Vaasan keskussairaala tilaa tulkit pääosin Mico Botnia tulkki- ja käännöspalveluista (ent. Pohjanmaan tulkkikeskus). Vuonna 2016 tulkattiin yhteensä noin 2000 tuntia Mico Botnia tulkki- ja käännöspalveluiden (silloinen Pohjanmaan tulkkikeskus) tulkkien toimesta. Osastot tilasivat 303 kertaa tulkin paikalle, poliklinikat 1195 kertaa ja psykiatrian yksikkö 168 kertaa. Myös potilasasiamies asioi tulkin avulla yksittäisissä tilanteissa. Yhteensä keskussairaalassa oli vuonna 2016 tarvetta noin 25 eri kielen tulkkaukseen. Viittomakielen tulkit tilataan yksityisten palveluntarjoajien keskuudesta. Keskussairaalan oman henkilökunnan osaamista hyödynnetään myös tulkkaustilanteissa tarpeen mukaan.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa sairaalan henkilökuntaa ottamaan huomioon hoitotilanteissa asiakkaan äidinkieli ja kulttuuri. Jos henkilökunnan kanssa ei löydy yhteistä asiointikieltä, niin pyritään hankkimaan avuksi tulkki. Tällöin hoitoyksiköissä on oltava ennakkoon tieto tulkkaustarpeesta. Jos jostain syystä tulkin tarvetta ei olekaan, niin on tärkeää, että siitä ilmoitetaan ajanvarauskirjeessä olevaan puhelinnumeroon, että sairaalan henkilökunta voi perua tulkkipalvelun.

Sairaalassa kirjataan asiakkaan potilasasiakirjatietoihin äidinkieli ja mahdollinen tulkin tarve sen tullessa ilmi. On tärkeää, että

  • lääkärin laatiessa lähetettä erikoissairaanhoitoon, asiakas pyytää häntä merkitsemään mahdollisen tulkkaustarpeensa lähetteeseen
  • hoitoon tullessa asiakas pyytää henkilökuntaa tarkistamaan, onko tulkkaustarve kirjattu potilastietoihin


Kun asiakas saapuu hoitoon päivystyksellisesti tai tulkin tarve ei muuten ole hoitopaikassa tiedossa, tilaa henkilökunta tulkin ohjeistuksensa ja mahdollisuuksien mukaisesti. Läsnäolotulkkauksen sijasta voidaan käyttää myös etätulkkausta (puhelin/video).

Tulkilla on salassapitovelvollisuus, ja hän ilmoittaa tarvittaessa jääviydestään. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana, asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana hoida muita kuin tulkkaustehtäviä. Tulkki ei anna tulkattaville neuvoja tai ohjausta asian hoitamisessa ennen tulkkausta, sen aikana tai sen jälkeen, eikä ota yhteyttä tulkattavaan ennen tai jälkeen tulkkauksen (Asioimistulkin ammattisäännöstö.) Asiakkaan omaiset voivat toimia tulkkeina ainoastaan hätätilanteissa, kunnes saadaan ammattitulkki paikalle.

Oikeus tulkkauspalveluun on myös henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta. Suomen Kuurosokeat ry. on tehnyt valtakunnallisen ohjeistuksen sairaaloiden henkilökunnalle liittyen tulkkauskäytäntöihin. Kuulovammaiset asiakkaat järjestävät Vaasan sairaanhoitopiirin alueella yleensä itse tulkin mukaan sairaalakäynnille. Viittomakielen tulkit tilataan pääosin yksityisten palveluntarjoajien keskuudesta.  Sairaanhoitopiiri tekee tiivistä yhteistyötä FinFonic Oy:n kanssa liittyen kuulolaitehankintoihin ja niiden huoltoon. Sairaanhoitopiirin alueella on noin 30 000 kuulolaitetta käyttävää asiakasta

23.5.2018 HR-yksikkö