Jussi Kontturi - övervakare av byggnadstekniska arbeten

Jussi Kontturi Jussi_Kontturi_VSHP_400x300.jpg
Övervakare av byggnadstekniska arbeten
Vasa sjukvårdsdistrikts tekniska enhet

 

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag övervakar de byggnadstekniska arbetena i alliansen Bothnia High 5. Jag kom med i alliansen i januari 2021. Min företrädare Antti Koivisto går i pension under våren 2021 och jag tar över hans uppgifter.

Jag tillhör alliansens projektgrupp. Dess uppgift är att leda och koordinera den dagliga verksamheten inom projektet.

Jag samarbetar med alla parter i alliansen, men allra mest arbetar jag med experterna inom sjukhusets tekniska enhet och representanterna för huvudentreprenören (YIT). Jag följer med att byggnaden håller den kvalitet som har beställts. Jag ser till att arbetsmetoderna är ändamålsenliga och att arbetsmomenten utförs i rätt ordning. Genom kontinuerlig uppföljning av tidtabellen strävar vi till att säkerställa att byggnaden blir färdig enligt planen.

Som representant för beställaren övervakar jag renhetshanteringen enligt renhetsklass P1 på byggplatsen. Vi förhindrar olägenheter till följd av byggdamm både under byggandet och efter att byggnaden har tagits i bruk. Under byggtiden får det inte ansamlas damm och orenheter i konstruktionerna, för de sprids till inomhusluften via ventilationen när byggnaden tas i bruk. (Läs vad det innebär att byggandet av det nya H-huset följer renhetsklass P1)

Jag fungerar också som arbetarskyddskoordinator. Jag ser till att alla på byggplatsen följer arbetarskyddsplanen, använder rätt skyddsutrustning och följer anvisningarna.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat och H-huset är färdigt? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Tillsamman bygger vi en ny, modern sjukhusbyggnad. Sjukhusets personal och kunder får rediga och välfungerande utrymmen.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om alliansarbetet och hur skiljer det sig från tidigare arbetsmetoder? 

Det här är mitt första alliansprojekt. Jag kom med i alliansen ganska sent och har därför inte deltagit i planeringen.

Byggandet och arbetet över lag är mer öppet än vid traditionella entreprenader. Vi arbetar för det gemensamma bästa och söker lösningar tillsammans. Vi diskuterar och utmanar varandra för att nå det bästa möjliga slutresultatet.

Jag tycker alliansmodellen är ett bra sätt att bygga och jag tror att den kommer att bli vanligare.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

H-huset är 37 000 kvadratmeter och är en stor helhet. Nu under byggtiden när man ännu inte ser ut genom fönstren är det svårt att orientera sig inomhus. Första gången jag var inne i byggnaden på egen hand gick jag igenom flyglarna många gånger och visste till slut inte hur jag skulle hitta ut. Nu kan jag redan röra mig smidigt där.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas och tror att alla invånare i området är nöjda med att vi får en ny och bra sjukhusbyggnad. Den berör ju en mycket stor del av invånarna i något skede av livet.

Vad gör du på fritiden?

På fritiden är jag ofta på stugan. Där brukar jag åka båt och fiska. På hösten jagar jag.

 

 

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer