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelun käsittelyaika on useita kuukausia. Kanteluun annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Kanteluasiaan annettu päätös on maksuton.

Potilasvahinko

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja, jotka ovat tapahtuneet Suomessa annetun terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä. Henkilövahingolla tarkoitetaan sairautta, vammaa tai muuta terveydentilan tilapäistä tai pysyvää heikentymistä tai kuolemaa.

Potilasvahingosta tehdään ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Vahinkoilmoituslomakkeita saat potilasasiamieheltä sekä Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä. 

Voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen itse tai tarvittaessa potilasasiamiehen avustuksella. Täytetyn potilasvahinkoilmoituslomakkeen voit lähettää suoraan Potilasvakuutuskeskukselle. Sinun ei tarvitse liittää mukaan kopioita potilaskertomuksesta eikä esittää vahingonkorvausvaatimusta. Potilasvahinkoilmoituksen käsittelyaika on 4-6 kuukautta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee asian ja korvausperusteet itsenäisesti saamiensa selvitysten perusteella. Päätös lähetetään sinulle ja jos päätös on myönteinen, saat myös lomakkeen korvausvaatimusten täyttämistä varten. Lomakkeessa sinua pyydetään antamaan korvausten arviointiin ja maksamiseen liittyviä selvityksiä, kuten lääkereseptit, kuitit ja tiedot muualta mahdollisesti saaduista korvauksista tai etuuksista.

Potilasvakuutuskeskuksen antama päätös lähetetään myös johtajaylilääkärille, joka antaa päätöksen tiedoksi asianomaiselle ylilääkärille ja tarvittaessa vastuualuejohtajalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään sairauskertomuksestasi erillään potilaskertomusarkistossa.

Lääkevahinko

Lääkevahinkovakuutus korvaa henkilövahingon, joka on seurausta yllättävästä Suomessa myyntiin luovutetusta tai myydystä lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta. Lääkevahingolla tarkoitetaan sairautta tai vammaa, jonka käyttämäsi lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Lääkkeen käytön ja haittavaikutuksen välillä tulee olla todennäköinen syy-yhteys.

Lääkevahinkovakuutuksesta voidaan korvata ainoastaan asianmukaisen lääkityksen aiheuttamat haittavaikutukset.  Jos lääkkeen määräämisessä tai antamisessa on tapahtunut virhe tai jos vahinko on aiheutunut reseptilääkkeen toimittamisesta apteekista reseptin tai säännösten vastaisesti, kysymyksessä voi olla potilasvahinkolain nojalla korvattava vahinko. Korvausta haetaan silloin Potilasvakuutuskeskukselle tehtävällä ilmoituksella.

Lääkevahinkokorvausanomus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta.  Korvaushakemukseen ei tarvitse liittää mukaan potilaskertomuskopioita, kuitteja tai muita selvityksiä. Ne selvitetään siinä vaiheessa, jos vahinko katsotaan korvattavaksi.

Jos epäilet lääkevahinkoa, lisätietoa löytyy Lääkevahinkovakuutus -sivuilta.

Esinevahinko

Jos irtain omaisuutesi vahingoittuu tai katoaa sairaalakäynnin yhteydessä, voit hakea siitä korvausta sairaalalta esinevahinko-lomakkeella. Sairaanhoitopiiri on vahingonkorvauslain 3. luvun mukaan korvausvastuussa, jos sen työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa potilaan irtaimelle omaisuudelle. Huomaathan, että sairaala kehottaa olla ottamatta tarpeettomia esineitä mukaan sairaalaan.

Tapaturma

Sairaalassa hoidon tai käynnin yhteydessä potilaille saattaa joskus sattua onnettomuuksia. Onnettomuuksien aiheuttamista vahingoista voi olla mahdollista saada korvauksia sairaalan vakuutusten kautta.

Sen sijaan vahingosta, joka on aiheutunut tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteen tai muun vastaavan toimenpiteen tai sairaankuljetuksen yhteydessä, voi olla mahdollisuus saada korvauksia Potilasvakuutuskeskukselta.