Nu bygger vi ett system anpassat för kontinuerlig förändring

Då social- och hälsovårdensbranchens och IT- branschens experter möts är det Juha Salmi, teknisk projektchef, som tolkar och identifierar behov och beroendeförhållanden. Juhas uppgift är att säkerställa att det nya systemet får ett bra” hem”, alltså fungerande IT-tjänster för Österbottens social- och hälsovårdsexperter.

Hur kom du med i Aster Bothnia –projektet?
För närmare 25 år sedan ineldde jag mitt arbete inom telekommunikationsbranschen och därifrån via krokiga vägar vidare till utvecklingsuppgifter: bl.a. programvaruteknik, projektdragning, IT-tjänster, elektroniska tjänster och vårdreformen. De senaste åren har min uppgift i praktiken varit att fungera som tolk mellan sakkunniga inom verksamheten och IT, dvs. förstå verksamheten och hitta IT-lösningar i 2M-IT:s tjänst som stöder de identifierade behoven.

Din tittel är Teknisk projektchef och du ansvarar även för uppgiften som projektchef för elektroniska tjänster. Vad hör till din arbetsbeskrivning?
Aster Bothnia –projektets uppgifter är uppdelade i två olika delar, funktionell och icke-funktionell helhet. Den tekniska biten hör till den icke-funktionella helheten. Min uppgift är att säkerställa att den systemhelhet som ska tas i bruk har ett “hem”, dvs. IT-tjänster byggs upp så att systemet är tillgängligt för Österbottens experter och kommuninvånare. Samtidigt ser vi till att de systemlösningar som lämnar kvar i bruk kan anslutas till det nya systemet och skapar nya tjänster genom att utöka de elektroniska tjänsterna. Det nya systemet ersätter inte allt, utan en ny och förnyad helhet skapas.

Vilka erfarenheter från tidigare projekt, ämne eller egenskap har visat sig vara till nytta i Aster Bothnia –projektet?
Sett ur det egna arbetets synvinkel är det viktigaste nog förmågan att förstå helheter och identifiera olika sakers beroendeförhållanden. En bild börjar formas på ett tomt papper och innehåll hämtas in av sakkunniga från olika delområden.
Sörsta erfarenehten från de senaste åren är att man kan inte göra allt själv och att jag behöver aktörer från många olika delområden runt mig. För det andra så arbetar vi förutom i en konfidentiell bransch, sist och slutligen med människor – är de då IT-tjänstens kunder eller experter eller kommuninvånare som vi hjälper att uträtta sina ärenden.

Vilken är den största utmaningen rent teknsikt sett? Varför?
I Finland hittar man inte färdiga miljöer eller läror för den systemhelhet som nu byggs upp, utan alla tjänster ska byggas upp i samarbete med leverantörsnätverket och Aster-organisationen för att motsvara den finländska verksamhetsmodellen och lagstiftningen.

En annan utmaning är målsättningen att få ett integrerat system för social- och hälsovården, alltså att samma systemhelhet ska föra samman två verksamhetsområden och hitta en lösning på de annars traditionella datakommunikationssvårigheterna. Planeringen av Välfärdssamkommunen måste även tas i beaktande, eftersom den kommer ha betydande inverkan på Aster Bothnias arbete och den fortsatta planeringen.

Och för det tredje kan man observera att vid anskaffningen och ibruktagningen av dylika omfattande system så skapas även framtida lösningar. Delar av de system som nu tas i bruk används i en form eller en annan ännu i flera årtionden. Nu för tiden är system inte någonsin ”färdiga” då de anskaffas, utan en sorts grundlösning anskaffas och den kan utvecklas konternuerligt under de kommande åren. Ett system är således aldrig färdigt.

Vilken är, ur teknsik synvinkel, den största fördelen som Aster Bothnia kan ge social- och hälsovårdssektorns experter?
I bästa fall möjliggör ny teknik nya arbetssätt. T.ex. cirkulerande arbete, dokumentationsförfaranden, elektroniska tjänster för kommuninvånarna, lägesbilder, olika mätnings- och övervakningslösningar som kan föras hem är saker vars utveckling diskuterats under de gångna åren. Aster-projektet och systemhelheten som ska tas i bruk löser nödvändigtvis inte dessa frågor rakt av, men öppnar upp nya möjligheter. Största fördelen ur teknisk synvinkel är en gemensam och enhetlig grund som man kan bygga vidare på.

Dina arbetsdagar består av möten och skärmtid. Vad gör du som motvikt till ditt arbete?
Arbetsdagarna kan verkligen vara statiska rent fysiskt, och innehållsmässigt väldigt hektiska. Vardagen med nyfamilj och egnahemshus ger tid för fritid och motion. Då man växt upp på landet så måste man även slippa ut, gärna ut till havet. Fritiden fylls även med musik och frivilligarbete, band- och körövningar, träningar och spelningar.

Tillbaka till projektnyheter