Antti ombesörjer samarbetet i arbetsflödet för sote-stödtjänster

I den gemensamma Aster-kundorganisationen arbetar många som övergått från arbete inom beställarorganisationerna till projektarbete inom Aster. En av dem är produktägare Antti Isotalo, som tidigare arbetat för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Då Vasa sjukvårdsdistrikt gick med i upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Essote och Siun Sote kom man samtidigt överens om riktlinjer för samarbetet. Aster-kundorganisationen grundades för att koordinera arbetet i anslutning till upphandlingen av det nya systemet och för att koordinera samarbetet mellan de fyra beställarna. Fastän kundorganisationen fysiskt är belägen i Jyväskylä och administreras av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt rekryteras yrkesutbildade inom social- och hälsovård till kundorganisationen från alla beställarorganisationer.

Låt inte storleken skrämma

Antti Isotalo inledde arbetet som produktägare för sote-stödtjänster i augusti 2020. Arbetet som provisor vid sjukhusapoteket vid Vasa centralsjukhus byttes ut till ett intensivt samarbete inom teamet för sote-stödtjänster, som består av representanter från beställarorganisationerna och systemleverantören.

Antti betonar, att Aster-kundorganisationen representerar alla beställare likvärdigt. Målet är vara uppdaterad kring var och en av beställarnas målsättningar samt beställarnas gemensamma målsättningar, så att en fungerande lösning kan hittas för alla.

- Varje region har sina egna särdrag, må det handla sote-integrationens omfattning, landskapets servicefragmentering, regionens språkliga fördelning eller tjänsternas uppbyggnad. Jag tror ändå starkt på att alla dessa saker går att lösa så länge det finns en vilja att förstå och bli förstådd.

Önskemålen, förväntningarna och rädslorna på projektet, som redan pågått flera år, är naturligtvis många. Att bearbeta stora ämneshelheter kräver tid, tålamod och förmåga att prioritera.

- Allt kan inte göras på en gång, påminner han.

- Då jag gick med i arbetet visste jag givetvis att projektet är stort och helheterna omfattande, men jag anser det ändå vara överraskande hur enormt Aster-projektet verkligen är. Man ska inte låta sig skrämmas av storleken, eftersom det i slutändan trots allt handlar om att spjälka upp saker i mindre uppgifter och hitta aktörer till dem.

Fokus på det väsentligaste

Arbetet med det nya klient- och patientdatasystemet har delats upp i sex huvudprojekt, dvs. arbetsflöden, vilka är socialvård, hälsovård, sote-stödtjänster, elektroniska tjänster, rapportering och analysering och sote-integration. Dessa arbetsflöden kompletteras även av ett tekniskt projekt, även kallat icke-funktionellt arbetsflöde. I kundorganisationen leds dessa helheter av produktägarna och deras motsvarigheter inom beställarorganisationerna, dvs. projektcheferna.

Produktägarna fungerar som länkar mellan beställarna och systemleverantören. Anttis ansvar är bland annat att se till att arbetsflödet för sote-stödtjänster framskrider enligt tidtabellen. Han ser till att samarbetet olika arbetsflöden emellan fungerar och att nödvändiga beslut som rör sote-stödtjänster blir gjorda.

Till sote-stödtjänster hör exempelvis uppgifter i anslutning till ekonomiförvaltning, resurser och kapacitetshantering samt en brokig skara kliniska och icke-kliniska stödtjänster.

- I vårt arbetsflöde behandlas ärenden allt från fakturering och tidsbokning till processen kring dodsfall och medicinregister, berättar Antti.

Eftersom stödtjänster består av väldigt mångsidiga funktioner ligger utmaningen i att hitta det väsentligaste från varje ämneshelhet som systemutvecklingsarbetet ska fokusera på.

- Nuläget och framtida målsättningar avhandlas en ämneshelhet i taget, det kan handla om vilka möjligheter gemensamma register bidrar till för betalningsuppföljningen eller om sammanställningar gällande enheternas lägescentral, så att en tydlig bild av befintliga och lediga resurser kan upprätthållas, konstaterar Antti.

Informationsflödet sker via distansmöten

Som på många andra arbetsplatser distansarbetar man inom Aster-projektet på grund av rådande Corona-läge. Antti deltar dagligen i arbetsgrupper och videomöten. Beroende på ämne så deltar exempelvis representanter från Aster-organisationen och systemleverantören, projektchefer och sakkunniga från Vasa och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Essote och Siun Sote.

Antti tackar dem för ett otroligt fint samarbete.
- Naturligtvis kan ingen veta allt. Mångsidig sakkunskap hos beställarorganisationernas sakkunniga är i nyckelposition då definitionsarbetet ska styras till rätt håll ur kundernas, användarnas och organisationernas perspektiv.

Tillbaka till projektnyheter