Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Aster Bothnia-projektets websidor

Enligt dataskyddsförordningen är den som ansvarar för personuppgifter skyldig att informera de registrerade personerna på ett tydligt sätt. Denna beskrivning uppfyller informationsskyldigheten.

1.       Personuppgiftsansvarig

Aster Bothnia -projektet c/o Vasa sjukvårdsdistrikt

Kontaktuppgifter: 

Tf. Projektdirektör Kimmo Tiira
Olympiagatan 3Q, 65100 Vasa
Tel. 040-1935011
E-post: kimmo.tiira(at)vshp.fi

Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Vasa sjukvårdsdistrikt/ Aster Bothnia, kommunikationsspecialist Varpu Saari
Olympiagatan 3Q, 65100 Vasa
Tel. 040 3589 981
E-post: varpu.saari(at)vshp.fi 

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Datasekretesschef
Tuija Viitala 
Sandviksgatan 2-6 
65130 Vasa 
Tel. 06 213 1840 
E-post: tuija.viitala(at)vshp.fi

2. Registrerade

Registrerade är de personer som har fyllt i kontaktformuläret på Aster Bothnias externa webbplats (asterbothnia.fi) eller som sänt respons eller något annat meddelande till den e-postadress som anges på webbplatsen.

3. Syftet med registret och behandlingen av personuppgifter

Grund för att föra register

Kontakt och växelverkan mellan den personuppgiftsansvariga och den registrerade i ärenden som gäller Aster Bothnia. Till exempel då den registrerade tar kontakt, tar ställning, kommenterar något, ber om tilläggsinformation eller ger respons och den personuppgiftsansvariga skickar ett svar.

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används endast för följande syften, som fastställts på förhand:

besvara en kontaktbegäran som den registrerade skickat via kontaktformuläret eller per e-post, analysera och föra statistik över responsen.

4. Personuppgifter som sparas i registret

Utöver i publiceringssystemet sparas uppgifterna i en e-postlåda, vars mottagare är medlemmar i Aster Bothnias kommunikationsgrupp som arbetar inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Registret innehåller följande uppgifter:

kontaktuppgifter:
namn
e-postadress
övriga uppgifter
personens respons eller meddelande
samt övriga uppgifter som den registrerade själv angett

Personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna lagras i enlighet med principen om ändamålsbegränsning endast så länge de behövs. Uppgifterna skyddas med de datasäkerhetssystem som används inom sjukvårdsdistriktet.

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och den som önskar använda sina rättigheter ska skicka en begäran till varpu.saari(at)vshp.fi:

Rätt till insyn

Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter som vi sparat.

Rätt till rättelse

Den registrerade kan be att felaktiga eller bristfälliga uppgifter om hen själv rättas.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade kan göra invändningar mot att personuppgifter om hen behandlas, om hen upplever att personuppgifterna har behandlats lagstridigt.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att be att uppgifterna raderas, om behandlingen av dem inte är nödvändig. Vi behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller meddelar ett motiverat skäl till att de inte kan raderas.

Det bör beaktas att den personuppgiftsansvariga kan ha en lagstadgad eller annan rätt att låta bli att radera en uppgift.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter om den registrerade grundar sig endast på samtycke och inte på till exempel en kundrelation eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Rätt till begränsning

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter, tills ärendet har avgjorts.

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att besvära sig hos dataombudsmannen. Dataombudsmannens kontaktuppgifter

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kontaktuppgifter fås regelmässigt av personerna själva när de fyller i kontaktformuläret på webbplatsen eller skickar e-post.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter ur registret

Uppgifter utlämnas inte utanför Aster Bothnia-projektet.

8. Behandlingstid

Personuppgifter behandlas under Aster Bothnia-projektets ibruktagningsskede.

9. Personer som behandlar personuppgifter

Rätten att använda registret har begränsats till namngivna personer inom Aster Bothnia-projektet. Vi kan också lägga ut en del av behandlingen av personuppgifterna till leverantören av publikationssystemet. I dylika fall säkerställer vi via avtal att personuppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och även i övrigt på behörigt sätt.

10. Översändande av uppgifter utanför EU

Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna för automatiserat beslutsfattande eller profilering.