Ett öppet sinne är den yrkesutbildades viktigaste arbetsredskap

Sofia RantalaTill Sofia Rantalas, utbildningschef vid Aster Bothnia, arbetsuppgifter hör att planera hur alla regionens ca 7000 yrkesutbildade inom social- och hälsovård ska lära sig det nya klient- och patientdatasystemet. Utbildningarna kommer att ordnas både som ledda utbildningar och självstudier.

Hur kom du med i projektet?
I november började jag vid 2M-IT och Aster Bothnia som utbildningschef. Jag har en lång arbetserfarenhet bl.a. från olika uppgifter inom försäkringsbranschen. Jag har arbetat speciellt med utbildningar och system och verksamhetsutveckling har varit en väsentlig del av arbetet. Jag har alltså tagit ett medvetet och modigt kliv in i en ny bransch, och jag har inte ångrat mig. Jag har ett kompetent och stöttande gäng runt mig och tillsammans med dem är det lätt att ha ett öppet sinne för att utveckla och lära sig nya saker.

Vad gör utbildningschefen?
Utbildningschefen är sakkunnig inom personalens kompetensutveckling. Jag är en del av det teamet och hit hör utbildningssakkunniga från alla Aster-organisationer, dvs. utbildningschefer från Aster Bothnia, Etelä-Savo, Siun Sote, Keski-Suomi och Aster-samarbetsorganisationen. Tillsammans koordinerar vi utbildningsplaneringen för det nya klient- och patientdatasystemet och i sinom tid också förverkligandet.
Utbildningschefens uppgifter är exempelvis att se till att en utbildning har lämpliga utrymmen och kompetenta utbildare.

Utbildningsteamets mål är att försäkra sig om att social- och hälsovårdspersonalen har tillräckliga systemkunskaper då vi övergår till det nya systemet.

Också projektkontorets yrkesutbildade personal behöver utbildningar. Jag koordinerar projektpersonalens kompetensutveckling, så att var och en får utbildning i enlighet med uppgift och behov.

Under pågående planeringsprojekt skapar vi en grund för leveransprojektets utbildningar. Det innebär en kartläggning av nuläget, öka projektpersonalens kompetens och planera kommande utbildningar. Under planeringsprojektet har fokus legat på att skapa en utbildningsstrategi för Aster, dvs. skapa en utbildningsstrategi på en övergripande nivå, som har utarbetats tillsammans med diverse intressentgrupper. I Österbotten har vi bl.a. preliminärt kartlagt utbildningsutrymmen och personalantal.

Här i Aster Bothnia samarbetar jag egentligen med hela projektkontoret, vilket är en av fördelarna med arbetet. Den senaste tiden har jag haft planering och bearbetning av de yrkesutbildades introduktion på mitt arbetsbord och vi har tagit fram en introduktionsstig för de substanssakkunniga som kommer med i projektet. I följande skede, dvs. leveransprojektet, kommer vi skapa ett eget utbildningsnätverk för Österbotten.

Vad vet vi i det här skedet om de yrkesutbildades utbildningar före det nya klient- och patientdatasystemet tas i bruk?
Utbildningarna för de yrkesutbildade inom social- och hälsovård, alltså systemanvändarna, inleds ca 12 månader före det nya systemet tas i bruk. Utbildningarna framskrider gradvis och består av olika självstudiematerial, nät- samt närstudier.

Vilken utbildning man får beror på vilka arbetsuppgifter man har. Vi talar om s.k. rollbaserade utbildningar, dvs. utbildningarna ordnas för användargrupper enligt den yrkesutbildades roll och verksamhetsmiljö. Utbildningarnas antal och förverkligande varierar beroende på i vilken roll man arbetar.

De yrkesutbildade inom social- och hälsovården står inför många förändringar de kommande åren. Hurdana tips vill du ge för att öka och upprätthålla den egna kompetensen?
Den egna kompetensen ska betraktas som en process som kräver kontinuerlig utveckling och som bör upprätthållas. Det håller arbetsmotivationen uppe och förbereder en på vad som komma skall.

Dessutom, för att lära oss nya saker, måste vi också lära oss bort från det gamla. Att styra bort gamla arbets- och tankesätt kan till och med vara svårare än att lära sig något nytt. Man behöver inte alltid glömma bort det gamla, men man måste aktivt göra utrymme och har förståelse för det nya. De egna tankemönstren behöver uppdateras. Inlärning och den egna utvecklingen underlättas om man klarar av att sätta fördomar och antaganden till sidan och ha ett öppet sinne.

För de framtida systemutbildningarnas del skulle jag vilja rekommendera att man i god tid ser till att de egna digitala kunskaperna är uppdaterade. Det lönar sig att i god tid diskutera med sin förman om utbildningsbehoven om man upplever att kunskaperna behöver uppdateras.

Vad gör du på fritiden?
På fritiden tillbringar jag tid med familjen, och barnens fritidsintressen tar upp stor del av tiden. Om jag inte är vid fotbollsplanen, rastar jag hundarna och skolar dem inom olika grenar som servicehund. Vi är mycket ute i naturen. Under ledigheterna far vi gärna norrut till Pyhä-tunturi, där trivs hela familjen året runt.

Tillbaka till projektnyheter