Slutspurt för kartläggningsarbetet och höstens arbetsgrupper

Aster Bothnias höst har handlat om regionala arbetsgrupper och om kundorganisationens gemensamma arbetsgrupper samt utbildningar. I december väntar ännu flera intensiva arbetsdagar före året avrundas.

Den gångna hösten, kommande vintern och ännu under våren kommer vi fokusera på definitionsarbetet inom ramen för planeringsprojektet. Definitionsarbetet innebär att beställarorganisationerna beskriver verksamheten och kartlägger systemlösningarna inom social- och hälsovården samt drar upp riktlinjer för framtida verksamhet.

- Den här hösten har arbetet kretsat kring arbetsgrupperna. Först har på förhand uppgjorda ämnesområden behandlats i våra egna regionala arbetsgrupper, och därefter har innehållet behandlats vidare i gemensamma arbetsgrupper med de övriga beställarna och leverantören, berättar projektchef Elina Friederiksen.

135 arbetsgrupper har schemalagts för det här året med leverantören Cerner och Aster-organisationen, av vilka 104 grupper har slutförts. I dessa arbetsgrupper har social- och hälsovårdens olika delområden avhandlats, så som klient- och patientfakturering, dokumentation, social- och hälsovårdens gemensamma klientplan samt nationella tjänster.

Projektchef Elina Friederiksen

Utbildning med möjligheter

Före julen kommer tidtabellen för vårens arbetsgrupper att göras upp för projektets sex huvudprojekt. Under våren fördjupas en del av de redan behandlade ämneshelheterna och även nya ämnen kommer att tas upp. Därför behöver ännu fler sote-experter komma med i definitionsarbetet.

Projektkontorets personal har under hösten deltagit i systemleverantörens Early Visibility –utbildningar (EVS). Även en del av de sakkunniga som deltar i definitionsarbetet har, beroende på sin roll, getts en djupare introduktion genom dessa utbildningar.

- Syftet med EVS-utbildningarna är att bekanta sig med hur systemhelhetens logik fungerar. Genom utbildningar kan vi bättre förstå, hurdana möjligheter systemlösningarna erbjuder som stöd till framtida verksamhetsmodeller, berättar Friederiksen.

Samarbetet intensifieras

Under den gångna hösten har sjukvårdsdistriktets 13 medlemskommuner bidragit med mycket information för att få fram en bild av nuläget. Eftersom det i regionen finns många olika aktörer finns stora skillnader i verksamheten och i verktygen.

Aster Bothnias arkitektteam har kartlagt bland annat datasystemen och aktörerna i Österbotten. I arbetet med det nya välfärdsområdet samlas ännu information om social- och hälsovårdens tjänster och maskinpark in. Även inom Aster Bothnia behövs den här informationen.

- Vi intensifierar samarbetet för att på ett så effektivt sätt som möjligt samla in information i arbetet med det nya välfärdsområdet och för Aster Bothnias behov. Vi använder oss av material som insamlats under landskapsberedningen, men information om maskiner och program blir snabbt föråldrad och därför kan det upplevas som att vi frågar samma saker igen, då vi är tvungna att uppdatera befintliga uppgifter, berättar regionala IT-direktören Kimmo Tiira.

Regional IT-direktör Kimmo Tiira

Mot gemensamma arbetssätt

Ett konkret exempel varför uppgifter om verksamhetssätt och maskinparker samlas in är exempelvis anordnandet av IT-support i framtiden. En anställd vid sjukvårdsdistriktet kan vara i kontakt med servicedesk medan en person ute i någon av kommunerna sköter uppgiften som IT-support vid sidan av sina ordinarie uppgifter.

- Samkommunen för välfärdsområdet inleder sin verksamhet före Aster Bothnia. Frågan om IT-support måste lösas också i mellanskedet så att den betjänar all sote-personal på bästa sätt, berättar Tiira.

Kontakten och förfrågningar har ställvis upplevts som belastande och har gett upphov till skarp kritik från kommunerna. Tiira förstår situationen, men önskar samtidigt ömsesidig förståelse.

- Det ligger i kommunernas intressen att vi har uppdaterad information. För då kan vi verkligen tillgodose behoven och planera framtida lösningar på basen av nuvarande situation. Genom samarbete uppnår vi bästa resultat.

Tillbaka till Aktuellt