Årsöversikt 2020 för alliansen Bothnia High 5

H-huset framskrider enligt tidtabellen i fråga om både planeringen och byggandet. För alliansen Bothnia High 5 och H-husets byggplats blev konsekvenserna av coronaviruspandemin små under 2020.  

H-huset framskrider enligt tidtabellen 

H-husets byggarbeten framskred enligt planerna under 2020. Betongelementen monterades enligt tidtabellen och husets synliga stomme blev nästan helt färdig. Totalt monterades cirka 600 fasadelement och 2 000 hålbjälklag. Cirka 300 pelarelement och 350 stålbalkar monterades också. Uppvärmningen kopplades på när byggnadens yttre skal blev färdigt. När arbetena med stommen var slutförda nermonterades två av tornkranarna, medan den tredje kranen avslutar sitt arbete i början av 2021.  
Läs mer i artikeln H-huset vid Vasa centralsjukhus följer tidtabellen. 

Inomhusarbetena och de hustekniska installationerna inleddes områdes- och våningsvis. På de nedersta våningarna murades mellanväggar och målningsarbeten utfördes, medan planeringen av de översta våningarna ännu finslipades. 

På grund av coronaviruspandemin delade man upp arbetstiderna och pauserna på byggplatsen. Arbetet sköttes på distans i mån av möjlighet. Tack vare alliansens gemensamma digitala plattform och gemensamma arbetsmetoder gick det smidigt att övergå till distansarbete. Under 2020 påverkades byggplatsen och upphandlingarna lyckligtvis minimalt av pandemin. 

Arbetarskydd och renhetshantering 

Arbetarskyddsfrågorna har beaktats på många sätt redan från och med introduktionen på arbetsplatsen. De följdes upp och utvecklades på arbetarskyddsmöten samt även på möten med entreprenörerna och inom projektgruppen. Observationer kring arbetarskyddet gjordes dagligen. Olycksfall kunde tyvärr ändå inte undvikas. Under hösten infördes ännu fler säkerhetsutbildningar. 

Trafiken till byggplatsen var fortsättningsvis livlig. Leveranserna övergick från stomkonstruktioner till material som ska användas inne i byggnaden. Tack vare en tydlig tidtabell, vägvisning och lastbilsparkering uppstod inga köer. Vi kunde garantera säkra och tillgänglighetsanpassade rutter för alla som rörde sig på sjukhusområdet.  

Renhetshanteringen verkställdes enligt kraven för sjukhusbyggande. Till exempel innan installationen av ventilationssystemet inleddes och under installationsarbetets gång utfördes syner för att kontrollera att renhetsmålen för ventilationsarbetena uppfylldes. Projektkoordinatorn för renhetshanteringen observerar utrymmenas renhet samt vägleder och utbildar personalen.  
Läs mer i artikeln Målet är en ren inomhusluft och friska utrymmen.  

Representanter för användarna medverkar i planeringen och upphandlingen 

Representanter för användarna både inom vårdverksamheten och fastighets- och anläggningsunderhållet har medverkat i planeringen under hela projektet. Under 2020 var de med och fastställde krav och kvalitetsnivåer för utrymmen, tekniska system, möbler, utrustning och apparater. De deltog i planeringen av upphandlingen och i valen som gjordes. 

Under början av 2020 framskred planeringen av H-huset fortfarande för fullt. Under hösten 2020 fortsatte arkitekt-, konstruktions- och husteknikplaneringen, och vid årsskiftet var de så gott som färdiga. Som typiskt är för alliansmodellen, så har planeringen och byggandet av H-huset tillsvidare gått framåt nästan jämsides. 

År 2021  

  • Inomhusarbetena och installationen av möblemang i H-huset fortsätter.  
  • De översta våningarnas mellanväggar blir färdiga under sommaren.  
  • I slutet av året är det redan dags för slutstädning i de första delarna av byggnaden.  
  • Anläggningen av gårdsområdena inleds. 
  • Det kommer fortfarande ett stort antal materialtransporter till byggplatsen.  
  • Trafikarrangemangen förändras inte, förutom sommaren 2021, då Vasa stad bygger en rondell på Sanmarksgatan. 

Vi tackar alla medverkande i alliansen för år 2020.  

Se 360-bilderna av hur H-huset framskred under 2020

1_H-rakennuksen_työmaa_20200213.png13.2.2020 2_H-rakennuksen_työmaa_20200401.png1.4.2020
3_H-rakennuksen_työmaa_20200427.png.png27.4.2020 4_H-rakennuksen_työmaa_20200625.png25.6.2020
5_H-rakennuksen_työmaa_20200907.png7.9.2020 6_H-rakennuksen_työmaa_20201207.png7.12.2020