Dialysavdelning flyttar till H-huset år 2022

Vasa centralsjukhus dialysavdelning flyttar till det nya H-huset när byggnaden står färdig hösten 2022. Patienterna och personalen får moderna utrymmen där dialysavdelningens specialkrav har beaktats redan vid planeringen.

I det nya H-huset får dialysen mer utrymme än i dagens läge. För hemodialys kommer det att finnas 20 vårdplatser, av vilka sex platser är så kallade vårdstolar. När utrymmena är rymligare kan patienternas integritet beaktas bättre och det blir lättare att upprätthålla sjukhushygienen. I H-huset kan patienterna erbjudas fler alternativ för hur behandlingarna förverkligas.

Det kommer också att finnas en dialyskiosk för den som vill sköta behandlingen själv. Patienterna kan boka tid till kiosken och där göra dialysbehandlingen själva i princip vilken tid på dygnet som helst. Kiosken och avdelningens utrymmen används också för utbildning och undervisning i hemvård. Avdelningens verksamhet kommer att digitaliseras och målet är att den ska fungera helt papperslöst.

Planeringen har utgått från personalens och klienternas synpunkter

Personalens sakkunskap och specialkompetens har man i hög grad använt sig av vid planeringen av den nya avdelningen. Utgångsuppgifterna till arkitekterna sammanställdes ur dialysverksamhetens, patienternas och personalens perspektiv.

Bra utvecklingsidéer har framkommit bland annat via ett idéhäfte och ett stort antal workshoppar där man har simulerat avdelningens funktioner för att hitta de bästa lösningarna. Bästa praxis har utretts också genom att bekanta sig med andra dialysavdelningar i Finland.

Ett viktigt delområde inom planeringen har varit att lyssna till dialyspatienternas åsikter och önskemål. Patienter på avdelningen har till exempel besvarat en enkät om vilka lösningar de själva föredrar.

Stort behov av nya utrymmen – personalen väntar redan ivrigt på flytten

Dialysavdelningen kommer att finnas på gatuplan (våning 0) i den del av H-huset som vetter mot stranden. Avdelningen kommer att ha egen ingång och egna parkeringsplatser reserverade särskilt för dialyspatienter.

De nuvarande utrymmena i E- och D-byggnaderna motsvarar inte den moderna dialysbehandlingens behov. De gamla utrymmena är i dåligt skick och har problem med inomhusluften. Utrymmena är trånga och personalen har tidvis oroat sig för om vårdplatserna räcker till. När H-huset är färdigt ska de gamla utrymmena rivas.

Vattenverket, som är en av de viktigaste apparaterna på dialysavdelningen, börjar vara uttjänt. Det nuvarande vattenverket är omkring tjugo år gammalt, så det nya vattenverket som installeras i H-huset fyller verkligen ett behov. I vattenverket framställs det vatten som används vid dialysbehandlingarna.

Dialysavdelningens personal väntar ivrigt på flytten till de nya utrymmena. Nu, sommaren 2020, börjar planerna klarna och upphandlingsrundan är avklarad även i fråga om vattenverket och dialysmaskinerna. Vasa sjukvårdsdistrikt kommer att få en modern dialysenhet som erbjuder sina patienter högklassig behandling i ändamålsenliga utrymmen.


Dialysbehandling behövs för patienter med svår njursvikt där de egna njurarna inte fungerar tillräckligt bra.
Under dialysen renas blodet från slaggprodukter och överflödig vätska som njurarna inte klarar av att avlägsna själva. Dialysbehandling ges i genomsnitt tre gånger i veckan och varje behandling tar 4–5 timmar. I och med att befolkningen åldras och livsuppehållande behandlingar blir allt vanligare ökar antalet dialyspatienter med 10–12 procent per år.

 

“Vårt mål är att kunden ska tycka att kvaliteten är den bästa i Finland.”
Marina Kinnunen
Direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer