Beslutsfattandet om övergången till leveransprojektet inleds

Aster-projektet har avancerat till det skede där varje medverkande organisation fattar beslut om att övergå till leveransprojektet. Planeringsprojektet är på slutrakan och minimisammansättningens målsättningar, dvs. de delar som ska verkställas för varje region, har uppnåtts. Förutom planeringsprojektets slutresultat är dessutom projektplanen, APTJ-systemets anpassnings- och konfigurationsplan, migrations och konversionsplaner, ibruktagningsplaner samt leveransprojektets utbildnings- och kommunikationsplaner är fem före klara. Planeringsprojektet upphör vid utgången av september.

Om vad fattar man beslut?

Alla fyra organisationer har förbundit sig till upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem hösten 2020. Under planeringsprojektet har man samlat in information om regionernas nuläge, preciserat upphandlingens omfattning och introducerat systemleverantören i den finländska social- och hälsovården och därefter kartlagt de funktioner som fortfarande kräver systemutveckling av leverantören. På motsvarande sätt har leverantören introducerat våra sakkunniga inom social- och hälsovård i systemlösningarna. På basen av dessa uppgifter har leverantören definierat ett fast pris för hela leveransen.

Nu fattas beslut om övergången till leveransprojektet. Det egentliga Aster-systemlösningen byggs upp i projektet. Som en väsentlig del av systemutvecklingen hör utvecklingen av social- och hälsovårdens metoder, verksamhetsmodeller och processer för att säkra kvalitativ vård och service till invånarna också i fortsättningen. I leveransprojektet testas också det nya klient- och patientdatasystemet och tas till slut i bruk.

Enligt nuvarande plan inleds leveransprojektet i januari 2022.

Aster-logo

Vem beslutar och när?

Beslutsfattandet har lite olika tidtabell i de olika regionerna. Ärendet finns på föredragningslistorna och behandlas enligt samkommunernas, kommunernas och sjukvårdsdistriktens på förhand uppsatta tidtabeller för styrelser och/eller fullmäktige.

Först ut i beslutsfattandet är Essote, vars styrelse och fullmäktige sammanträder 19.8 respektive 26.8. Samma dag sammanträder också Siun sotes styrelse. Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fattar beslut i ärendet den 30.8 och fullmäktige den 13.9. I Mellersta Finland fattar kommunerna (och sote-samkommunerna) sina egna beslut och därefter är det dags för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP) styrelse och fullmäktige att fatta sina beslut 29.9 respektive 15.10. KSSHP fattar beslut sist i ordningen, eftersom de avtalsenligt representerar de övriga beställarorganisationerna.

Ifall någon region beslutar att inte övergå till leveransprojektet, upphör alla fyra beställarorganisationers och leverantörens samarbete och beställarorganisationernas ikraftvarande avtal och samarbete gällande Aster upphör. Samtidigt sägs de avtal som gjorts mellan beställarorganisationerna och systemleverantören Cerner upp utan ekonomiska påföljder.

Tillbaka till Aktuellt