Ordlista och begrepp som används i alliansen

Alliansavtal för genomförandefasen 

Alliansavtalet för den nya H-byggnaden omfattar en ansvarstid på fem år. 

Alliansavtal för utvecklingsfasen 

Ett avtal om allmänna frågor under projektets utvecklingsfas. 

Alliansen Bothnia High 5 

Vasa sjukvårdsdistrikts nya H-byggnad planeras och byggs av projektalliansen Bothnia High 5.  

Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Österbotten, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski tillsammans med Vasa sjukvårdsdistrikt.   

Alliansorganisationen genomför projektet enligt alliansavtalen för utvecklings- och genomförandefaserna. 

Alliansens ledningsgrupp

Alliansens högsta beslutande organ, som har i uppdrag att leda alliansen. I ledningsgruppen finns representanter för alla parter i alliansen.

Alliansens ledningssystem

Ledningssystemet fastställer hur alliansen ska ledas. Det omfattar flera dokument som beskriver alliansens arbetskultur och arbetsmetoder under projektets utvecklingsfas och genomförandefas.

Utöver det som fastställts i alliansavtalet är utvecklingen av alliansens ledningssystem en av våra uppgifter under utvecklingsfasen. Uppgifterna under utvecklingsfasen följer det ledningssystem som godkänts av alliansens ledningsgrupp. 

Alliansens utvecklingsfas  

Under utvecklingsfasen fastställs de tekniska och ekonomiska målen för genomförandefasen och en projektplan utarbetas. Resultatet av utvecklingsfasen är en förverkligande plan för genomförandefasen. 

Alliansens projektgrupp 

Alliansens projektgrupp har i uppgift att leda och koordinera det dagliga arbetet inom projektet.   

Alliansmodellen 

En allians är en samarbetsgrupp som består av en beställare och ett eller flera företag. Genomförandet bygger på ett gemensamt avtal mellan de centrala aktörerna i projektet. Typiska parter är till exempel beställare, planerare och byggföretag. 

Parterna ansvarar för planeringen och genomförandet tillsammans, vilket är en avgörande skillnad jämfört med traditionella entreprenader. Parterna har ett nära samarbete, delar på riskerna och fördelarna med projektet och följer principerna om öppenhet, rapporterar till exempel öppet om alla kostnader för projektet. 

Beställare 

Beställaren i alliansprojektet Bothnia High 5 är Vasa sjukvårdsdistrikt.  Representanter för beställaren deltar i samarbetet under hela projektets gång.  
Beställaren har två roller: 

  1. som alliansens kund, som har samlat en grupp serviceproducenter för projektet  
  2. som part i alliansen. 

Big Room 

Under utvecklingsfasen arbetar parterna inom Bothnia High 5 (bl.a. representanter för beställaren, planerare, entreprenörer, experter) i ett gemensamt Big Room två dagar i veckan. 

Arbetet i Big Room gynnar planeringen och byggandet.  Samarbetet över organisationsgränserna löper smidigt. Det är lätt att dela med sig av kunskap och knowhow och hitta nya idéer.  De berörda parterna får framföra sina synpunkter redan i ett tidigt skede.

I Big Room används många slags arbetsmetoder, allt från individuellt arbete till grupparbeten och verkstäder. I lokalerna utnyttjas den nyaste teknologin.

Ekonomisk modell 

Ett dokument som beskriver de ekonomiska grunderna för alliansen. I den ekonomiska modellen fastställs grunderna för arvoden, sanktioner och ersättningsberättigade kostnader samt för incitament modellen. Den hjälper alliansparterna att arbeta för de gemensamma målen. 

Gemensamt avtal 

Ett gemensamt avtal undertecknat av alla centrala parter, där man avtalar om projektets mål, arbetsmodell och ekonomiska modell. 

Gemensamma mål 

Mål och ramvillkor som uppställts av beställaren och som är gemensamma för alla parter.

H-byggnaden 

En sjukhusbyggnad som byggs i anslutning till Vasa centralsjukhus. Byggbeslutet, med beaktande av optioner, fattades av Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige den 28 november 2016. 

Den nya H-byggnaden kommer att sammanföra primärhälsovårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn. 

Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort. Den nya byggnaden ska kunna användas flexibelt för varierande behov. 

Kunderna och personalen får friska och trygga lokaler.  

Den nya byggnaden tas i bruk 2022. 

Huvudsaklig genomförare 

Den part som leder arbetet på byggplatsen och fullgör den huvudsakliga genomförarens lagstadgade skyldigheter. 

Incitamentsystem 

Ett system för genomförandefasen, där parterna i alliansen förbinder sig att arbeta enligt projektets mål och vissa fastställda principer. Utifrån avtalets incitamentsystem kan parterna tilldelas bonusar eller sanktioner.  

Kostnader som ersätts

Kostnader som uttryckligen och i sin helhet hänför sig till uppgifter under utvecklings- eller genomförandefasen. Alliansens projektchef godkänner kostnaderna enligt anvisningar från alliansens ledningsgrupp.

Kostnadsmål

Det kostnadsmål som alliansen ställt upp för projektet under utvecklingsfasen.

Modifierbarhet

Modifierbarheten betyder att byggnaden och konstruktionerna måste kunna anpassas under byggnadens livscykel efter de förändringar som sker i verksamheten, användningsändamålet eller de tekniska systemen.

Nyckelresultatmål 

Parterna i alliansen fastställer de viktigaste målen för projektet, vilka utgör en del av incitamentsystemet. 

Open book -principen 

Avtalsparterna, det vill säga alliansens medlemmar, delar all ekonomisk information om projektet med de övriga parterna i alliansen, även sådant som i vanliga fall inte avslöjats. 

Projektchef 

Projektchefen är medlem i alliansens projektgrupp och har i uppgift att leda projektgruppen och alliansens dagliga arbete. 

Serviceproducent 

Inom Bothnia High 5 är serviceproducenten en sammanslutning av flera olika företag som sköter de uppgifter och skyldigheter som fastställts i avtalet för utvecklingsfasen.  

Tidig integrering 

De viktigaste projektaktörerna utses i ett tidigt skede så att de kan planera och genomföra projektet tillsammans. 

ALLIANSENS PRINCIPER OCH ARBETSKULTUR 

Att skapa förtroende 

Samarbetet mellan alliansparterna bygger på öppenhet och ärlighet.  Diskussionen är öppen och arbetet transparent. 

Dela på risker och fördelar 

Alla risker och fördelar med projektet fördelas mellan avtalsparterna enligt de principer som fastställts i den ekonomiska modellen. 

För projektets bästa 

Arbetsmetoder, lösningar och beslut är förenliga med principerna i alliansavtalet.  De ska säkerställa det bästa slutresultatet för hela projektet.   

Ständig förbättring  

Projektet planeras enligt beställarens mål. Arbetsmetoderna, planeringslösningarna och genomförandemetoderna förbättras och utvecklas kontinuerligt så att målen för projektet uppnås.  

Värde för pengarna 

För projektet har det ställts upp mål, som bygger på att skapa värde på bredare front. Därtill har det fastställts ett kostnadsmål, som alliansteamet håller fast vid. 

Inom projektet eftersträvas ett optimalt värde för pengarna, vilket innebär mer än det lägsta priset. Det handlar om fördelarna (kundorientering, flexibla utrymmen, smart sjukhus, kvalitet och hållbar livscykel) i förhållande till priset och de risker som måste tas för att fördelarna ska uppnås. 

Se även Vanliga frågor och svar.

Vill du veta mer om alliansen Bothnia High 5 eller om H-nybyggnationen? Här finns vanligen ställda frågor med svar sammanställda.

Läs mer

GE RESPONS OM ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5 Ge respons eller ställ frågor om den nya H-byggnaden, byggarbetena eller Bothnia High 5. Vi svarar så fort som möjligt!

Läs mer