Kieli on olennainen osa ihmisen identiteettiä ja kulttuuria. Sairaalassa kieli vaikuttaa potilaan hoitokokemukseen. Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa ja hoitoaan koskeviin päätöksiin sekä ymmärtämään hoidon tarkoituksen. Siksi on tärkeää, että potilaan hoito sairaalassa tapahtuu hänen omalla äidinkielellään.

Potilaiden kielellisistä oikeuksista säädetään kielilaissa, terveydenhuoltolaissa sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Kielilain mukaan jokaisella on oikeus käyttää viranomaisessa asioidessaan omaa kieltään, ruotsia tai suomea sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä. Terveydenhuoltolain mukaan erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia käsittävän sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoito järjestetään kuntayhtymän molemmilla kielillä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä, joko ruotsiksi tai suomeksi. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista velvoittaa sairaalan henkilökuntaa ottamaan huomioon hoitotilanteissa asiakkaan äidinkielen ja kulttuurin.

Sairaalassa kirjataan asiakkaan potilasasiakirjatietoihin äidinkieli ja mahdollinen tulkin tarve sen tullessa ilmi. On tärkeää, että:

  • lähettävä lääkäri ja asiakas huolehtivat yhdessä siitä, että asiakkaan mahdollinen tulkkaustarve merkitään erikoissairaanhoidon lähetteeseen
  • asiakkaan saapuessa erikoissairaanhoitoon henkilökunta tarkistaa, onko tulkkaustarve kirjattu potilastietoihin.

Jos potilaan äidinkieli on jokin vieras kieli, hoitoyksikkö järjestää tarvittaessa tulkkaus- ja käännösapua. Vaasan keskussairaala tilaa vieraiden kielten tulkit pääosin Mico Botnia tulkki- ja käännöspalveluista (ent. Pohjanmaan tulkkikeskus). Viittomakielisillä kuuroilla on oikeus viittomakielen tulkkaukseen. Hoitoyksikkö tilaa kotimaisten viittomakielten tulkit yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammaisilla, jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta on oikeus tulkkauspalveluun. Hoitoyksikkö tilaa tarvittavan kommunikointimenetelmän osaajan yksityiseltä tulkkauspalvelun tarjoajalta. Läsnäolotulkkauksen sijasta voidaan käyttää myös etätulkkausta (puhelin/video).

Asiakkaan omaiset tai ystävät voivat toimia tulkkeina ainoastaan hätätilanteissa, kunnes saadaan ammattitulkki paikalle. Jos jostain syystä tulkin tarvetta ei olekaan, niin on tärkeää, että siitä ilmoitetaan ajanvarauskirjeessä olevaan puhelinnumeroon, jotta sairaalan henkilökunta voi perua tulkkauspalvelun.

14.9.2020 redaktion_toimitus