H-huset blir tillgänglighetsanpassat och jämlikt för alla

Vid dörren till en stor sjukhusbyggnad kan vem som helst känna sig osäker. Hittar jag rätt plats? Hur ska jag anmäla mig? Var kommer jag fram med rullstol? Hittar jag till rätt vårdutrymme när min syn inte är så bra? Till H-huset är det lätt för alla att komma och alla kan på lika villkor uträtta sina ärenden.

H-huset planeras och byggs tillgänglighetsanpassat. I en tillgänglighetsanpassad miljö har människornas mångfald beaktats och alla kan uträtta sina ärenden på lika villkor. Byggnadens omgivning och inomhusutrymmen görs så lättanvända, säkra och trivsamma som möjligt för både kunder och personal.

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp. Det handlar inte bara om att röra sig, utan också om att se, höra, förstå, visa vägen och kommunicera. Behoven hos personer kan vara mångahanda och syns inte alltid utåt. Lagen och de krav som ställs på offentliga byggnader bidrar till en jämlik och tillgänglighetsanpassad planering.

Tillgänglighet gynnar alla

Tillgängligheten är en nödvändighet för många grupper, men även till stor nytta även för de övriga användarna. Alla gynnas exempelvis av tydliga markeringar och av att utrymmena inte ger ett överflöd av sinnesintryck.

Inne i H-huset har tillgängligheten beaktats i alla utrymmen för både kunderna och personalen. Planeringen gäller också omgivningen omkring H-huset. Det ska vara så smidigt och säkert som möjligt för alla att ta sig till H-huset och att överlag röra sig på sjukhusområdet.

Tillgängligheten är inte någon separat helhet i planeringen, utan något som beaktas i allt arbete under hela byggprojektet. Först på planerarens bord, sedan vid upphandlingen och slutligen under byggandet och underhållet av H-huset. Det handlar om högklassigt planeringsarbete och utförande.

Tillgängligheten befrämjes på många sätt

Vid planeringen av tillgängligheten utnyttjas mångsidig kompetens och samarbete med olika grupper.

De arkitektbyråer som deltar i projektet har lång erfarenhet av att planera sjukhus och andra offentliga byggnader. Sjukvårdsdistriktets tekniska enhet är förtrogen med kraven för sjukhusbyggande. Representanterna för vårdverksamheten för fram de utmaningar som framkommit i vårdarbetet gällande om tillgängligheten. Byggentreprenören bidrar med sina synpunkter på utförandet.

Under projektet har man hört representanter för olika patientföreningar, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Vasa stads tillgänglighetskoordinator gav ett utlåtande om planerna i tillståndsskedet. Hen har också deltagit i till exempel utvecklingsmöten.

Alliansen Bothnia High 5, som uppför H-huset, styr och ansvarar för att tillgängligheten verkställs. Tillgängligheten är en del av de viktigaste målen för projektet och den följs upp regelbundet med hjälp av nyckeltalsmätare.

Planeringen och genomförandet av tillgängligheten har lyckats när olika människor kan uträtta ärenden i H-huset smidigt och på lika villkor.  

H-talo_esteettömyys_esimerkit_SV.png

VSHP H-talo Pääaula_800x600.jpgH-huset: vyn från hissaulan till huvuddörren.

 

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer