Leif Wirtanen - fuktsäkerhetskoordinator

Leif WirtanenLeif_Wirtanen2_400x300.jpg
fuktsäkerhetskoordinator i alliansen Bothnia High 5
Ramboll Finland, enhetschef, forskning och byggnadsfysik

Vilken är din roll i alliansen Bothnia High 5?  Vilka uppgifter innebär det? 

Jag är ansvarig fuktsäkerhetskoordinator inom Bothnia High 5. Det innebär att jag har utsetts att ansvara för övervakningen av fuktsäkringen vid byggandet av det nya H-huset. I det här projektet övervakar jag och styr fuktsäkringen under hela byggprocessen.

I början av projektet formulerade jag en fuktsäkerhetsbeskrivning åt Bothnia High 5-alliansen och utifrån den utarbetade huvudentreprenören en fuktsäkerhetsplan för projektet. Syftet med dem är att säkerställa att fuktsäkringen sköts enligt målen, förordningarna och föreskrifterna och att slå fast med vilka metoder detta förverkligas under byggfasen.

Tillsammans med planerarna har vi gått igenom projektets fukttekniska risker, gjort riskkartläggningar och försökt minimera riskerna. Vartefter planeringen har framskridit har vi gått igenom hur planerna fungerar ur fuktteknisk synvinkel.

Jag ser till att frågor som gäller fuktsäkringen beaktas inom de olika planeringsområdena – till exempel byggnadskonstruktionsplaneringen och planeringen av de hustekniska systemen. Det väsentliga är att planerarna förstår hur de egna planerna påverkar andra områden. De bör också tillsammans säkerställa att det inte uppstår gråzoner som ingen tar ansvar för. Det får inte heller vara oklart vem som ansvarar för vad.

Jag är med i projektet tills H-huset tas i bruk. I genomförandefasen handleder jag huvudentreprenören i hur fuktsäkerheten ska beaktas. Vi använder modellen Kuivaketju 10. Idén med den är att rikta in åtgärderna på potentiella fuktrisker, förhindra dem och slutligen bekräfta att man har lyckats.

Som koordinator försöker jag inom  Bothnia High 5-alliansen främja samarbetet och helheten gällande fuktsäkerheten. Det fråntar ändå inte övriga parter deras ansvar. Jag kan konstatera att i det här projektet har planerarna, övervakarna och huvudentreprenören har haft en mycket god inställning och har tagit fuktsäkerheten med det allvar som krävs.

Hur syns ditt arbete när projektet är avslutat? Vad innebär det för kunderna och personalen? 

Genom att H-husets strukturer och lösningar är trygga och hälsosamma. De är också långsiktiga. Vid normalt bruk och underhåll fungerar allt som det ska. och det behövs inga trick.

Vad innebär alliansarbetet för dig? Vad tycker du om att arbeta i en allians? 

Jag har medverkat i många alliansprojekt. I allianserna är samarbetet intensivt och informationen rör sig snabbt. Lagandan är oftast god. Det är ändå ingen garanti för att man kan fatta snabba beslut. Det kan ibland vara en utmaning i synnerhet i början av ett alliansprojekt, när parterna ännu inte känner varandra och inte är förtrogna med varandras arbetsmetoder.

Hur skiljer sig alliansarbetet från tidigare arbetsmetoder?

Jag tycker att en viktig egenskap för en fuktsäkerhetskoordinator är goda sociala färdigheter. Man måste kunna engagera medarbetarna och få dem att förbinda sig att beakta fuktsäkerheten vid sidan av sitt övriga arbete. I en allians är det här lättare och rent allmänt kan man säga att fuktsäkerheten beaktas bättre.

Berätta något speciellt med alliansen Bothnia High 5.

Jag jobbar från Esbo, och en del av de fysiska besöken på H-husets byggplats har gjorts av mina kolleger i Österbotten. Jag träffar alltså inte alliansparterna fysiskt på plats särskilt ofta. Inom Bothnia High 5-alliansen har jag ändå alltid fått ett gott mottagande i Big Room och på byggplatsen. Människorna är öppna och det är lätt att delta i arbetet.

Vad hoppas du att invånarna inom Vasa sjukvårdsdistrikt tänker om det här projektet?

Jag hoppas att användarna tycker om H-huset och gärna kommer dit för att uträtta ärenden. Människan uppfattar sin omgivning som en helhet. Helheten avgör hur positiv uppfattning vi får: utöver en god inomhusluft påverkar till exempel akustiken, intrycket av färgsättningen och ytorna.

Vad gör du på fritiden?

Musiken är den hobby som är viktigast för mig och ligger mig närmast hjärtat. Själv spelar jag flöjt. Alla våra tre barn spelar något instrument och vi spelar tillsammans i samma orkester.

Bekanta dig med aktörerna bakom H-byggnaden!

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer