Tietosuojaselosteet

ASIANTUNTIJAVERKOSTON TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterin nimi
No harm -asiantuntijaverkosto

2 Rekisterinpitäjä
Nimi Vaasan sairaanhoitopiiri - Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Osoite Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa
Muut yhteystiedot Vaihde 06 213 1111, noharm(at)vshp.fi
Vastuuhenkilö Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi Tarja Pajunen ja Jenni Isotalo
Osoite/Yksikkö
Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa
Muut yhteystiedot 
tarja.pajunen(at)vshp.fi, p. 040 182 0904
jenni.isotalo(at)vshp.fi, p. 

4 Tietosuojavastaava
Nimi Tuija Viitala
Osoite Hietalahdenkatu 2 – 6, 65130 Vaasa
Muut yhteystiedot 06 2131840, tuija.viitala(at)vshp.fi

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteystietoja käytetään henkilöiden kontaktointiin, mahdollisten kyselytutkimusten lähettämiseen, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksessa laadittujen ohjeiden ja toimintamallien asiantuntija-arviointiin ja kommentointiin, sekä Uutiskirjeen lähettämiseen.

6 Rekisterin tietosisältö / henkilötietojen käsittelyn kohde
Henkilörekisteriin kerätään siihen suostumuksensa antaneiden sosiaali- ja terveyssektorilla tai muuten potilas- ja asiakasturvallisuudessa kiinnostuneiden ja pätevöityneiden henkilöiden yhteystiedoiksi ilmoittamat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, sekä tieto henkilön asemasta organisaatiossa sekä organisaatio.

7 Henkilötietojen tyyppi tai henkilötietoryhmät
Henkilöistä kerätään heidän yhteystietonsa, joita käyttävät virkansa tai toimensa hoitamisessa tai jotka he ovat itse ilmoittaneet.

8 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä toimivat itse rekisteriin ilmoittautuvat henkilöt.

9 Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen ulkopuolelle.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Henkilötietojen säilytysaika
Yhteystiedot säilytetään listalla, kunnes henkilö ilmoittaa haluavansa ne pois listalta. Julkisen virkansa perusteella uutiskirjeen saavan henkilön yhteystiedot säilytetään niin kauan kun henkilö toimii virassaan, jonka perusteella hänen yhteystietonsa ovat listalla. Listan ajantasaisuus käydään läpi joka toinen vuosi.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole

b) Sähköisessä järjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriä ylläpidetään excel-tiedostossa, joka säilytetään keskuksen verkkoasemalla. Verkkoasemalle on rajattu pääsy keskuksen työntekijöillä. Lisäksi ylläpidetään Outlook-yhteystietolistaa. Outlook listat ovat sellaisten henkilöiden omissa työsähköposteissa, jotka lähettävät uutis- tai verkostokirjeitä. Sähköposteihin kirjaudutaan henkilökohtaisilla salasanoilla.

13 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

14 Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

15 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

16 Oikeus peruuttaa suostumus
Yhteystietorekisteriin ilmoittautuminen toimii suostumuksena tallentaa henkilön ilmoittamat yhteystiedot rekisteriin.

17 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

18 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

TIETOSUOJA SELOSTE JOHTAVIEN SOTE-TOIMIJOIDEN JA POTILASTURVALLISUUDESTA VASTAAVIEN TAHOJEN YHTEYSTIEDOT

1 Rekisterin nimi
Johtavien SOTE-toimijoiden ja potilasturvallisuudesta vastaavien tahojen yhteystiedot

2 Rekisterinpitäjä
Nimi Vaasan sairaanhoitopiiri - Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Osoite Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa
Muut yhteystiedot Vaihde 06 213 1111, noharm(at)vshp.fi
Vastuuhenkilö Tuija Ikonen, tutkimusjohtaja

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi Tarja Pajunen ja Jenni Isotalo
Osoite/Yksikkö
Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa
Muut yhteystiedot 
tarja.pajunen(at)vshp.fi, p. 040 182 0904
jenni.isotalo(at)vshp.fi, p. 

4 Tietosuojavastaava
Nimi Tuija Viitala
Osoite Hietalahdenkatu 2 – 6, 65130 Vaasa
Muut yhteystiedot 06 2131840, tuija.viitala(at)vshp.fi

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteystietoja käytetään henkilöiden kontaktointiin, mahdollisten kyselytutkimusten lähettämiseen.

6 Rekisterin tietosisältö / henkilötietojen käsittelyn kohde

Henkilörekisteriin kerätään sosiaali- ja terveyssektorilla johtavassa asemassa työskentelevien henkilöiden (sairaanhoitopiirien- ja kuntayhtymien johtajat, perusturvajohtajat, johtavat ylilääkärit, johtavat ylihoitajat tms.), sekä potilasturvallisuus ja laatuasioista vastaavien henkilöiden työsähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, sekä tieto henkilön asemasta organisaatiossa sekä organisaatio.

7 Henkilötietojen tyyppi tai henkilötietoryhmät
Henkilöistä kerätään heidän yhteystietonsa, joita käyttävät virkansa tai toimensa hoitamisessa,

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaista tietolähdettä ei ole. Yhteystiedot on kerätty julkisten toimijoiden internetsivuilta. Tietoja voidaan myös kerätä muilta rekisterinpitäjiltä, kuten Kuntaliitto, THL ja STM , sekä suoraan kuntien ja kuntayhtymien kirjaamoiden kautta.

9 Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen ulkopuolelle. Koska kyseessä on julkisesti saatavilla olevat yhteystiedot, voidaan niitä harkinnan mukaan luovuttaa kyselytutkimuksen tekijöille.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Henkilötietojen säilytysaika
Yhteystietoja säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin henkilö toimii virassa/toimessa, jonka perusteella hänen yhteystietonsa ovat listalla. Listan ajantasaisuus käydään läpi joka toinen vuosi.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole

b) Sähköisessä järjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriä ylläpidetään excel-tiedostossa, joka säilytetään keskuksen verkkoasemalla. Verkkoasemalle on rajattu pääsy keskuksen työntekijöillä.

13 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

14 Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

15 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

16 Oikeus peruuttaa suostumus
Yhteystietorekisteriin ilmoittautuminen toimii suostumuksena tallentaa henkilön ilmoittamat yhteystiedot rekisteriin.

17 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

18 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.