Fuktsäkerhet ger hälsosamma och trygga utrymmen

Fuktsäkerhetsåtgärderna i H-huset inleddes genast i början av projektet och kommer att fortsätta under byggnadens hela livscykel. Genom fuktsäkerhet säkerställer man att konstruktionerna hålls torra och hustekniken fungerar – det ger byggnaden en så bra inomhusluft som möjligt.

Utrymmena i H-huset blir hälsosamma och trygga. Bothnia High 5-alliansen med utsedda ansvarspersoner ser till att byggnaden uppfyller kraven för sjukhusbyggnader också i fråga om fuktsäkerheten.

Fuktsäkerhetskoordinatorn övervakar och styr

Fuktsäkerhetskoordinatorn är den person som ansvarar för övervakningen av fuktsäkerheten vid byggandet av det nya H-huset. Han övervakar och styr fuktsäkerheten inom projektet ända tills byggnaden tas i bruk.

Fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsplan

I början av projektet sammanställde fuktsäkerhetskoordinatorn en fuktsäkerhetsbeskrivning åt Bothnia High 5-alliansen och utifrån den utarbetade huvudentreprenören en fuktsäkerhetsplan för projektet. Med hjälp av dem säkerställer man att fuktsäkerheten sköts enligt målen, förordningarna och föreskrifterna.

Kraven på byggnadens fukttekniska funktion beaktas i planeringen

H-husets huvudplanerare ansvarar, tillsammans med planerarna för de olika specialområden (konstruktionsteknik, VVS*, elteknik, geoteknik m.fl.), för att H-huset uppfyller de krav som ställs på dess fukttekniska funktion.

Byggnaden, konstruktionerna och byggnadsdelarna måste tåla den inre och yttre fuktbelastningen under hela den planerade livslängden. Dessutom säkerställer man att fukthalten i konstruktionerna hålls inom de tillåtna gränserna och att fukt inte anhopas i byggnadens delar eller på de inre ytorna så att byggnaden tar skada eller så att de som vistas i byggnaden utsätts för hälsorisker.

Metoden Kuivaketju 10 uppmärksammar eventuella fuktrisker

Bothnia High 5-alliansen använder sig av metoden Kuivaketju 10 gällande fuktsäkerheten i H-huset. Med hjälp av den här metoden inriktas åtgärderna på att upptäcka och förhindra projektets potentiella fuktrisker. Kuivaketju 10-metodens risklista och verifieringsanvisningar utgör ett åskådligt verktyg för hanteringen av fuktrisker ända från planeringen till genomförandet.

Samarbete kring lösningar för bättre fuktsäkerhet

”Principen för fuktsäkerheten i H-huset har varit att det vi gör ska vi göra så bra som möjligt”, berättar projektets fuktsäkerhetskoordinator Leif Wirtanen. ”Vi tar inte risken att välja nya lösningar som det inte finns någon tidigare erfarenhet av. Vi har snarare prioriterat den fukttekniska funktionen i våra val”, fortsätter Wirtanen. (Läs om Leif Wirtanen i serien Vi bygger den nya H-byggnaden.)

Vid byggandet av det nya H-huset har vi tillsammans sökt lösningar för att förbättra fuktsäkerheten. Vi har god kontroll över processen och har dokumenterat den noggrant. Det underlättar uppföljningen av fuktsäkerhetsåtgärderna samt eventuella vidare åtgärder om något behöver ändras eller repareras senare. Målet för fuktsäkerheten är att bygga hälsosamma utrymmen och en trygg miljö för H-husets kunder och personal.

*) VVS = värme-, ventilations- och sanitetsteknik

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer