Samarbete är projektchefens viktigaste arbetsredskap

Sirpa Kaustinen

Sirpa Kaustinen, projektchef för socialvården, förbereder som bäst arbetsgrupper, där regionens sote-sakkunniga konkret kommer att börja på med planeringen av framtida arbetssätt. På fritiden fylls trebarns mammans familjevardag med aktiviteter.

Hur kom du med i projektet?

Före APTJ-projektet arbetade jag med landskapsförnyelsen och därifrån var naturligt att övergå till APTJ-projektet där jag började arbeta i maj 2019. Tidigare har man talat om APTJ-projektet före projektet fick sitt officiella namn, Aster Bothnia.

Du är projektchef för socialvården. Vad betyder det i praktiken?

Till mina uppgifter hör projekthantering för socialvårdens del. T.ex. följer jag med att uppsatta mål för projektet uppnås och även kvalitets-, tidtabells-, kostnadsuppföljning. Jag gör upp lägesrapporter tillsammans med de andra projektcheferna och jag har ett tätt samarbete med projektkontorets andra sakkunniga samt med projektchefer vid de övriga beställarorganisationerna vart efter projektet avancerar.

Hurudana uppgifter arbetar du med just nu?

För tillfället är vi i början av planeringsprojektet och förbereder oss för definitionsarbetet, vilket är ett oerhört viktigt skede för socialvården del. Jag planerar och funderar på definitionsskedets arbetsgrupper tillsammans med socialvårdens förändringsledare, servicearkitekten, hälsovårdens projektchef och förändringsledare.

I de här arbetsgrupperna deltar från kommunerna utsedda sote-sakkunniga som drar upp riktlinjer för hurudant datasystem vi ska ha. Planeringen av arbetsgrupperna innebär t.ex. att man funderar på i hurudana helheter systemets funktionella krav skall byggas upp, hurudana sakkunninga och vilken typ av erfarenhet behövs till vardera arbetsgrupp och när dessa ska ordnas.

Vilka är de största utmaningarna för socialvården, på vilka man med projektet kan påverka?

Syftet med projektet är att förenhetliga verksamhetsprocesserna, som det nya gemensamma klient-och patientdatasystemet stöder. Naturligtvis finns även flera lagstiftningsaspekter som ännu hindrar informationsflödet. I regionen finns flera olika verksamhetssätt och olika klientdataystem för socialvården och olika patientdatasystem för hälsovården. Ett smidigt informationsflöde i nuvarande system är inte möjlig mellan socialvården och hälsovården.

Informationsluckor kan således uppstå i service- eller vårdkedjan, vilket i värsta fall kan äventyra klient- och patientsäkerheten, och mycket arbetstid går åt att reda ut saker.

Nya möjligheter behövs för att få klienterna delaktiga och digitala lösningar kan bidra till detta. Med ett nytt system och dess automatiska funktioner kommer även arbetsbördan minska för socialvårdens personal.

Ett verksamhetsutvecklingsprojekt är en lång och krävande process. Hur balanserar du upp arbetet?

Utan tvekan med familj och vänner samt promenader med min Bichon frisé. Jag studerar även ekonomi, så tankarna styrs även ditåt på fritiden. En annan passion jag har är att resa. Alla mina tre barn tävlingsidrottar, så kvällar och helger består av att sponsra, skjutsa och sporra.

Tillbaka till projektnyheter