Jussi Pajula – Geo- och trafikplanering

Jussi Pajula Jussi_Pajula_Bothnia_High5
Geo- och trafikplanering inom Bothnia High 5
Enhetschef, Infra Pohjanmaa
Ramboll Finland Oy

 
Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?

I Bothnia High 5 är jag ledare för Rambolls projektteam inom geo- och trafikplanering. Vi har egna experter för både geoplanering och trafikplanering, och min uppgift är att hålla koll på helheten. Jag styr planeringsarbetet och kontrollerar att vi har tillräckliga resurser för att uppnå alliansens mål.

Vad innebär geoplaneringen inom alliansen Bothnia High 5?

Inom geoplaneringen ansvarar vi för planeringen av markbyggnadsarbetena för H-byggnaden och de tillhörande byggnaderna. Vår huvudsakliga uppgift är att utreda och planera vilka markbyggnadsarbeten som behövs, så att byggnadens grund och själva byggnaden kan byggas säkert på grundkonstruktionerna.

H-byggnaden kommer att ha våningar under markytan, vilket också påverkar geoplaneringen. Grunden under de nedersta våningarna är i huvudsak berg och nu i början handlar det i hög grad om sprängning. Vi bestämmer hur djupt och på hur stort område det ska sprängas. Vid planeringen måste vi särskilt tänka på hur stora vibrationer sprängningsarbetena orsakar på sjukhusområdet och i den bebyggda miljön. Sjukhuset använder apparater som är känsliga för vibration, och arbetet måste kunna fortgå också under sprängnings- och schaktarbete.

Planering av markytan är en del av geoplaneringen. Då säkerställer vi att gården är användbar och fastställer hur regnvattnet ska ledas bort från byggnaderna och samlas upp i regnvattenbrunnar. Vi planerar lämpliga lutningar för markytan, utan att glömma tillgänglighet och säkerhet.

Och vad omfattar trafikplaneringen?

Utgångspunkten för trafikplaneringen är att förstå vilka behov de som rör sig på området har. Det viktigaste är att säkerställa att alla kan röra sig smidigt och säkert på området oavsett färdmedel. En tillgänglig miljö gör det möjligt att röra sig med till exempel rullstol och barnvagn på området – både inomhus och utomhus.

Trafikplaneringen handlar om att organisera den interna trafiken på området, såsom rutter för fotgängare och cyklister, rutter för fordonstrafik, parkering, rutter till parkeringsområdet, ledsagar- och taxitrafik samt ambulans- och övrig servicetrafik.

Därtill utreder vi anslutningarna till stadens gatunät och gång- och cykelbanor. Vi samordnar trafiken på sjukhusområdet med den omgivande staden.

Vi kontrollerar också utrymmesreserveringar. Inne i byggnaden kommer det att finnas en plats för fordon som sköter icke-brådskande patienttransporter, till exempel bårtaxibilar. Vi utreder och planerar hur detta utrymme bäst kan användas. Vi beaktar hur mycket utrymme transportfordonen behöver och hur patienterna på ett säkert sätt kan föras vidare till sin vårdplats.

Nu under byggperioden har vi till exempel hjälpt till med att planera tillfälliga parkeringsplatser och säkerställa att alla kan röra sig tryggt på området.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat?

Geoplaneringen har egentligen lyckats bäst om de som rör sig på området inte lägger märke till resultaten av vårt arbete. Huset ska stå stadigt ännu om tiotals år, det ska vara lätt att röra sig på området och regnvattnet ska inte samlas i pölar där folk ska röra sig.

Trafikplaneringen är synligare för dem som rör sig på sjukhusområdet. Tack vare en lyckad planering kan alla röra sig smidigt och säkert, både med egen bil, till fots, med taxi eller med cykel. Det är lätt att röra sig på området och parkeringsarrangemangen fungerar. Också service- och ambulanstrafiken löper smidigt och i så hög grad som möjligt separat från den övriga persontrafiken.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Alliansmodellen ger möjlighet till en längre idé- och planeringsfas. Särskilt inom trafikplaneringen är det bra att vi har fler möjligheter att utreda olika alternativ. Vid traditionellt byggande måste de ibland slås fast i ganska snabb takt.

Det bästa med alliansen är den utmärkta samhörigheten och våra gemensamma mål – vi försöker tillsammans hitta de bästa lösningarna för den nya H-byggnaden.

Berätta om ett minnesvärt ögonblick i alliansen!

Min första arbetsdag i Big Room var förvirrande. Arbets-, kommunikations- och mötesmetoderna var nya och annorlunda för mig. Från första stund var det ändå en positiv upplevelse. Vi blev genast en del av alliansteamet och kom snabbt i gång med arbetet.  

Vad tänker du själv om den kommande byggnaden och det här projektet?

Personer som besöker sjukhuset kan uppleva stress och oro över sin egen eller sin anhörigas hälsa. Jag hoppas att vi i alliansen lyckas göra H-byggnaden så trevlig och smidig som möjligt för dem som ska uträtta ärenden här, så att inga praktiska frågor orsakar extra bekymmer för besökarna.
Jag tycker också det är viktigt att området är en trivsam och välfungerande arbetsmiljö för personalen.

Dessa saker arbetar vi i alliansen för varje dag.

Du bor i Seinäjoki, men du har speciella minnen från Sandviken i Vasa – vilka?

Jag gjorde min värnplikt i Vasa 1996. Då marscherade vi förbi sjukhusområdet flera gånger på väg till travbanan för att springa Coopertest. Då kunde jag nog inte tänka mig att jag skulle återvända hit tjugo år senare i ett sådant här sammanhang. När jag har besökt Big Room och byggplatsen har många (numera) goda arméminnen gjort sig påminda. På den tiden klarade jag förresten ännu 3 000 meter på Coopertestet – idag ligger det resultatet nog långt borta.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer