Antti Koivisto övervakare av byggnadstekniska arbeten

Antti KoivistoAntti Koivisto Bothnia High 5 -allianssi
övervakare av byggnadstekniska arbeten, VSVD

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det?

Jag ingår i alliansens projektgrupp och samarbetar mycket med alla parter i alliansen. Projektgruppen har en mycket viktig funktion i alliansens arbete och utvecklingen av det. De stora besluten fattas förstår av alliansen ledningsgrupp, men vi arbetar med praktiska frågor och leder det dagliga arbetet.

Alliansens mål är att söka, planera och förverkliga de bästa lösningarna enligt den överenskomna tidtabellen. Mina uppgifter handlar om att styra planeringen i byggnads- och hustekniska frågor. Jag hjälper med att ta fram basuppgifter för planeringen och välja konstruktionslösningar. Jag deltar också i valet av entreprenörer och specialplanerare för till exempel brandtätningar och fuktsäkerhet.

Jag ansvarar för kvalitetskontrollen på byggplatsen. Jag granskar att planerna och modellerna följs och att alla arbetsskeden utförs enligt planerna.

Genom att hålla koll på tidtabellen för de olika arbetsskedena kan vi säkerställa att byggnaden blir färdig enligt planerna. I samarbete med huvudentreprenören (YIT) försöker vi säkerställa att byggplatsen och dess logistik inte orsakar störningar för sjukhusets kunder och personal.

Jag fungerar också som arbetarskyddskoordinator och som beställarens representant för ärenden som berör renhetsklass P1. Jag kontrollerar att entreprenörerna följer arbetarskyddsplanen och anvisningar. Vid övervakning av renheten försöker vi minimera mängden damm och andra orenheter under byggarbetet. Vi ser över alla konstruktionslösningar, arbetsmetoder och materialval. Avsikten är att säkerställa att byggnaden är ren också inne i konstruktionerna när den överlåts till beställaren. På så sätt kan vi förhindra att damm och orenheter från byggtiden kommer in i inomhusluften via ventilationen.

Hur syns ditt arbete när projektet tar slut?

Målet är att sjukvårdsdistriktets kunder och personal ska få en felfri byggnad som både kvalitets- och tidsmässigt uppförts enligt planerna.

Vad innebär alliansarbetet för dig?  Vad tycker du om att arbeta i en allians?  

Alliansmodellen är ny för oss i Vasa sjukvårdsdistrikt och faktiskt i hela Österbotten. Som pilotprojekt är den här nya H-byggnaden ett ganska stort projekt.

Jag tycker att det är bra att vi tack vare vårt samarbete kan uppnå ett slutresultat som alla parter är nöjda med i fråga om såväl tidtabell, kvalitet som ekonomiska aspekter. Innovationsarbetet gör det möjligt att införa nya metoder och arbetssätt, även om det ibland är svårt på grund av brådskan.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? 

Tidigare byggprojekt och entreprenader har först planerats färdigt innan man har börjat bygga under ledning av entreprenören och enligt tidtabellen.

I alliansprojektet kommer beställarens mål fram bättre och de beaktas bättre i alla skeden av projektet. Jag tycker att alliansarbetet löper lätt och bekymmersfritt mellan alla parter. Vi strävar till ständig förbättring, det vill säga vi förbättrar och utvecklar kontinuerligt våra arbetsmetoder, planeringslösningar och tillvägagångssätt så att vi når målen med projektet.  Till exempel i fråga om uppföljningen av tidtabellerna kan vi bli ännu bättre, så att vi får fram tillräckligt detaljerade uppgifter i alla ärenden och kan fatta besluten i tid.

Som helhet är planeringsläget ganska bra med tanke på hur stort det här projektet är – vi har ju planerat i endast ett år och snart kan vi börja bygga. I vanliga fall tar det längre tid.

Berätta något lustigt som har hänt i alliansen!

Jag tror inte jag har något att berätta, för man berättar väl vitsar bara om sådant som har misslyckats! ;)

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Jag tror att H-huset och dess tjänster och funktioner kommer att bli ett utmärkt stöd i vårdprocessen. Dessutom tror jag att den nya byggnaden kommer att förbättra Vasa sjukvårdsdistrikts ställning, när vi kan kombinera tjänster på ett enkelt sätt och fortsättningsvis erbjuda kunderna god vård.

Vad gör du på din fritid och hur kopplar du av?

Tidigare ägnade jag fritiden åt stugliv, men nu bor vi permanent i sommarstugan så det kan väl inte längre kallas för en fritidssysselsättning. Det är skönt att bo vid havet. Man kan ta sig ett dopp i vaken varje dag, åtminstone på vintern :)
Jag behöver ingen särskild avkoppling. Jag är alltid avslappnad!

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer