Potilas- ja asiakastiedot

Sinulla on oikeus tarkistaa omat tietosi. Potilastietoja tai asiakastietoja voit pyytää kirjallisella potilastietojen kopiopyyntö-lomakkeella tai vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käy ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot. Pyyntö osoitetaan VKS/potilaskertomusarkistoon. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle ja hoidolle tai jonkun muun henkilön oikeuksille. Jos tietojen luovutusta halutaan rajoittaa tai tehdään epäävä päätös, on päätös annettava potilaalle kirjallisena perusteluineen ja valitusosoituksineen. Potilas voi saattaa kielteisen päätöksen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Hän toimittaa tietosuojavaltuutetulle vapaamuotoisen hakemuksen ja liittää siihen kopiot tarkastuspyynnöstä ja päätöksestä.

Omakanta

Täysi-ikäinen potilas voi katsoa omat potilastietonsa Omakanta-portaalin kautta, jonne voi kirjautua joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kelan KanTa-sivustolta.

Vaasan keskussairaalan potilastiedot:

  • käyntien tekstit
  • diagnoosit
  • toimenpiteet
  • riskitiedot
  • lääkitystiedot
  • reseptit

talletetaan kansallisen potilastiedon arkistoon 18.11.2015 alkaen. Sitä vanhemmat tiedot ovat pyydettävissä kirjallisella pyynnöllä potilaskertomusarkistosta.

Röntgenkuvat

Voit tehdä röntgenkuva tilauksen potilastietojen kopiopyyntö-lomakkeella. Toimitamme kuvat CD/DVD-tallenteina. Alkuperäisiä filmiröntgenkuvia lainaamme ainoastaan jatkohoitopaikkaan laitosten välisinä siirtoina. Röntgenkuvien säilytysaika on 12 vuotta kuvauksesta.

Alaikäinen/holhottava

Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Mikäli hoidosta päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojensa antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin.

Edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat pääsääntöisesti samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävän henkilön. Kuolleen henkilön elinaikaista hoitoa koskeviin potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai etujensa selvittämisestä tai toteuttamista varten. Vainajan elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on kyseisen käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä. Pyyntö osoitetaan VKS/potilaskertomusarkistoon.

16.5.2022 Potilasarkisto 2